Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Pierwszy w historii szczyt poświęcony edukacji

Pierwszy europejski szczyt poświęcony edukacji odbył się w Brukseli z udziałem Tibora Navracsicsa, unijnego komisarza do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu.

Szczyt ten stanowi kontynuację szczytu w Göteborgu z listopada 2017 r., na którym Komisja przedstawiła swoją wizję stworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r., a także grudniowego posiedzenia Rady Europejskiej, na którym państwa członkowskie wyraziły gotowość do zintensyfikowania działań w dziedzinie edukacji. Jest to ważna okazja do spotkania dla 18 unijnych ministrów edukacji, pracowników i przedstawicieli sektora edukacji z całej Europy oraz podjęcia dyskusji o przyszłości edukacji w Europie. Ten europejski szczyt poświęcony edukacji będzie pierwszym z wielu – kolejny zostanie zorganizowany jesienią 2019 r.

Przed wydarzeniem Tibor Navracsics powiedział: Edukacja powinna wyposażyć zarówno młodych, jak i starszych obywateli w kompetencje umożliwiające im satysfakcjonujące życie oraz wnoszenie wkładu w budowanie swoich społeczności.Choć edukacja pozostaje w gestii państw członkowskich, musimy zintensyfikować naszą współpracę na szczeblu UE. Musimy w pełni wykorzystywać potencjał edukacji na rzecz budowy odpornych społeczeństw, tworzenia poczucia przynależności, a także umożliwić wszystkim doświadczenie europejskiej tożsamości w całej jej różnorodności. Aby to zrealizować, chcemy poprawić nauczanie języków obcych, zapewnić, by dyplomy były uznawane w całej Unii Europejskiej, uniwersytety maksymalnie zacieśniły współpracę, a studia w innych krajach UE stały się łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.Takie właśnie są założenia prawdziwego europejskiego obszaru edukacji, a jutrzejszy szczyt stanowi konkretny krok w kierunku jego urzeczywistnienia.

Tematem przewodnim szczytu będzie „Określenie podstaw europejskiego obszaru edukacji:na rzecz innowacyjnej, włączającej i opartej na wartościach edukacji”. W ramach tego tematu uczestnicy będą starali się odpowiedzieć na szereg pytań, m.in.: w jaki sposób wysokiej jakości, włączająca i oparta na wartościach edukacja może przyczynić się do sukcesu Europy; jakie kompetencje są potrzebne w nadchodzących dziesięcioleciach, a także w jaki sposób możemy wspierać rozwój umiejętności podstawowych, cyfrowych oraz w zakresie przedsiębiorczości?

Program przewiduje ponad dwadzieścia sesji, kursy mistrzowskie i dyskusje panelowe na wysokim szczeblu z udziałem ponad 40 prelegentów. Obejmują one szeroki zakres tematyczny – m.in: w jaki sposób należy angażować uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, aby nikt nie został pominięty, w jaki sposób najlepiej przygotować nauczycieli, jak rozwijać nauczanie poprzez sport, jakie jest znaczenie nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM) w edukacji oraz rola, jaką dzieci odgrywają w przekształcaniu społeczeństw.

Dalsze działania
W oparciu o wnioski ze szczytu, Komisja przedstawi dalsze inicjatywy wiosną 2018 r. Będą one zawierać propozycje dotyczące wzajemnego uznawania dyplomów, nauki języków, stworzenia ram jakości dla wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, europejskiego planu działań na rzecz kultury, oraz nowej strategii UE na rzecz młodzieży. W Göteborgu przewodniczący Juncker wezwał również przywódców UE, aby do 2025 r. podjęli działania na rzecz podwojenia liczby młodych Europejczyków uczestniczących w programie Erasmus+, co wymagało będzie budżetu w wysokości 29,4 mld euro na lata 2021–2027. Ponadto Komisja będzie kontynuować prace nad siecią europejskich uniwersytetów oraz nową unijną legitymacją studencką, która sprawi, że studiowanie w innym kraju UE będzie łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Kontekst
Podczas spotkania przywódców UE w Göteborgu w listopadzie 2017 r. Komisja przedstawiła komunikat w sprawie wzmocnienia tożsamości europejskiej dzięki edukacji i kulturze. W komunikacie tym Komisja przedstawiła swoją wizję stworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r., zakładającą pełne wykorzystanie potencjału edukacji jako siły napędowej wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i sprawiedliwości społecznej, a także sposobu na doświadczenie europejskiej tożsamości w całej jej różnorodności.

W dniu 17 stycznia, zaledwie dwa miesiące po szczycie w Göteborgu, Komisja podjęła działania następcze w postaci wniosków dotyczących nowych inicjatyw mających na celu ograniczenie nierówności społeczno-ekonomicznych, przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjności w celu budowania bardziej zjednoczonej, silniejszej i bardziej demokratycznej Europy.

Są to:
Zalecenie Rady w sprawie kluczowych kompetencji w procesie uczenia się przez całe życie wraz z załącznikiem, mające na celu poprawę rozwoju kluczowych kompetencji osób w każdym wieku, w ciągu całego ich życia, oraz dostarczenie państwom członkowskim wskazówek co do sposobów osiągnięcia tego celu. Szczególny nacisk położono na propagowanie przedsiębiorczości i rozwijanie innowacyjnego sposobu myślenia, aby uwolnić osobisty potencjał, kreatywność i chęć przejawiania inicjatywy wśród osób uczących się.

Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej, w którym przedstawiono, w jaki sposób UE może pomóc ludziom, placówkom oświatowym i systemom kształcenia lepiej przystosować się do życia i pracy w epoce szybkich przemian cyfrowych.

Zalecenie Rady w sprawie wspólnych wartości, edukacji włączającej i europejskiego wymiaru nauczania, mające na celu pomóc młodym ludziom w zrozumieniu i przestrzeganiu wspólnych wartości określonych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Celem zalecenia jest zwiększenie spójności społecznej i przyczynienie się do zwalczania rosnącego populizmu, ksenofobii, podziałów wynikających z postaw nacjonalistycznych i rozpowszechniania fałszywych informacji.

Więcej informacji:
Sesje plenarne szczytu będą transmitowane przez internet.
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.