Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Yes!teśmy 20 lat Polski w UE

Stand with Ukraine!

Komisja przedstawia wytyczne i zalecenia mające na celu przyspieszenie wprowadzania energii ze źródeł odnawialnych przed rocznicą REPowerEU

Prawie dwa lata od przyjęcia planu REPowerEU Komisja zapewnia państwom członkowskim dodatkowe wsparcie w celu dalszego przyspieszenia wdrażania energii ze źródeł odnawialnych i ograniczenia importu paliw kopalnych z Rosji. Komisja przyjęła szereg nowych i zaktualizowanych zaleceń i wytycznych w celu usprawnienia i usprawnienia procedur wydawania pozwoleń i aukcji na odnawialne źródła energii. Dokumenty te pomogą we wdrażaniu unijnych ram dotyczących energii ze źródeł odnawialnych poprzez poprawę warunków szybkiego wdrażania rodzimej energii ze źródeł odnawialnych. Dzięki zwiększeniu popytu na czyste technologie produkowane w Europie inicjatywa ta przyczyni się również do wzmocnienia konkurencyjności przemysłu, zwiększenia odporności systemu energetycznego i realizacji Europejskiego Zielonego Ładu.

Szybsze i prostsze procedury wydawania pozwoleń

W przyjętym dziś zaktualizowanym zaleceniu w sprawie przyspieszenia procedur wydawania zezwoleń i towarzyszących mu wytycznych Komisja zwraca uwagę na sposoby usprawnienia procedur planowania i wydawania pozwoleń w odniesieniu do energii ze źródeł odnawialnych i powiązanych projektów infrastrukturalnych w UE. Zaktualizowane wytyczne dotyczące wydawania pozwoleń zawierają przykłady dobrych praktyk w zakresie szybszych i prostszych procedur wydawania zezwoleń, podkreślają znaczenie cyfryzacji i udziału społeczności, zasobów ludzkich i umiejętności. jak najlepiej postępować z procedurami wyboru lokalizacji i połączeniami sieciowymi.

Komisja przyjęła również dalsze wytyczne dotyczące wyznaczania obszarów przyspieszonego rozwoju odnawialnych źródeł energii. Zgodnie ze zmienioną dyrektywą w sprawie odnawialnych źródeł energii są to miejsca, w których realizacja projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych nie powinna mieć znaczącego wpływu na środowisko, w związku z czym niezbędne procedury są przyspieszone w celu zapewnienia szybkiego wdrożenia konkretnych technologii. Kluczowe elementy wyboru takich obszarów to dostępność narzędzi cyfrowych do planowania i mapowania oraz dane dotyczące zdolności w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i potencjalnego wpływu na środowisko. W swoich wytycznych Komisja podkreśla również rolę odpowiedniego zaangażowania zainteresowanych stron i konsultacji publicznych w celu ułatwienia skutecznego wyznaczenia takich obszarów przyspieszonego rozwoju.

Ulepszony projekt aukcji

Aukcje odgrywają kluczową rolę we wprowadzaniu energii ze źródeł odnawialnych i, jeśli są dobrze zaprojektowane, mogą wspierać stały i zrównoważony wzrost gospodarki UE. Dzięki określeniu standardowych elementów na potrzeby projektowania aukcji energii ze źródeł odnawialnych zalecenie wytyczneKomisji sprawią, że procedury te staną się bardziej zharmonizowane i skuteczne, zgodnie z aktem w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie. Dzisiejsze zalecenie i towarzyszące mu wytyczne pomogą państwom członkowskim w opracowaniu aukcji uwzględniających cele takie jak jakość, wkład w odporność i zrównoważenie środowiskowe. Stosowanie kryteriów pozacenowych umożliwi nagradzanie projektów o wyższej wartości dodanej. Pomoże to w rozwoju europejskiego ekosystemu produkcji technologii neutralnych emisyjnie i zapewni pełną i terminową realizację projektów. Dzięki temu procesowi przejścia na czystą energię będzie towarzyszyć silna baza przemysłowa w Europie.

Aby jeszcze bardziej zwiększyć widoczność i przewidywalność dla inwestorów w całym łańcuchu wartości energii ze źródeł odnawialnych, Komisja zaktualizowała dziś również unijną platformę rozwoju odnawialnych źródeł energii – system internetowy, w ramach którego państwa członkowskie będą publikować podstawowe informacje na temat swoich harmonogramów aukcji. Informacje te powinny obejmować harmonogram i częstotliwość aukcji, zdolności wytwórcze sprzedawane na aukcji, planowany budżet i kwalifikujące się technologie – zgodnie z wymogami dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. Platforma zapewni przedsiębiorstwom pojedynczy punkt informacyjny na potrzeby wszystkich planowanych aukcji energii ze źródeł odnawialnych w całej UE.

Kontekst ogólny

Energia ze źródeł odnawialnych jest kluczowym elementem unijnego planu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Ma on kluczowe znaczenie dla Europejskiego Zielonego Ładu, a także planu REPowerEU, aby stopniowo wycofywać import rosyjskich paliw kopalnych. Zgodnie ze zmienioną dyrektywą w sprawie odnawialnych źródeł energii UE dąży do osiągnięcia 45-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych do 2030 r., przy czym prawnie wiążący minimalny cel wynosi co najmniej 42,5 %. Przyspieszenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii ułatwia szereg unijnych narzędzi budżetowych i politycznych, w tym rozdziały REPowerEU krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności oraz zmienione rozporządzenie TEN-E, które wspiera rozwój transgranicznych projektów dotyczących czystej energii, w tym morskich sieci elektroenergetycznych.

W procesie przechodzenia na gospodarkę neutralną emisyjnie konkurencyjność UE będzie w dużym stopniu zależeć od jej zdolności do opracowywania i produkcji w domu czystych technologii, które umożliwiają tę transformację. Aby zagwarantować, że gospodarka UE jest dobrze przygotowana, w zeszłym roku Komisja przedstawiła plan przemysłowy Zielonego Ładu, a w szczególności zaproponowała akt w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie i akt w sprawie surowców krytycznych, aby wspierać krajową zdolność produkcji technologii neutralnych emisyjnie i pozyskiwanie niezbędnych materiałów. W szczególności w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii podjęto ostatnio konkretne inicjatywy mające na celu zapewnienie konkurencyjności przemysłu europejskiego, w szczególności europejski plan działania na rzecz energii wiatrowej i Europejską kartę wiatrową, a także Europejską kartę słoneczną.

Szczegółowe informacje

Zalecenia i wytyczne dotyczące przyspieszenia procedur wydawania pozwoleń

Wytyczne dotyczące wyznaczania obszarów przyspieszonego rozwoju energii ze źródeł odnawialnych

Zalecenia i wytyczne dotyczące struktury aukcji energii ze źródeł odnawialnych

REPowerEU – dwa lata później – strona internetowa Progress

REPowerEU – dwa lata później – zestawienia informacji dla poszczególnych krajów

Banery/Logo