Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Głosowanie na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego – zielone światło dla EFIS 2.0

Posłowie do Parlamentu Europejskiego opowiedzieli się za przyjęciem rozporządzenia mającego na celu przedłużenie okresu obowiązywania oraz wzmocnienie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Fundusz ten jest centralnym elementem planu inwestycyjnego dla Europy.

To ostatni etap procedury, który miał miejsce po osiągnięciu przez Parlament Europejski i państwa członkowskie porozumienia co do zasady, co nastąpiło w dniu 13 września.

Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność, powiedział: Plan inwestycyjny przyniósł rzeczywiste korzyści przedsiębiorstwom w całej Europie. A chcemy zrobić jeszcze więcej. Przeanalizowaliśmy uwagi otrzymane na temat funkcjonowania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych i wprowadziliśmy kilka udoskonaleń. Dzięki temu decyzje inwestycyjne podejmowane w ramach EFIS będą jeszcze bardziej przejrzyste. Zapewnimy również większe wsparcie techniczne na szczeblu lokalnym. Przedłużyliśmy również okres obowiązywania funduszu do końca 2020 r. i zwiększyliśmy cel inwestycyjny do 500 mld euro. EFIS przyczynił się już do stworzenia 300 tys. miejsc pracy –należy utrzymać tę dynamikę.

Kiedy po raz pierwszy zapowiedzieliśmy utworzenie EFIS, idea ta spotkała się z pewnym sceptycyzmem, powiedział prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Werner Hoyer. Ostatnie dwa i pół roku pokazało jednak, że inicjatywa ta się sprawdziła – fundusz wsparł tysiące przedsiębiorstw i przyczynił się do powstania setek tysięcy nowych miejsc pracy. Jestem dumny, że wiedza i doświadczenie grupy EBI odegrały tak ważną rolę w ożywieniu gospodarczym Europy. Cieszę się też, że dzięki dzisiejszej decyzji o przedłużeniu działania funduszu mamy szansę uczynić jeszcze więcej.

Rozporządzenie dotyczące EFIS 2.0 ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r. Pierwotne ramy czasowe funduszu wyznaczała połowa 2018 r. Obecnie przedłużono je do końca 2020 r. Zwiększono również poziom inwestycji z 315 mld euro do co najmniej 500 mld euro. Wyposażono też fundusz w kilka nowych cech.

Większa przejrzystość
W ramach nowego EFIS komitet inwestycyjny będzie publikował swoje decyzje w internecie, wskazując powody, dla których zdecydował, że dany projekt otrzyma wsparcie z gwarancji budżetowej UE. Każdorazowo po podpisaniu projektu EFIS publikowana będzie również tabela wskaźników. W nowym rozporządzeniu zdefiniowano również w sposób bardziej szczegółowy pojęcie tzw. dodatkowości i określono, co decyduje o tym, że dany projekt kwalifikuje się do wsparcia z EFIS.
Więcej projektów dotyczących zrównoważonego rozwoju
Co najmniej 40 proc. projektów infrastrukturalnych i dotyczących innowacji wspieranych w ramach EFIS będzie przyczyniać się do realizacji działań w dziedzinie klimatu zgodnie z porozumieniem paryskim. EFIS 2.0 został również wyraźnie ukierunkowany na nowe sektory: zrównoważone rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i akwakulturę.
Większy nacisk na małe projekty
Z uwagi na sukces EFIS pod względem wspierania małych przedsiębiorstw – do listopada 2017 r. ze wsparcia skorzystało już około 528 tys. MŚP – w ramach przedłużonego EFIS zwiększony zostanie odsetek gwarancji dla MŚP: z 26 proc. do 40 proc. W ramach nowego EFIS zachęca się również grupę EBI, aby pomagała krajowym bankom prorozwojowym w tworzeniu platform inwestycyjnych. Dzięki takim platformom będzie można będzie powiązać kilka małych projektów wg kryteriów tematycznych lub geograficznych, aby przyciągnąć inwestorów.
Więcej wsparcia technicznego na szczeblu lokalnym
Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego, zarządzane wspólnie przez Komisję i EBI, okazało się pożytecznym narzędziem dla przedsiębiorstw potrzebujących wsparcia technicznego przy wdrażaniu projektów. Po uruchomieniu EFIS 2.0 działalność centrum zostanie rozszerzona – będzie ono zapewniać bardziej zindywidualizowaną pomoc w terenie i bliżej współpracować z krajowymi bankami prorozwojowymi.
Poprawa otoczenia biznesu w UE
Jesienna prognoza gospodarcza Komisji oraz sprawozdanie dotyczące inwestycji przygotowane niedawno przez EBI wskazują, że poziom inwestycji w UE stopniowo rośnie. Nadal jest on jednak niższy niż poziom sprzed kryzysu. W swoim programie prac na rok 2018 Komisja zapowiedziała, że przeprowadzi pełną ocenę tego, co zrobiono, aby poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej i zlikwidować bariery inwestycyjne, od początku kadencji Komisji pod przewodnictwem Jeana-Claude'a Junckera. Analiza ta zostanie przeprowadzona zarówno w odniesieniu do UE, jak i państw członkowskich.
Kontekst
Plan inwestycyjny dla Europy, tzw. plan Junckera, skupia się na pobudzaniu inwestycji sprzyjających tworzeniu miejsc pracy i napędzaniu wzrostu gospodarczego dzięki inteligentnemu wykorzystaniu nowych i istniejących zasobów finansowych, usuwaniu przeszkód dla inwestycji oraz zapewnianiu widoczności i pomocy technicznej projektom inwestycyjnym. Centralnym elementem tego planu jest Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Fundusz ten zapewnia gwarancję z tytułu pierwszej straty, dzięki czemu EBI może inwestować w większą liczbę, często bardziej ryzykownych, projektów.
Szacuje się, że za sprawą projektów i umów EFIS zatwierdzonych dotychczas do finansowania udało się uruchomić ponad 250 mld euro na inwestycje oraz wesprzeć blisko 528 tys. MŚP we wszystkich 28 państwach członkowskich. EBI prognozuje, że do 2020 r. dzięki EFIS powstanie 700 tys. nowych miejsc pracy, a unijny PKB wzrośnie o dodatkowe 0,7 proc.
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą długoterminowych pożyczek, której właścicielami są państwa członkowskie Unii Europejskiej. Udostępnia długoterminowe finansowanie dla bezpiecznych inwestycji służących realizacji politycznych celów UE. Europejski Fundusz Inwestycyjny (EBI) stanowi część Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jego głównym zadaniem jest wspieranie europejskich mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwianie im dostępu do finansowania. 
Więcej informacji
Zestawienie informacji: Jakie nowości wprowadzono w EFIS 2.0?
Notatka prasowa: Przedłużenie działania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych – najczęstsze pytania
Strona internetowa na temat planu inwestycyjnego dla Europy: najnowsze wiadomości dotyczące EFIS, dotychczasowe wyniki działania
Strona internetowa EBI poświęcona EFIS: wykaz projektów EFIS oraz informacje, jak ubiegać się o dofinansowanie
Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego: pomoc techniczna dla promotorów projektów i małych przedsiębiorstw
Portal projektów inwestycyjnych: bezpłatne usługi, kojarzenie autorów projektów z zainteresowanymi inwestorami
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.