Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Komisja broni prawa Europejczyków do oddychania czystym powietrzem

Komisja przedstawia podmiotom krajowym, regionalnym i lokalnym praktyczne środki pomocy dotyczące poprawy jakości powietrza w Europie oraz intensyfikuje działania wobec 7 państw członkowskich, które naruszyły przepisy unijne dotyczące dopuszczalnych poziomów zanieczyszczenia powietrza oraz homologacji typu samochodów.

Komisarz ds. środowiska Karmenu Vella oświadczył: Decyzja o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE spraw przeciwko państwom członkowskim została podjęta w imieniu Europejczyków. Jak podkreślamy, zadaniem Komisji jest ich ochrona. Nasza decyzja wynika z tego zobowiązania. W ciągu ostatniej dekady pozwane do Trybunału państwa członkowskie otrzymały wystarczająco dużo ostrzeżeń ostatniej szansy i mogły poprawić sytuację. Jestem przekonany, że dzisiejsza decyzja doprowadzi do znacznie szybszej poprawy sytuacji obywateli. Niemniej jednak samo wejście na drogę prawną nie rozwiąże problemu. Dlatego przedstawiamy także praktyczną pomoc, jakiej udzielić może Komisja organom krajowym w dążeniach do zapewnienia europejskim miastom i gminom czystszego powietrza.

Komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, Elżbieta Bieńkowska, dodała: Warunkiem sukcesu w walce z zanieczyszczeniem powietrza w miastach jest zaangażowanie się sektora motoryzacyjnego. Przyszłością są samochody nieemitujące żadnych zanieczyszczeń. Jednak zanim się one pojawią, konieczne jest przestrzeganie przepisów dotyczących emisji. Producenci, którzy łamią prawo, muszą ponieść konsekwencje tych naruszeń.

W przyjętym dziś komunikacie „Europa, która chroni: czyste powietrze dla wszystkich” Komisja określa środki, które państwa członkowskie mogą zastosować w celu zwalczania zanieczyszczenia powietrza. Komisja podkreśla również konieczność zacieśnienia współpracy z państwami członkowskimi poprzez nawiązywanie „dialogów w sprawie czystego powietrza” z właściwymi władzami oraz poprzez wykorzystanie unijnego wsparcia finansowego dla działań podejmowanych w celu poprawy jakości powietrza.

Ponadto Komisja podjęła dziś decyzję o wystąpieniu do Trybunału Sprawiedliwości UE przeciwko Francji, Niemcom, Węgrom, Włochom, Rumunii i Zjednoczonemu Królestwu w związku z nieprzestrzeganiem przez te państwa uzgodnionych wartości dopuszczalnych w zakresie jakości powietrza oraz niepodjęciem przez nie odpowiednich działań, aby maksymalnie skrócić okresy, w których wartości dopuszczalne są przekraczane. Komisja podjęła także decyzję o skierowaniu dodatkowych wezwań do usunięcia uchybienia do Niemiec, Włoch, Luksemburga oraz Zjednoczonego Królestwa w związku z nieprzestrzeganiem przez te państwa przepisów UE dotyczących homologacji typu pojazdu.

Środki mające na celu zwalczanie zanieczyszczenia powietrza
Środki zaproponowane dziś przez Komisję opierają się na trzech głównych filarach: normy jakości powietrza; cele krajowe w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych; oraz normy emisji dla głównych źródeł zanieczyszczeń, np. z pojazdów, statków, sektora energii i przemysłu.

W celu przeciwdziałania emisjom zanieczyszczeń powietrza z ruchu drogowego, Komisja będzie w dalszym ciągu wzmacniać współpracę z władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi w zakresie wspólnego zintegrowanego podejścia do przepisów w sprawie dostępu do ruchu miejskiego, w ramach agendy miejskiej UE.

Ponadto Komisja przeprowadziła szeroko zakrojoną reformę mającą na celu zapewnienie, aby emisje zanieczyszczeń powietrza z pojazdów były mierzone w rzeczywistych warunkach jazdy (zob. FAQ).

Lepsze egzekwowanie prawa
 6 państw członkowskich w Trybunale
Komisja podejmuje działania w celu wyeliminowania znaczących i utrzymujących się przekroczeń wartości dopuszczalnych dotyczących dwóch kluczowych zanieczyszczeń mających wpływ na zdrowie. Jest to dwutlenek azotu wytwarzany głównie przez ruch drogowy i przemysł oraz pył zawieszony, który występuje przede wszystkim w emisjach pochodzących z przemysłu, ogrzewania domów, ruchu drogowego i rolnictwa.

Komisja podjęła decyzję o wystąpieniu do Trybunału Sprawiedliwości UE przeciwko Francji, Niemcom oraz Zjednoczonemu Królestwu w związku z nieprzestrzeganiem przez te państwa wartości dopuszczalnych dwutlenku azotu (NO2) oraz niepodjęciem przez nie odpowiednich działań, aby maksymalnie skrócić okresy, w których te wartości dopuszczalne są przekraczane. Sprawy skierowane do Trybunału Sprawiedliwości przeciwko Węgrom, Włochom i Rumunii dotyczą utrzymujących się wysokich poziomów pyłu zawieszonego (PM10). Limity określone w przepisach UE dotyczących jakości powietrza (dyrektywa 2008/50/WE) należało spełnić odpowiednio w 2010 r. i 2005 r.

Etap ten jest następstwem szczytu ministerialnego w sprawie jakości powietrza, zwołanego przez komisarza Karmenu Vellę w dniu 30 stycznia 2018 r. w celu podjęcia ostatniej próby rozwiązania poważnego problemu zanieczyszczenia powietrza w dziewięciu państwach członkowskich. Wspomniane 6 państw członkowskich nie przedstawiło wiarygodnych, skutecznych i terminowych środków mających na celu zredukowanie zanieczyszczenia do uzgodnionych poziomów i tak szybko, jak jest to możliwe, czego wymaga prawo UE. W związku z tym Komisja zdecydowała się na podjęcie kroków prawnych.

Jeżeli chodzi o Republikę Czeską, Słowację i Hiszpanię, wydaje się, że wprowadzone lub planowane środki, o których poinformowano Komisję w następstwie szczytu ministerialnego w sprawie jakości powietrza, wystarczą do usunięcia stwierdzonych niedociągnięć, jeżeli zostaną właściwie wdrożone. W związku z tym Komisja będzie nadal ściśle monitorować wdrażanie tych środków, a także ich skuteczność w rozwiązaniu problemu w jak najkrótszym terminie.

W przypadku 4 państw członkowskich podjęto dalsze kroki w ramach postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego

Komisja podejmuje dalsze kroki w związku z postępowaniem w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko 4 państwom członkowskim ze względu na zignorowanie przez nie przepisów UE dotyczących homologacji typu pojazdu. Komisja podjęła dziś decyzję o wystosowaniu do Niemiec, Włoch, Luksemburga i Zjednoczonego Królestwa dodatkowych wezwań do usunięcia uchybienia.

Prawodawstwo UE w zakresie homologacji typu pojazdu nakłada na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia systemu skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji mających na celu zniechęcanie producentów samochodów do łamania prawa. Jeżeli takie naruszenie przepisów ma miejsce, jak np. w przypadku stosowania urządzeń ograniczających skuteczność działania układów kontroli emisji, należy zastosować środki zaradcze – takie jak wycofywanie z eksploatacji – oraz kary (art. 30 i 46 dyrektywy 2007/46 oraz art. 13 rozporządzenia 715/2007).

Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Niemcom, Luksemburgowi i Zjednoczonemu Królestwu w grudniu 2016 r. w odniesieniu do grupy Volkswagena i przesłała uzupełniające wezwania do usunięcia uchybienia w lipcu 2017 r., prosząc o dalsze wyjaśnienia.

Komisja wystosowała dziś dodatkowe wezwania do usunięcia uchybienia w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat krajowych dochodzeń i postępowań sądowych dotyczących tych naruszeń. Ponadto w następstwie wykrycia nowych przypadków nieprawidłowości w jednostkach sterowania silników Diesla (Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg oraz kilka modeli Audi A6 i A7) Komisja zwraca się do Niemiec i Luksemburga jako właściwych organów udzielających homologacji typu, o odpowiedź, jakie środki zaradcze i kary są planowane. Komisja zwraca się również do Zjednoczonego Królestwa o wyjaśnienia dotyczące planowanych przepisów krajowych.

maju 2017 r. Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Włochom za niewypełnienie przez nie zobowiązań określonych w przepisach UE dotyczących homologacji typu pojazdów w odniesieniu do samochodów Fiat Chrysler. W międzyczasie Włochy podjęły działania naprawcze, nakazując grupie Fiat Chrysler Automobiles przeprowadzenie obowiązkowego wycofania z rynku w UE. W ramach bieżącej wymiany Komisja zwraca się dziś o dodatkowe informacje na temat zastosowanych konkretnych środków naprawczych i zastosowanych kar.

Dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia stanowi oficjalny wniosek o udzielenie informacji. Wymienione państwa mają teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do argumentów przedstawionych przez Komisję. W przypadku braku reakcji Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

Kontekst
W ostatnich dziesięcioleciach w Unii Europejskiej nastąpiła ogólna poprawa jakości powietrza, często dzięki wspólnym staraniom podejmowanym przez UE oraz władze krajowe, regionalne i lokalne. Jakość życia wielu obywateli UE jest jednak nadal obniżona w stopniu, którego nie można zaakceptować. Zanieczyszczenie powietrza jest bezpośrednią przyczyną chronicznych i poważnych chorób, takich jak astma, choroby układu krążenia oraz rak płuc.

Dzisiejsze decyzje dotyczą przekroczeń norm jakości powietrza:
 Dwutlenek azotu (NO2):
Niemcy – 26 stref jakości powietrza, w tym Berlin, Monachium, Hamburg i Kolonia; roczne stężenia zgłoszone w 2016 r. wyniosły aż 82 µg/m3, podczas gdy wartość dopuszczalna wynosi 40 µg/m3 (w Stuttgarcie).
Francja – 12 stref jakości powietrza, w tym Paryż, Marsylia i Lyon; roczne stężenia zgłoszone w 2016 r. wyniosły aż 96 µg/m3 (w Paryżu).
Zjednoczone Królestwo – 16 stref jakości powietrza, w tym Londyn, Birmingham, Leeds i Glasgow; roczne stężenia zgłoszone w 2016 r. wyniosły aż 102 µg/m3 (w Londynie).
Łącznie w toku jest 13 postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego (Austria, Belgia, Republika Czeska, Niemcy, Dania, Francja, Hiszpania, Węgry, Włochy, Luksemburg, Polska, Portugalia i Zjednoczone Królestwo).

W wyniku dzisiejszej decyzji postępowania przeciwko Niemcom, Francji i Zjednoczonemu Królestwu jako pierwsze trafią do Trybunału Sprawiedliwości. We wszystkich trzech przypadkach w lutym 2017 r. przekazano uzasadnione opinie.

 Pył zawieszony (PM10):
Włochy – w 28 strefach jakości powietrza, w tym w regionach Lombardia, Piemont, Lacjum i Wenecja Euganejska, dobowe wartości dopuszczalne były stale przekraczane, w 2016 r. przez 89 dni.
Węgry – w 3 strefach jakości powietrza, (Budapeszt, Pecz i dolina Sajó) dobowe wartości dopuszczalne były stale przekraczane, w 2016 r. przez 76 dni.
Rumunia – w aglomeracji Bukaresztu dobowe wartości dopuszczalne były stale przekraczane od czasu, kiedy przepisy UE zaczęły obowiązywać w odniesieniu do Rumunii, a w 2016 dni – przez 38 dni.
W sumie wszczęto 16 postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego (przeciwko Belgii, Bułgarii, Republice Czeskiej, Niemcom, Grecji, Hiszpanii, Francji, Węgrom, Włochom, Łotwie, Portugalii, Polsce, Rumunii, Szwecji, Słowacji i Słowenii). W stosunku do Bułgarii i Polski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził naruszenie przepisów UE w swoich orzeczeniach odpowiednio z dnia 5 kwietnia 2017 r. i 22 lutego 2018 r.

Dzisiejsza decyzja jest następstwem uzasadnionej opinii skierowanej do Włoch w kwietniu 2017 r., dodatkowej uzasadnionej opinii skierowanej do Rumunii we wrześniu 2014 r., a także dodatkowej uzasadnionej opinii skierowanej do Węgier w marcu 2014 r.

We wszystkich przypadkach przekroczenia wartości dopuszczalnych określonych w przepisach UE dotyczących jakości powietrza (dyrektywa 2008/50/WE) państwa członkowskie muszą przyjąć plany ochrony powietrza i zapewnić, aby plany te określały odpowiednie środki umożliwiające maksymalne skrócenie okresu przekroczenia wartości dopuszczalnych. Kierując się zasadą pomocniczości prawodawstwo UE daje państwom członkowskim wybór środków przestrzegania wartości dopuszczalnych.

Więcej informacji:
Postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Niemcom, Luksemburgowi i Zjednoczonemu Królestwu w sektorze samochodowym
Wszczęcie postępowania – grudzień 2016 r. (zob. komunikat prasowy)
Dodatkowe wezwanie do usunięcia uchybienia – lipiec 2017 r. (zob. Notatka)
Postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Włochom w sektorze samochodowym:
Wszczęcie postępowania – maj 2017 r. (zob. komunikat prasowy)
Działania UE na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy
Reforma ram prawnych dotyczących homologacji typu pojazdu (zob. FAQ)
Badania emisji (zob. FAQ)
Normy emisji CO2 (zob. komunikat prasowy)

Więcej informacji na temat kluczowych decyzji w sprawie uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego podjętych w maju 2018 r. – zob. pełny tekst notatki prasowej MEMO/18/3446
Informacje na temat ogólnej procedury dotyczącej uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego: zob. MEMO/12/12.
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin


Europe Direct to sieć informacyjna zarządzana przez Komisję Europejską. Działa ona na terenie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej, a w tym również na terenie Polski. Mieszkańcy Szczecina mogą korzystać z jej usług już od 2013 roku.

Fundusze i dotacje unijne - Szczecin

Misją Europe Direct jest przede wszystkim integracja Polski z Unią Europejską oraz przybliżenie jej działalności mieszkańcom Szczecina. Cele te spełniamy między innymi poprzez lekcje europejskie, doradztwo na temat funduszy i dotacji unijnych, udzielanie informacji na temat projektów Erasmus, czyli programów wymiany studenckiej oraz organizacji pozarządowych. Na naszej stronie znajdziecie wiele informacji na temat konkursów oraz możliwości rozwojowych dla osób ze Szczecina i okolic. Zapewniamy fachowe i całkowicie bezpłatne informacje europejskie!
Zapraszamy do kontaktu! Z nami otrzymają Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Unii Europejskiej!


Programy Erasmus SzczecinProgramy Erasmus to szansa dla studentów na przeżycie niezapomnianej przygody, zdobycie nowych doświadczeń, naukę w nowym miejscu, poznanie ciekawych ludzi oraz poszerzenie własnych horyzontów, nie tylko jeśli chodzi o naukę języka obcego!

Chcesz wiedzieć co trzeba zrobić aby dostać się do programu oraz dowiedzieć się jakie konkretnie możliwości otwiera on przez Tobą? Zgłoś się do nas! Odpowiemy na wszystkie pytania. 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.