Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Yes!teśmy 20 lat Polski w UE

Stand with Ukraine!

UE zwraca się o konsultacje w ramach umowy o handlu i współpracy w sprawie trwałego zamknięcia połowów dobijakowatych przez Zjednoczone Królestwo

Unia Europejska zwróciła się dziś do Zjednoczonego Królestwa o przeprowadzenie konsultacji w ramach mechanizmu rozstrzygania sporów przewidzianego w umowie o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem w sprawie decyzji Zjednoczonego Królestwa o zakazie połowów dobijakowatych w celu wypracowania wspólnie akceptowalnego rozwiązania.

Ze skutkiem od dnia 26 marca 2024 r. zamknięcie połowów dobijaków obejmuje wody angielskie w obrębie Morza Północnego i wszystkie wody szkockie. Środek ten znacznie ogranicza dostęp statków UE do tego rodzaju połowów. UE kwestionuje zgodność pełnego i trwałego zamknięcia łowiska z zasadami i obowiązkami wynikającymi z umowy o handlu i współpracy.

W ramach umowy o handlu i współpracy UE i Zjednoczone Królestwo zgodziły się stosować oparte na dowodach, proporcjonalne i niedyskryminujące środki ochrony żywych zasobów morza. UE podtrzymuje swoje zobowiązanie do współpracy ze Zjednoczonym Królestwem na rzecz osiągnięcia tych celów.

Współpraca między UE a Zjednoczonym Królestwem w ramach umowy o handlu i współpracy ewoluowała pozytywnie, w tym w ramach Specjalnego Komitetu ds. Rybołówstwa, a UE pozostaje otwarta na znalezienie wspólnie akceptowalnego rozwiązania ze Zjednoczonym Królestwem, które rozwiąże tę kwestię.

UE działa na rzecz ochrony i odbudowy ekosystemów morskich w celu zapewnienia zrównoważonego i odpornego rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwaunijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 i morskiego planu działania.

Kolejne kroki

Wniosek o konsultacje formalnie wszczyna postępowanie w ramach mechanizmu rozstrzygania sporów dotyczących umowy o handlu i współpracy w celu znalezienia wzajemnie akceptowalnego rozwiązania sporu.  Jeżeli konsultacje nie doprowadzą do zadowalającego rozwiązania w ciągu 30 dni lub więcej, jeżeli obie Strony wyrażą na to zgodę, UE może zwrócić się o powołanie trybunału arbitrażowego w celu wydania orzeczenia w sprawie zgodności środków Zjednoczonego Królestwa z umową o handlu i współpracy.

Kontekst ogólny

Komisja Europejska ściśle monitoruje realizację zobowiązań przez partnerów UE, w tym zobowiązań wynikających z umowy o handlu i współpracy ze Zjednoczonym Królestwem, i w razie potrzeby podejmuje działania w celu zapewnienia przestrzegania tych zobowiązań.

Umowa o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem ma zastosowanie od 1 stycznia 2021 r. W ramach działu „Rybołówstwo" umowy o handlu i współpracy UE i Zjednoczone Królestwo zobowiązały się do współpracy na rzecz zapewnienia, aby działalność połowowa dotycząca stad wspólnie eksploatowanych w ich wodach była zrównoważona środowiskowo i przyczyniała się do osiągnięcia korzyści gospodarczych i społecznych, przy czym wszystkie przyjęte środki zarządzania rybołówstwem muszą być proporcjonalne, niedyskryminacyjne i oparte na najlepszych dostępnych opiniach naukowych.

Zgodnie z umową o handlu i współpracy UE i Zjednoczone Królestwo są zobowiązane do przeprowadzania corocznych konsultacji w celu uzgodnienia TAC dla stad wspólnie eksploatowanych wymienionych w załączniku 35 do umowy o handlu i współpracy. Dobijaki są włączone do tego załącznika, ponieważ są poławiane w wodach UE oraz w wodach Zjednoczonego Królestwa.

UE i Zjednoczone Królestwo ustaliły uprawnienia do połowów dobijaków na podstawie niezależnych opinii naukowych Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES). Ma to na celu osiągnięcie maksymalnego podtrzymywalnego połowu (MSY), który umożliwia odławianie stad ryb na poziomie zapobiegawczym pozwalającym im na rozmnażanie się z maksymalną zdolnością przy jednoczesnym utrzymaniu zdrowego poziomu populacji. W przypadku gatunków takich jak dobijaki ICES bezpośrednio uwzględnia w swoich opiniach spożycie dobijakowatych przez inne drapieżniki, takie jak ptaki morskie i ssaki morskie, ponieważ w ocenach rutynowo uwzględnia się drapieżniki oparte na danych ilościowych.

Szczegółowe informacje

Umowa o handlu i współpracy:

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en

Stosunki UE-Wielka Brytania:

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom_en

Pisemne sprawozdanie UE-Zjednoczone Królestwo na temat dobijakowatych:

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7657-2024-INIT/en/pdf

Zapowiedzi Zjednoczonego Królestwa o zamknięciu połowów dobijaków:

https://www.gov.uk/government/news/nature-recovery-to-be-accelerated-as-the-government-delivers-on-measures-to-protect-land-and-sea

https://www.gov.scot/publications/sandeel-prohibition-fishing-scotland-order-2024-final-business-regulatory-impact-assessment/

Banery/Logo