Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Euro TiVi

Biuletyn europejski

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Komisja opublikowała wyniki oceny, w ramach której przyjrzano się, jak państwa członkowskie realizują swoje krajowe strategie integracji Romów


Zwiększył się na przykład udział małych Romów we wczesnej edukacji, a spadł odsetek romskich nastolatków zbyt wcześnie porzucających naukę. Z drugiej strony z oceny wynika też, że aż 80 proc. Romów nadal jest zagrożonych ubóstwem – chociaż odsetek ten jest niższy niż w 2011 r.

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans skomentował: Wartości takie jak równość i tolerancja są fundamentem Unii Europejskiej. Fakt, że wciąż nie wszyscy obywatele UE mogą korzystać z tych wartości, jest nie do przyjęcia. Jeżeli chcemy skończyć z uprzedzeniami, segregacją i dyskryminacją, z jakimi wciąż zmagają się Romowie, państwa członkowskie muszą zwiększyć wysiłki na rzecz integracji tej grupy.

Komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Vĕra Jourová dodała: Rządy państw członkowskich, przy wsparciu Komisji, wprowadziły strategie integracji Romów. To ważne działanie, ale jednocześnie – to dopiero pierwszy krok. Teraz pora, by państwa członkowskie wdrożyły te strategie i doprowadziły do faktycznych zmian. Szczególne znaczenie ma tutaj kształcenie. Romskie dzieci powinny mieć taki sam dostęp do edukacji szkolnej jak ich rówieśnicy. Wykształcenie jest kluczem do lepszej integracji w społeczeństwie. Może ono stanowić przepustkę do zatrudnienia i lepszego życia dla każdego.

Dzięki unijnym ramom dotyczącym krajowych strategii integracji Romów kwestia ta zyskała większe znaczenie w krajowych programach politycznych. Umożliwiło to określenie niezbędnych celów, ustanowienie struktur, znalezienie finansowania i zapewnienie monitorowania w celu zwiększenia integracji Romów w całej Europie.

Z oceny wynika jednak, że postępy w dziedzinach edukacjizatrudnieniaopieki zdrowotnej oraz warunków mieszkaniowych są nierówne i niewystarczające:
Edukacja: Zwiększył się odsetek romskich dzieci uczęszczających do placówek wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (53 proc. w 2016 r. w porównaniu z 47 proc. w 2011 r.). Sytuacja poprawiła się szczególnie w Hiszpanii, na Słowacji, w Bułgarii, na Węgrzech i w Rumunii. Spadł też odsetek romskich nastolatków zbyt wcześnie porzucających naukę (z 87 proc. w 2011 r. do 68 proc. w 2016 r.). Liczby te wciąż są jednak zbyt wysokie, a segregacja w szkole wciąż jest problemem w wielu krajach – na Słowacji, Węgrzech i w Bułgarii 60 proc. romskich dzieci jest odseparowanych od pozostałych rówieśników.
Zatrudnienie: Rosnący odsetek romskiej młodzieży NEET – niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się (63 proc. w 2016 r. – wzrost z 56 proc. w 2011 r.) jest niepokojącym sygnałem, że po zakończeniu edukacji młodzież ma trudności ze znalezieniem zatrudnienia lub podjęciem innych form aktywności. Odsetek młodzieży NEET wzrósł w Hiszpanii, na Słowacji, w Rumunii, Czechach i na Węgrzech.
Opieka zdrowotna: W niektórych państwach członkowskich odsetek Romów nieposiadających podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego jest wciąż wysoki. Na przykład w Bułgarii i Rumunii dostępu do podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego nie ma połowa Romów.
Warunki mieszkaniowe: Dostęp romskich gospodarstw domowych do podstawowych usług (wody wodociągowej i elektryczności) poprawia się, zwłaszcza w Bułgarii, Rumunii, na Słowacji i w Czechach. Romowie coraz częściej stykają się jednak z dyskryminacją pod względem dostępu do mieszkań, w tym lokali socjalnych, w Portugalii, Czechach i Hiszpanii.
Komisja wzywa do podjęcia dalszych, bardziej skoordynowanych działań na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym, w tym na przykład do tworzenia krajowych platform na rzecz integracji Romów, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym podmiotom skuteczną współpracę na rzecz społeczności romskich. Walka z dyskryminacją i postawami antycygańskimi powinna być dla państw członkowskich priorytetem. Konieczne jest też zwrócenie większej uwagi na integrację romskiej młodzieży, kobiet i dzieci.

Co dalej?
Na podstawie opublikowanej dzisiaj oceny Komisja przygotuje, w odpowiedzi na wezwanie państw członkowskich UE, strategię integracji Romów po 2020 r.
Komisja rozpoczęła też ocenę skuteczności, przydatności i wartości dodanej unijnych ram dotyczących krajowych strategii integracji Romów. Wszyscy obywatele, organizacje, instytucje i inne zainteresowane podmioty mogą przedstawić swoją opinię w ramach konsultacji społecznych, otwartych do 25 października 2017 r.

Kontekst
W 2011 r. Komisja przyjęła unijne ramy dotyczące krajowych strategii integracji Romów. Ich celem jest zniwelowanie przepaści między społecznościami romskimi i nieromskimi w czterech kluczowych obszarach:
edukacji,
zatrudnienia,
opieki zdrowotnej,
warunków mieszkaniowych.

Aby wspierać integrację Romów, uruchomiono szereg unijnych instrumentów prawnych, politycznych i finansowych. Ustawodawstwo UE, w tym dyrektywa w sprawie równości rasowej oraz decyzja ramowa Rady w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii, zakazuje dyskryminacji Romów, mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści.

W ramach europejskiego semestru wspierane są reformy głównych strategii politycznych przyczyniające się do integracji Romów. Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne na lata 2014–2020 umożliwiają państwom członkowskim utworzenie specjalnego priorytetu inwestycyjnego na rzecz integracji społeczności marginalizowanych, takich jak Romowie.

Państwa członkowskie opracowały krajowe strategie integracji Romów i wyznaczyły krajowe punkty kontaktowe ds. integracji Romów, aby zapewnić koordynację i monitorowanie wdrażania tych strategii. Od 2016 r. państwa członkowskie mają też obowiązek składania do Komisji rocznych sprawozdań z wprowadzonych środków na rzecz integracji.

Więcej informacji:
Przegląd śródokresowy z 2017 r. ram strategii integracji Romów oraz dokument roboczy służb Komisji
Postulat Rady, by zaproponować strategiczne podejście UE do integracji Romów po 2020 r.
Dodatkowe informacje o Romach w UE
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Proszę pamiętać, że zawsze można zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.