BIULETYN EUROPEJSKI PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – SZCZECIN, 1(14)/2015, Marzec 2015

Jeśli masz problem z wyświetleniem zawartości, obejrzyj wiadomość w przeglądarce

BIULETYN EUROPEJSKI
PUNKTU INFORMACJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT – SZCZECIN

1/2015
      Marzec 2015

Obywatel: Polak, Europejczyk

Polska 2014 – 2020. Nowa perspektywa finansowa okiem eksperta
Negocjacje dotyczące perspektywy finansowo – programowej 2014-2020 toczyły się w trakcie kryzysu finansowego, który dotknął - choć w różny sposób - praktycznie wszystkie państwa członkowskie. Problemy z utrzymaniem kontroli nad poziomem zadłużenia publicznego i kosztami jego obsługi dotyczyły m.in. Hiszpanii, Włoch, Portugalii, ale przede wszystkim – Grecji. Pomoc dla tego znajdującego się na krawędzi bankructwa kraju wymagała stworzenia zupełnie nowych mechanizmów stabilizacji i wsparcia finansowego w unii walutowej. Koszty tych działań w największym stopniu obciążyły duże gospodarki strefy euro – a więc te same państwa, które w największym stopniu partycypują w dochodach budżetu ogólnego UE. Nic zatem dziwnego, że pojawiły się głosy nawołujące do ograniczenia wydatków w okresie 2014-2020. Rządy, zmuszone do ograniczania wydatków krajowych (co zawsze budzi społeczny sprzeciw), oczekiwały analogicznych  zmian w polityce finansowej UE. Z drugiej strony wskazywano jednak na ogromny wpływ, jaki unijne wydatki (w szczególności związane z realizacją polityki spójności i wspólnej polityki rolnej) wywierają w regionach będących beneficjentami tych środków. Pozwalają m.in. na zwiększenie (lub przynajmniej utrzymanie) poziomu inwestycji, dochodu, konsumpcji i – co w czasie kryzysu chyba najważniejsze – zatrudnienia. Trzeba było zatem pogodzić ambitne cele z dostępnymi środkami finansowymi.
Czytaj więcej...

Dynamiczna Polska – wstęp do Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój
„Innowacje” to słowo, które przez najbliższe kilka lat – do roku 2020 – odmieniane będzie przez wszystkie przypadki. Polski rząd zadeklarował Komisji Europejskiej, że w ciągu najbliższych sześciu lat nakłady na badania i prace rozwojowe (tzw. B+R) wzrosną o 0,8% PKB (w tej chwili wynoszą 0,9% PKB, a zmierzać będziemy do poziomu 1,7% PKB). Dlatego w aktualnej perspektywie finansowej największy nacisk położony będzie na inwestycje w innowacje, co dotyczyć będzie konkursów na dofinansowanie na poziomie regionalnym oraz krajowym. Kluczem do realizacji założeń ma być wspieranie współpracy nauki z biznesem oraz kierowanie wsparcia na rozwój inteligentnych specjalizacji
Czytaj więcej...

Polska z POWERem - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Globalizacja, rozwój gospodarczy, zjawiska demograficzne oraz inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego to priorytety PO WER, czyli Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Na te cele przeznaczona zostanie kwota ponad 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz 252,4 mln euro ze specjalnej linii budżetowej.
Czytaj więcej...

Europejski Rok na rzecz Rozwoju po naszemu, czyli polska pomoc rozwojowa
W 2012 r. instytucje europejskie i 28 krajów Unii Europejskiej wydało wspólnie na pomoc rozwojową 55,2 mld euro, czyli ponad połowę oficjalnych środków przeznaczonych na ten cel w skali światowej. W tym samym roku Polska na pomoc krajom rozwijającym się wydała 1,42 mld zł. Nasze zaangażowanie koncentruje się na dwóch obszarach. Grupa pierwsza to kraje Partnerstwa Wschodniego, czyli Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Mołdawia, Ukraina i Białoruś. Do drugiej grupy należą kraje Afryki Wschodniej (Burundi, Etiopia, Kenia, Ruanda, Somalia, Sudan Południowy, Tanzania, Uganda), Afryki Północnej (Libia, Tunezja) oraz Afganistan, Kirgistan, Tadżykistan oraz Autonomia Palestyńska.
Czytaj więcej...

Nasze działania

Aflateen, czyli wstęp do rozmów o wsparciu rozwojowym
Współczesny świat zmaga się z wieloma problemami. Media codziennie bombardują nas materiałami o rozległym ubóstwie, klęskach ekologicznych, niesprawiedliwości społecznej, przestępstwach i niskim poziomie życia w wielu krajach. Unia Europejska, ustanawiając Europejski Rok na rzecz Rozwoju, zwraca uwagę na problem nierównego dostępu do podstawowych dóbr w wielu krajach świata oraz wskazuje na prowadzone obecnie działania zmierzające do poprawy jakości życia na świecie. Warto się przekonać, że i my Polacy, mamy wiele do zaoferowania społecznościom i środowiskom potrzebującym wsparcia, ponieważ pomoc rozwojowa to nie tylko przekazywanie dużych kwot pieniędzy uboższym krajom - to przede wszystkim praca u podstaw, zmiana mentalności i silne przekonanie, że osiągniecie lepszego jest zawsze możliwe. Jak młodzi szczecinianie włączają się w proces tych zmian? Poprzez udział programie "Aflateen", czyli edukację społeczno-finansową.
Czytaj więcej...

Zachodniopomorskie po europejsku
Marszałek Olgierd Geblewicz z wizytą w Warszawie
W czwartek, 26 lutego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zainaugurowało nową perspektywę finansową. Uroczystość otwarcia Perspektywy Finansowej 2014-2020 w Warszawie rozpoczęła się wystąpieniem premier Ewy Kopacz. - Miliardy z Unii Europejskiej przełożą się na lepszą jakość życia, umacnianie nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki oraz na inwestycje w przyszłe pokolenia - mówiła premier o celach rozwojowych Polski. Po przemówieniu szefowej rządu komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu wręczyła minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak Umowę Partnerstwa. To najważniejszy dokument określający strategię wykorzystania nowej puli funduszy. Przekazano także decyzje dotyczące programów krajowych, Programu Polska-Słowacja oraz 16 regionalnych programów operacyjnych. Decyzję dla Województwa Zachodniopomorskiego odebrał marszałek Olgierd Geblewicz.
Czytaj więcej...

Fundusze na lata 2014 - 2020
Na lata 2014-2020 Polska otrzymała z budżetu UE 120,1 mld euro. Na sumę tę składają się przede wszystkim środki polityki spójności – 82,5 mld euro, Wspólnej Polityki Rolnej – 32,1 mld euro, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – ok. 0,5 mld euro. Około 5 mld euro wykorzystamy w takich programach jak np. Horyzont 2020 czy Erasmus.
Czytaj więcej...
W regionie Morza Bałtyckiego

Szwecja – liderem innowacyjności w Regionie Morza Bałtyckiego
W opublikowanym przez Komisję Europejską  rankingu Innovation Union Scoreboard 2014 Szwecja zajęła pierwsze miejsce wśród państw członkowskich pod względem innowacyjności, a w rankingu  Global Innovation Index 2014 Szwecja została uznana za trzeci najbardziej innowacyjny kraj na świecie. Wszystkie państwa skandynawskie zajęły w tym rankingu wysokie pozycje: tuż za Szwecją, na miejscu 4. znalazła się Finlandia, Dania na miejscu 8., a Norwegia na 14. Najbardziej innowacyjnym krajem na świecie, podobnie jak w roku ubiegłym, została Szwajcaria.  Polska zajęła w rankingu pozycję 45.
Czytaj więcej...

Konkursy

Czym jest dla Ciebie zjednoczona Europa?  
Na to pytanie odpowiadają młodzi ludzie uczestniczący w konkursie organizowanym przez Komisję Europejską (Dyrekcję Generalną ds. rozszerzenia UE). Uczestnicy w wieku 13-15 lat pochodzący z państw członkowskich UE, krajów kandydujących do UE oraz potencjalnych kandydatów z Europy Południowo- Wschodniej mają za zadanie nakręcić minutowy film, w którym w kreatywny sposób odpowiedzą na konkursowe pytanie. Nagrodą jest wyjazd do Brukseli. Filmy można zgłaszać do 10 kwietnia 2015 roku.
Więcej informacji.
Regulamin konkursu dostępny jest w języku polskim.

Euroscola – nowa edycja, nowa odsłona
Od 12 lutego do 31 marca 2015 zapraszamy na kolejną edycję konkursu Euroscola. Tym razem zadaniem konkursowym będzie nakręcenie filmu na jeden z wybranych tematów. Motywem przewodnim może być:

  1. Unia Europejska w Twojej miejscowości, regionie, życiu
  2. Co dla Ciebie znaczy Europa?
  3. Europejski Rok na rzecz Rozwoju (EYD2015)
Film należy zamieścić w internecie, nagrać go na CD/DVD i przysłać do organizatora, a link wpisać do internetowego formularza zgłoszeniowego i – po wypełnieniu go – wysłać. Na zgłoszenia organizatorzy czekają  do 31 marca 2015. Uwaga: obecny konkurs zastępuje organizowane w poprzednich latach quizy z wiedzy o Unii Europejskiej.
Więcej informacji.
Regulamin konkursu dostępny jest w języku polskim.

„Jestem szefową!” po raz szósty
Do udziału w konkursie zaproszone są uczennice I i II klas szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski zainteresowane rozwijaniem swoich zdolności przywódczych. Uczestniczki przygotowują prace na temat „Jestem szefową”, które ocenia jury złożone z liderek i liderów polskiej sceny politycznej i gospodarczej. Na prace konkursowe czekają  do 27 kwietnia 2015 r. Uroczysta gala rozdania nagród odbędzie się w dniu 17 czerwca 2015 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.
Konkurs jest wspólną inicjatywą Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania i Ministra Edukacji Narodowej realizowana w partnerstwie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.
Czytaj więcej...
Fundusze

Zachować pamięć - program dotacji na polsko-niemieckie projekty w miejscach pamięci
Celem programu jest umożliwienie większej ilości młodzieży z Polski i Niemiec wspólnego odwiedzenia miejsc pamięci hitlerowskiego terroru i skorzystania z oferty pedagogicznej tego miejsca lub położonych w pobliżu placówek edukacyjnych.  Dotacje PNWM na projekty w ramach programu „Zachować pamięć” zostaną uzupełnione środkami Fundacji Bethe, dzięki czemu programy te zostaną dofinansowane maksymalnymi stawkami ryczałtowymi wynikającymi z Wytycznych PNWM. Wnioski o dofinansowanie projektów, które odbędą się w 2015 roku, należy złożyć do 15 marca (pierwszy nabór) lubdo 17 maja 2015 roku (drugi nabór).
Czytaj więcej...

Rusza Eko-Starter. Do końca marca można nadsyłać zgłoszenia do programu wsparcia lokalnych inicjatyw ekologicznych.
Celem zorganizowanego przez Greenpeace programu Eko-Starter jest wsparcie finansowe i merytoryczne lokalnych działań na rzecz ochrony środowiska. Greenpeace chce pomóc wszystkim tym, którzy mają ciekawe pomysły na działania proekologiczne w swoich miejscach zamieszkania. Dofinansowanie i wsparcie merytoryczne otrzymają te projekty, które będą prezentować nowatorskie rozwiązania z potencjałem rozwoju i kontynuacji.
Zgłoszenia do programu Eko-Starter można nadsyłać do 31 marca 2014 roku. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu to 5000 zł.
Czytaj więcej...

Eurodesk

Spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych wyjazdami stypendialnymi w Programie ERASMUS+
Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących wyjazdów studentów w ramach Erasmusa+ organizowanych przez Dział Spraw Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczegółowy harmonogram spotkań znajduje się poniżej. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu: Małgorzata Kopalska, tel. 91 444 1018, malgorzata.kopalska@univ.szczecin.pl
Czytaj więcej...

Rekrutacja do XXI Sejmu Dzieci i Młodzieży
Sejm Dzieci i Młodzieży to nie tylko posiedzenie, ale przede wszystkim projekt edukacyjny. By wziąć w nim udział należy, stworzyć dwuosobowy zespół, przeprowadzić badanie na temat wybranego miejsca w przestrzeni lokalnej, a następnie – na podstawie jego wyników - zaproponować zmiany. W przedsięwzięciu mogą wziąć udział uczniowie i uczennice gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zgłoszenia należy nadsyłać do 7 kwietnia2015 r.
Czytaj więcej...

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin przy Sekretariacie ds. Młodzieży
pokój 329 (IV piętro, wejście od szklanej windy), ul. Piłsudskiego 40-42, 70-421 Szczecin
tel. + 48 91 421 12 61, fax + 48 91 421 11 41
e-mail: europedirect-szczecin@wzp.pl, www: europedirect-szczecin.eu, fb: facebook.com/edszczecin

Uprzejmie informujemy, że niniejszy adres mailowy został pozyskany z oficjalnych i ogólnie dostępnych baz danych. W związku z tym w myśl przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 144.1204) powyższy e-mail nie stanowi przesyłki mającej znamiona spamu. Jeśli jednak nie życzysz sobie otrzymywać dalszych wiadomości, prosimy o informację zwrotną celem usunięcia wskazanego adresu z naszej bazy danych. Dziękujemy.

Jeśli nie chcesz otrzymywać biuletynu - wypisz się


 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.