Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Biuletyn europejski

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Skuteczniejsze zamówienia

Aby wzmocnić jednolity rynek oraz w ramach nieustannych wysiłków na rzecz pobudzania inwestycji w UE, Komisja przedstawiła inicjatywę mającą na celu udzielanie zamówień w sposób bardziej skuteczny i zrównoważony, przy pełnym wykorzystaniu technologii cyfrowych w celu uproszczenia i przyspieszenia procedur.
 
Wiceprzewodniczący do spraw miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności Jyrki Katainen skomentował: Od objęcia urzędu w listopadzie 2014 r. umieściliśmy inwestycje w centrum uwagi, w szczególności poprzez przyciągnięcie kapitału prywatnego za pomocą planu inwestycyjnego dla Europy. Chcemy teraz w pełni wykorzystać potencjał zamówień publicznych, zapewniając, by 2 bln euro wydawane rocznie na usługi i produkty publiczne pobudzały naszą gospodarkę, stymulowały innowacje i przyczyniały się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, dodała: Zachęcamy organy publiczne do strategicznego wykorzystywania zamówień publicznych jako narzędzia umożliwiającego lepsze wykorzystywanie pieniędzy podatników i przyczynianie się do tworzenia bardziej innowacyjnej, zrównoważonej, sprzyjającej włączeniu społecznemu i konkurencyjnej gospodarki. Komisja będzie nadal wspierać państwa członkowskie w tym zakresie i zwraca się do władz publicznych na wszystkich szczeblach instytucji rządowych oraz do innych zainteresowanych stron o podjęcie współpracy w ramach szerokiego partnerstwa.

Na przedstawioną w dniu dzisiejszym inicjatywę składają się cztery główne elementy:
•    Określenie priorytetowych obszarów wymagających poprawy – państwa członkowskie zachęca się do opracowania strategicznego podejścia do zamówień publicznych w oparciu o sześć priorytetów: szersze stosowanie przy udzielaniu zamówień publicznych kryteriów ekologicznych, społecznych i dotyczących innowacyjności; profesjonalizacja nabywców publicznych; poprawa dostępu MŚP do rynków zamówień publicznych w UE oraz dostępu przedsiębiorstw z UE do zamówień publicznych w państwach trzecich; zwiększanie przejrzystości, spójności i jakości danych dotyczących zamówień publicznych; cyfryzacja procedur zamówień publicznych; oraz ściślejsza współpraca nabywców publicznych w całej UE.
•    Dobrowolna ocena ex ante dużych projektów infrastrukturalnych – w przypadku złożonych projektów problemy mogą wystąpić już na samym początku, jeżeli zarządzający nimi nie w pełni rozumieją skomplikowane zasady, które mają zastosowanie do zamówień publicznych na dużą skalę. Komisja utworzy punkt informacyjny, w którym na wczesnym etapie będzie można uzyskać odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące projektów o szacowanej wartości ponad 250 mln euro. W przypadku projektów o dużym znaczeniu dla danego państwa członkowskiego lub o całkowitej wartości szacunkowej przekraczającej 500 mln euro odpowiednie organy mogą się zwrócić do Komisji o sprawdzenie, czy kompletny plan zamówień jest zgodny z unijnymi przepisami dotyczącymi zamówień publicznych, co znacznie zmniejszy niepewność oraz ryzyko wystąpienia opóźnień i problemów prawnych. Mechanizm ten jest dobrowolny, opinia Komisji nie jest wiążąca, a informacje będą przetwarzane z zastrzeżeniem ścisłych wymogów poufności.
•    Zalecenie w sprawie profesjonalizacji nabywców publicznych – Komisja zaleca podjęcie przez państwa członkowskie odpowiednich działań, aby zapewnić posiadanie przez nabywców publicznych umiejętności biznesowych, wiedzy technicznej i proceduralnej, niezbędnych do zapewnienia zgodności z przepisami i zagwarantowania podatnikom najlepszych towarów i usług za ich pieniądze. Komisja będzie ułatwiać wymianę dobrych praktyk i innowacyjnych podejść.
•    Konsultacje w sprawie pobudzania innowacji poprzez zamówienia publiczne – w dniu dzisiejszym Komisja rozpoczyna ukierunkowane konsultacje w celu zebrania od zainteresowanych stron uwag na temat sposobu pobudzania innowacyjności poprzez zamówienia na towary i usługi. Zamówienia na innowacje mogą dotyczyć wyników innowacji, a także innowacyjnych sposobów zakupu. Konsultacje potrwają do 31 grudnia i zostaną uwzględnione w przyszłych wytycznych dla organów publicznych, dotyczących takich kwestii jak określanie strategii, organizowanie wsparcia na rzecz zamówień publicznych w dziedzinie innowacji lub wykorzystanie sprzyjających innowacjom narzędzi dotyczących zamówień.

Komisja będzie nadal wspierać państwa członkowskie w pełnym wykorzystaniu możliwości oferowanych przez nowe zasady udzielania zamówień publicznych i oczekuje stworzenia partnerstwa z władzami i zainteresowanymi stronami w celu udoskonalenia zamówień w praktyce.

Kontekst
UE podejmuje bezprecedensowe wysiłki, by ożywić gospodarkę i pobudzić inwestycje, w szczególności poprzez plan inwestycyjny dla Europy i pozytywny kurs polityki budżetowej w ramach europejskiego semestru. Politykom tym muszą towarzyszyć reformy strukturalne wspierające innowacje i wzrost. W związku z tym zasadnicze znaczenie ma skoncentrowanie się na poprawie funkcjonowania jednolitego rynku i usuwaniu barier dla inwestycji na szczeblu krajowym i europejskim.
Znaczna część inwestycji publicznych w gospodarce europejskiej jest wydatkowana w drodze zamówień publicznych: 2 bln euro rocznie, co stanowi 14% PKB UE. Zapewnienie wydatkowania pieniędzy podatników w sposób skuteczny i wydajny leży we wspólnym interesie europejskim.
Prawodawstwo UE dotyczące zamówień publicznych wymaga, aby wszystkie zamówienia publiczne o wartości przekraczającej określony próg były przedmiotem przetargów przy poszanowaniu zasad przejrzystości, równego traktowania i niedyskryminacji. Zasady te dodatkowo uproszczono w 2014 r. Organy zachęca się, by zamiast udzielania zamówień jedynie na podstawie najlepszej ceny włączały kryteria jakościowe, wymagały rozwiązań innowacyjnych i energooszczędnych lub kładły nacisk na podejścia zrównoważone i integracyjne.
Komisja nadal uważnie monitoruje transpozycję unijnych przepisów dotyczących zamówień publicznych do prawa krajowego i pomaga organom publicznym w zrozumieniu oraz pełnym wykorzystaniu możliwości w zakresie zamówień publicznych.
Równolegle, jak zapowiedziano w strategii dotyczącej polityki przemysłowej, Komisja nadal dąży do zawarcia ambitnych rozdziałów dotyczących zamówień publicznych w umowach o wolnym handlu, pomagając w ten sposób przedsiębiorstwom z UE sprzedawać za granicą. Istnieje pilna potrzeba przezwyciężenia obecnego impasu w Radzie w odniesieniu do wniosku Komisji w sprawie instrumentu dotyczącego udzielania zamówień publicznych w kontekście międzynarodowym.
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Proszę pamiętać, że zawsze można zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.