Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Witamy na stronie EUROPE DIRECT Szczecin!

Stand with Ukraine!

Postępowania o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego: główne decyzje podjęte w styczniu

Przyjmując jak zwykle pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw.

W zestawieniu informacji INF/23/142 przedstawiono najważniejsze decyzje Komisji, pogrupowane według obszarów polityki. Jednocześnie Komisja zamyka 221 sprawy, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania przez Komisję postępowania.

Więcej informacji na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego znajduje się w pełnych pytaniach i odpowiedziach. Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego.

 

Poniżej przedstawiono decyzje dotyczące Polski:

 

Środowisko i rybołówstwo

(Informacji udzielają: Adalbert Jahnz – tel.: +32 22953156; Daniela Stoycheva – tel.: +32 229 53664)

Wezwania do usunięcia uchybienia

Czyste powietrze: Komisja wzywa 14 państw członkowskich do redukcji emisji kilku rodzajów zanieczyszczeń powietrza
Komisja wzywa 14 państw członkowskich (Bułgarię (INFR(2022)2068)Danię (INFR(2022)2070), Irlandię (INFR(2022)2073), Hiszpanię (INFR(2022)2071), Cypr (INFR(2022)2069Łotwę (INFR(2022)2076), Litwę (INFR(2022)2074), Luksemburg (INFR(2022)2075), Węgry (INFR(2022)2072), Austrię (INFR(2022)2067), Polskę (INFR(2022)2077), Portugalię (INFR(2022)2078), Rumunię (INFR(2022)2079) i Szwecję (INFR(2022)2080) do przestrzegania spoczywających na nich zobowiązań w zakresie redukcji emisji w odniesieniu do szeregu zanieczyszczeń powietrza, zgodnie z wymogami zawartymi w dyrektywie 2016/2284 w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych (dyrektywa w sprawie krajowych poziomów emisji). W dyrektywie w sprawie redukcji krajowych emisji określono krajowe zobowiązania w zakresie redukcji emisji w odniesieniu do kilku rodzajów zanieczyszczeń, które to zobowiązania każde państwo członkowskie musi wypełnić w każdym roku w latach 2020–2029, a także bardziej ambitne poziomy redukcji po roku 2030. Państwa członkowskie mają obowiązek ustanowienia krajowych programów ograniczania zanieczyszczenia powietrza (KPOZP), aby wykazać, w jaki sposób spełnią te zobowiązania. W Europejskim Zielonym Ładzie, który zakłada dążenie do osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń, położono nacisk na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, które jest jednym z kluczowych czynników negatywnie wpływających na zdrowie ludzi. Komisja przeanalizowała krajowe bilanse emisji dotyczące kilku rodzajów zanieczyszczeń przedstawione przez państwa członkowskie w 2022 r. (obejmujące emisje od 2020 r.). 14 wymienionych powyżej państw członkowskich nie wypełniło swoich zobowiązań w odniesieniu do co najmniej jednego rodzaju zanieczyszczeń określonych w dyrektywie w sprawie redukcji krajowych emisji. Ponadto, ponieważ w przypadku większości tych państw członkowskich środki określone w KPOZP nie zapewniły wypełnienia zobowiązania w zakresie redukcji emisji w odniesieniu do co najmniej jednego rodzaju zanieczyszczeń, środki te są niewystarczające do tego, aby ograniczyć roczne emisje spowodowane przez człowieka, czego wymagają przepisy dyrektywy. Amoniak (pochodzący z sektora rolnego) jest substancją zanieczyszczającą, w przypadku której większość wymienionych państw członkowskich nie wypełniła swoich zobowiązań. W związku z tym Komisja kieruje do tych 14 państw członkowskich wezwania do usunięcia uchybienia, a państwa te mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i usunięcie niedociągnięć stwierdzonych przez Komisję. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii.

 

Migracja, sprawy wewnętrzne i unia bezpieczeństwa

(Informacji udzielają: Anitta Hipper – tel.: +32 229 85691; Yuliya Matsyk — tel.: +32 229 13173, Andrea Masini — tel.: +32 229 91519; Fiorella Belciu — tel.: + 32 2 299 3734).

Wezwania do usunięcia uchybienia

Treści o charakterze terrorystycznym w internecie: Komisja wzywa BELGIĘ, BUŁGARIĘ, CZECHY, DANIĘ, ESTONIĘ, IRLANDIĘ, GRECJĘ, HISZPANIĘ, WŁOCHY, CYPR, ŁOTWĘ, LITWĘ, LUKSEMBURG, MALTĘ, NIDERLANDY, AUSTRIĘ, POLSKĘ, PORTUGALIĘ, RUMUNIĘ, SŁOWENIĘ, FINLANDIĘ i SZWECJĘ do przestrzegania rozporządzenia w sprawie treści o charakterze terrorystycznym w internecie
Komisja postanowiła wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego kierując wezwania do usunięcia uchybienia do Belgii (INFR(2022)2112), Bułgarii (INFR(2022)2113), Czech (INFR(2022)2115), Danii (INFR(2022)2116), Estonii (INFR(2022)2117), Irlandii (INFR(2022)2121), Grecji (INFR(2022)2118), Hiszpanii (INFR(2022)2119), Włoch (INFR(2022)2122), Cypru (INFR(2022)2114], Łotwy (INFR(2022)2125), Litwy (INFR(2022)2123), Luksemburga (INFR(2022)2124), Malty (INFR(2022)2126), Niderlandów (INFR(2022)2127), Austrii (INFR(2022)2111), Polski (INFR(2022)2128), Portugalii (INFR(2022)2129), Rumunii (INFR(2022)2130), Słowenii (INFR(2022)2132), Finlandii (INFR(2022)2120) i Szwecji (INFR(2022)2131) w związku z nieprawidłowym wdrożeniem rozporządzenia UE w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym (rozporządzenie (UE) 2021/784). Zapewnienie pełnego wdrożenia rozporządzenia ma zasadnicze znaczenie dla przeciwdziałania wykorzystywaniu internetu przez terrorystów do szerzenia ich ideologii, zastraszania, radykalizowania i rekrutowania w sieci. Rozporządzenie stanowi ramy prawne dla usuwania treści o charakterze terrorystycznym w internecie w ciągu jednej godziny od otrzymania nakazu usunięcia wydanego przez właściwy organ krajowy i zobowiązuje przedsiębiorstwa do wdrożenia środków szczególnych, w przypadku gdy ich platformy są narażone na takie treści. Jednocześnie wprowadzono w nim solidne zabezpieczenia gwarantujące pełne poszanowanie wolności wypowiedzi i informacji. Po rozpoczęciu stosowania rozporządzenia 7 czerwca 2022 r. nie wszystkie państwa członkowskie wprowadziły do prawa krajowego wszystkie środki określone w rozporządzeniu. Komisja uważa zatem, że Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Finlandia i Szwecja nie wywiązały się w pełni ze zobowiązań wynikających z rozporządzenia i mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi Komisji. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii. Komunikat prasowy zawierający więcej informacji jest dostępny na stronie internetowej.

 

Wymiar sprawiedliwości

(Informacji udzielają: Christian Wigand - tel.: +32 229 62253; Katarzyna Kolanko - Tel.:+32 229 63444; Cristina Torres Castillo – tel.: +32 229 90679)

Wezwania do usunięcia uchybienia

Uprowadzenie dziecka przez jednego z rodziców: Komisja wszczyna postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Polsce w związku z niezapewnieniem ochrony dzieci w transgranicznych postępowaniach z zakresu prawa rodzinnego
Komisja Europejska wystosowała dziś do Polski (INFR(2021)2001) wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z niedopełnieniem przez to państwo obowiązków wynikających z rozporządzenia Bruksela II bis. Rozporządzenie to ma na celu ochronę dzieci w kontekście transgranicznych sporów dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej i przypadków uprowadzenia dziecka. Ta sprawa uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczy niezgodności polskiego prawa z rozporządzeniem Bruksela II bis, a konkretnie przepisami w zakresie wykonywania orzeczeń lub wyroków, w których zarządzono powrót uprowadzonych dzieci do miejsca zwykłego pobytu. Komisja uważa, że organy polskie w sposób systematyczny i uporczywy nie wykonują szybko i skutecznie orzeczeń nakazujących powrót uprowadzonych dzieci do innych państw członkowskich UE. Polska ma teraz dwa miesiące na udzielenie Komisji odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybienia i wprowadzenie niezbędnych środków w celu usunięcia stwierdzonego przez Komisję naruszenia prawa Unii. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

Wezwania do usunięcia uchybienia i uzasadnione opinie

Zwalczanie rasizmu i ksenofobii: Komisja wystosowuje wezwania do usunięcia uchybienia do ESTONII, POLSKI i FINLANDII oraz wzywa GRECJĘ i WĘGRY do dokonania prawidłowej transpozycji prawa Unii penalizującego nawoływanie do nienawiści i przestępstwa z nienawiści
Decyzja ramowa w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych (decyzja ramowa Rady 2008/913/WSiSW) ma na celu zagwarantowanie, aby poważne przejawy rasizmu i ksenofobii, takie jak publiczne nawoływanie do przemocy lub nienawiści, podlegały skutecznym, proporcjonalnym i odstraszającym sankcjom karnym w całej Unii Europejskiej. Komisja wystosowała dziś dodatkowe wezwania do usunięcia uchybienia do Estonii (INFR(2016)2048), Polski (INFR(2020)2322) i Finlandii (INFR(2020)2320). Komisja wystosowała wcześniej wezwania do usunięcia uchybienia do Estonii 30 października 2020 r. oraz do Polski i Finlandii 18 lutego 2021 r. Te trzy państwa członkowskie udzieliły odpowiedzi, przekazując nowe informacje dotyczące zastrzeżeń wysuniętych przez Komisję. Po przeanalizowaniu tych dodatkowych informacji Komisja stwierdziła, że oprócz zastrzeżeń wysuniętych już w wezwaniach do usunięcia uchybienia, istnieją dalsze problemy z transpozycją, do których należy się konkretnie odnieść. W tym celu Komisja podjęła decyzję o wystosowaniu do trzech wskazanych państw członkowskich dodatkowych wezwań do usunięcia uchybienia. Wspomniane trzy państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na udzielenie Komisji odpowiedzi na to wezwanie. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu do tych państw członkowskich uzasadnionej opinii. W dniu dzisiejszym Komisja podjęła również decyzję o wystosowaniu do Grecji (INFR(2021)2063) i Węgier (INFR(2016)2078) uzasadnionej opinii w związku z niedopełnieniem przez te państwa obowiązku transpozycji decyzji ramowej. 9 czerwca 2021 r. Komisja wystosowała do Grecji wezwanie do usunięcia uchybienia, w którym domaga się odpowiedniego poziomu penalizacji nawoływania do nienawiści.   2 grudnia 2021 r. Komisja wystosowała ponadto wezwanie do usunięcia uchybienia do Węgier, w którym żąda uznania za przestępstwo publiczne aprobowanie, negowanie lub rażące pomniejszanie zbrodni międzynarodowych oraz zapewnienie wymaganego poziomu ogólnej penalizacji przestępstw z nienawiści na tle rasistowskim i ksenofobicznym. W odpowiedziach Grecji i Węgier nie odniesiono się w wystarczającym stopniu do zastrzeżeń Komisji. Komisja podjęła zatem decyzję o wystosowaniu do Grecji i Węgier uzasadnionej opinii. Grecja i Węgry mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na uzasadnioną opinię Komisji. Jeżeli odpowiedzi nie będą zadowalające, Komisja może podjąć decyzję o wniesieniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 

Energia i klimat

(Informacji udzielają: Tim McPhie – tel.: +32 229 58602; Giulia Bedini – tel. +32 229 58661)

Wezwania do usunięcia uchybienia

Efektywność energetyczna: Komisja wzywa POLSKĘ i RUMUNIĘ do zgłoszenia kompleksowych ocen wysokosprawnej kogeneracji
Komisja podjęła dziś również decyzję o skierowaniu do Polski (INFR(2022)2162) i Rumunii (INFR(2022)2161) wezwań do usunięcia uchybienia, wzywając państwa członkowskie do zastosowania się do wymogów dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (dyrektywa 2012/27/UE). W szczególności państwa członkowskie powinny stworzyć efektywną infrastrukturę ciepłowniczą i chłodniczą lub uwzględnić wysokosprawną kogenerację oraz wykorzystywanie ogrzewania i chłodzenia z ciepła odpadowego oraz odnawialnych źródeł energii. Państwa członkowskie muszą przeprowadzić kompleksową ocenę potencjału zastosowania wysokosprawnej kogeneracji i efektywnego systemu ciepłowniczego i przedłożyć ją Komisji. Kompleksową ocenę należy aktualizować co pięć lat i zgłaszać Komisji. Jak dotąd Polska i Rumunia nie przekazały zaktualizowanej oceny w terminie do 31 grudnia 2020 r. Wskazane dwa państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i usunięcie niedociągnięć stwierdzonych przez Komisję. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionych opinii.

 

Mobilność i transport

(Informacji udzielają: (Informacji udzielają: Adalbert Jahnz – tel.: +32 229 53156, Anna Wartberger - tel.: +32 229 82054)

Wezwanie do usunięcia uchybienia i uzasadniona opinia

Transport kolejowy: Komisja wzywa NIEMCY i POLSKĘ do pełnej transpozycji i stosowania unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i interoperacyjności kolei
Komisja wzywa Niemcy (INFR(2022)2100 i INFR(2022)2101) oraz Polskę (INFR(2020)0551) i INFR(2020)0552) do prawidłowego wdrożenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa i interoperacyjności kolei określonych w dyrektywie (UE) 2016/797 i dyrektywie (UE) 2016/798. Dyrektywy te stanowią część czwartego pakietu kolejowego, tj. zbioru sześciu europejskich aktów prawnych, których celem jest zakończenie tworzenia jednolitego rynku usług kolejowych (jednolitego europejskiego obszaru kolejowego), ożywienie sektora kolejowego i zwiększenie jego konkurencyjności w stosunku do innych rodzajów transportu. Celem dyrektyw, których przepisy zostały naruszone przez Niemcy i Polskę, jest ułatwienie świadczenia przez przedsiębiorstwa usług kolejowych w całej Europie oraz obniżenie kosztów świadczenia tych usług. Dyrektywy stworzyły w szczególności szybsze i tańsze sposoby certyfikacji taboru kolejowego, który ma być wykorzystywany w kilku państwach członkowskich. Usunęły również niepotrzebne krajowe bariery techniczne i operacyjne, aby ułatwić transgraniczny ruch kolejowy. Państwa członkowskie miały czas na transpozycję nowych przepisów do prawa krajowego do czerwca 2019 r., przy czym mogły przedłużyć ten termin o rok. Polska nie powiadomiła jeszcze Komisji o pełnej transpozycji dyrektywy do prawa krajowego.  Niemcy nie zastosowały wszystkich wymogów do wszystkich swoich sieci regionalnych. Komisja kieruje dziś do Niemiec wezwania do usunięcia uchybienia, a do Polski – uzasadnione opinie. Niemcy mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na wezwania do usunięcia uchybienia. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionych opinii. Dzisiejsze uzasadnione opinie skierowane do Polski są następstwem wezwań do usunięcia uchybienia wystosowanych przez Komisję w listopadzie 2020 r. Polska ma teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i wprowadzenie niezbędnych środków. W przeciwnym razie Komisja może skierować sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 

Gospodarka cyfrowa

(Informacji udzielają: Johannes Bahrke – tel.: +32 229 58615, Charles Manoury - tel.: +32 229 13391)

Wezwania do usunięcia uchybienia

Praktyki handlu internetowego pomiędzy platformami a przedsiębiorcami:  Komisja wzywa CZECHY, LITWĘ, WĘGRY, NIDERLANDY, POLSKĘ, PORTUGALIĘ, SŁOWENIĘ i SŁOWACJĘ do przestrzegania przepisów UE dotyczących propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych
Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu wezwań do usunięcia uchybienia do Czech (INFR 2022/2141), Litwy (INFR 2022/2143), Węgier (INFR 2022/2142), Niderlandów (INFR 2022/2144), Polski (INFR 2022/2145), Portugalii (INFR 2022/2146), Słowenii (INFR 2022/2147) i Słowacji (INFR 2022/2148) w związku z niewywiązaniem się ze spoczywających na tych państwach obowiązków wynikających z unijnych przepisów w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego (rozporządzenie (UE) 2019/1150, zwane również „rozporządzeniem P2B"). Rozporządzenie P2B obowiązuje od 12 lipca 2020 r. W wezwaniach do usunięcia uchybienia Komisja wyraziła obawy, czy spełnione zostały zawarte w rozporządzeniu P2B wymogi, zgodnie z którymi państwa członkowskie mają przyjąć krajowe ramy prawne służące zapewnieniu skutecznego egzekwowania rozporządzenia. We wspomnianych państwach członkowskich nie wprowadzono jeszcze żadnych przepisów krajowych. Państwa te mają teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do uwag przedstawionych przez Komisję. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu tym państwom uzasadnionej opinii.

 

Miejsca pracy i prawa socjalne

(Informacji udzielają: Veerle Nuyts – tel.: +32 229 96302; Flora Matthaes – tel.: +32 229 83951)

Uzasadnione opinie

Delegowanie pracowników: Komisja wzywa 17 państw członkowskich do przestrzegania unijnej dyrektywy w sprawie egzekwowania przepisów dotyczących delegowania pracowników
Komisja podjęła decyzję o skierowaniu uzasadnionych opinii do Belgii (INFR(2018)2226), Bułgarii (INFR(2018)2227), Czech (INFR(2018)2230), Danii (INFR(2021)2057), Niemiec (INFR(2021)2056), Irlandii (INFR(2018)2235), Francji (INFR(2018)2232), Włoch (INFR(2021)2059), Węgier (INFR(2018)2234), Malty (INFR(2018)2238), Niderlandów (INFR(2021)2061), Austrii (INFR(2018)2225), Polski (INFR(2018)2239), Rumunii (INFR(2018)2241), Słowenii (INFR(2018)2243)Słowacji(INFR(2018)2242)Finlandii (INFR(2021)2058) w związku z brakiem dostosowania różnych przepisów krajowych do dyrektywy o egzekwowaniu dotyczącej delegowania pracowników (2014/67/UE). Dyrektywa o egzekwowaniu ma na celu wzmocnienie praktycznego stosowania przepisów dotyczących delegowania pracowników poprzez zajęcie się kwestiami związanymi ze zwalczaniem oszustw i obchodzeniem przepisów, dostępem do informacji i współpracą administracyjną między państwami członkowskimi UE. W szczególności dyrektywa o egzekwowaniu określa wymogi administracyjne i środki kontrolne, które państwa członkowskie mogą nakładać w celu monitorowania zgodności z przepisami dotyczącymi delegowania pracowników; zapewnia ochronę praw pracowników delegowanych i chroni ich przed niekorzystnym traktowaniem przez pracodawcę w przypadku postępowań sądowych lub administracyjnych; chroni prawa pracowników delegowanych w sytuacjach podwykonawstwa; zapewnia skuteczne stosowanie i ściąganie kar i grzywien administracyjnych we wszystkich państwach członkowskich; zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji. Komisja wystosowała w lipcu 2021 r. wezwania do usunięcia uchybienia do 24 państw członkowskich i obecnie prowadzi działania następcze w związku z tymi wezwaniami w stosunku do 17 państw członkowskich, które nadal nie dokonały prawidłowej transpozycji niektórych lub wszystkich wyżej wymienionych przepisów dyrektywy. Wspomniane państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na podjęcie niezbędnych działań – w przeciwnym razie Komisja może skierować sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Decyzje w sprawie uchybienia

26 stycznia 2023, Bruksela

Banery/Logo