Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Integracja migrantów: Komisja rozpoczyna konsultacje publiczne i wzywa do powołania grupy ekspertów ds. opinii migrantów

Komisja w dn. 22 lipca 2020 r. rozpoczęła  ogólnounijne konsultacje publiczne w celu zebrania opinii na temat nowych działań, które można by podjąć na szczeblu UE w celu promowania integracji i włączenia społecznego migrantów i osób ze środowisk migracyjnych. Komisja wzywa również do składania wniosków, by zostać członkiem grupy ekspertów złożonej z doradców wywodzących się ze środowisk migracyjnych, którzy wezmą udział w opracowywaniu i wdrażaniu polityki migracyjnej, azylowej i integracyjnej. Zaangażowanie migrantów, osób ubiegających się o azyl i uchodźców w kształtowanie tej polityki jest niezbędne do tego, by była ona skuteczniejsza i lepiej dostosowana do rzeczywistych potrzeb.

Wiceprzewodniczący ds. promowania naszego europejskiego stylu życia Margaritis Schinas powiedział: Kiedy ludzie osiedlają się w Europie, powinni mieć takie same prawa i obowiązki jak wszyscy inni. Dostęp do opieki zdrowotnej, mieszkań, edukacji i zatrudnienia pozwoli im na pełne wykorzystanie swojego potencjału. Integracja migrantów leży w interesie wszystkich, wspiera silne i harmonijne społeczności oraz chroni przed izolacją i segregacją. W ramach tych konsultacji i w grupach eksperckich będziemy zwracać się do osób, dla których nasze strategie polityczne w tej dziedzinie są najistotniejsze, o wzięcie udziału w kształtowaniu polityki. To jest właśnie nasz europejski styl życia.

Komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson powiedziała: Kryzys związany z pandemią ponownie pokazał, że migranci i uchodźcy wnoszą istotny wkład w życie naszych społeczeństw. Jednak w całej Europie wiele osób wciąż boryka się z wyzwaniami związanymi ze znalezieniem zakwaterowania lub dostępem do zatrudnienia, edukacji czy opieki zdrowotnej. Musimy zintensyfikować nasze prace nad integracją na szczeblu UE. Wzywam wszystkie zainteresowane strony, zwłaszcza migrantów, osoby ubiegające się o azyl i uchodźców, do wzięcia udziału w konsultacjach, aby pomóc nam w opracowaniu przyszłych działań na rzecz integracji, które mogłyby poprawić jakość życia i sprawić, że nasze społeczeństwa będą bardziej spójne i sprzyjające włączeniu społecznemu.

Zarówno poprzez konsultacje, jak i utworzenie grupy ekspertów Komisja dąży do zebrania informacji od szerokiego grona zainteresowanych stron, w tym organów krajowych, regionalnych i lokalnych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, partnerów społecznych i gospodarczych, przedsiębiorstw, organizatorów kształcenia i szkoleń, środowisk akademickich, organizacji kulturalnych i sportowych, organizacji migrantów i osób prywatnych. Wyniki konsultacji przyczynią się do opracowania planu działania na rzecz integracji i włączenia społecznego ogłoszonego w programie prac Komisji.

Konsultacje publiczne będą dostępne we wszystkich językach urzędowych UE do dnia 21 października 2020 r. Zaproszenie do składania wniosków, by zostać członkiem grupy ekspertów Komisji ds. opinii migrantów, otwarte będzie do dnia 21 września.

Kontekst

Dobrze zarządzana migracja do Europy przyczynia się do rozwoju naszych społeczeństw, kultury i gospodarki. Integracja i włączenie społeczne osób ze środowisk migracyjnych mają zasadnicze znaczenie dla wymiany kulturalnej i spójności społecznej. Pomagają one również w rozwiązaniu problemu niedoboru wykwalifikowanej siły roboczej, niedoborów siły roboczej i ogólnie pozytywnie wpływają na poprawę wyników gospodarczych. Obecnie w UE zbyt wielu migrantów stoi w obliczu wyzwań związanych z bezrobociem, brakiem możliwości kształcenia i szkolenia oraz z ograniczoną interakcją społeczną w ich szerszych społecznościach – wyzwań, które przy odpowiednich decyzjach politycznych mogą przekształcić się w szanse.

Odpowiedzialność za politykę integracyjną spoczywa przede wszystkim na państwach członkowskich. UE opracowała jednak wiele różnorodnych środków, których celem jest zachęcenie władz krajowych, a także lokalnych i regionalnych oraz społeczeństwa obywatelskiego do działania i wspieranie ich w wysiłkach na rzecz promowania integracji. Obejmuje to ukierunkowane finansowanie ze środków i instrumentów na rzecz spójności społecznej i gospodarczej w poszczególnych państwach członkowskich. W 2016 r. Komisja rozpoczęła realizację planu działania na rzecz integracji obywateli państw trzecich, który obejmował pięćdziesiąt działań mających na celu promowanie integracji.

Komisja pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen przedstawi plan działania na rzecz integracji i włączenia społecznego, którego opracowanie będzie oparte zarówno na wynikach konsultacji, jak i opiniach grupy ekspertów.

Więcej informacji:

Konsultacje publiczne dotyczące integracji i włączenia społecznego migrantów i osób ze środowisk migracyjnych

Zaproszenie do składania wniosków, by zostać członkiem grupy ekspertów Komisji ds.. opinii migrantów.

Europejska strona internetowa poświęcona integracji

 

Integracja migrantów: Konsultacje publiczne Pobierz (64.44 kB - PDF)

 

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin


 


 

Fundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.