Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Cyfryzacja jest przyszłością Europy: w Rzymie kraje UE zobowiążą się do ściślejszej współpracy w tej dziedzinie

W ramach obchodów sześćdziesięciolecia traktatów rzymskich Komisja organizuje dziś posiedzenie ministrów, którego tematem będą obliczenia o wysokiej wydajności, mobilność oparta na dostępie do internetu oraz cyfryzacja przemysłu. Na spotkaniu omówione zostaną również inicjatywy na rzecz umiejętności cyfrowych.
 
Odbywający się w Rzymie Dzień Technologii Cyfrowych ma doprowadzić do intensywniejszej współpracy między krajami UE, a co za tym idzie zapewnić społeczeństwu i gospodarce możliwość wykorzystania potencjału rewolucji cyfrowej. Ministrowie podpiszą deklaracje, których celem jest zapewnienie Europie pozycji lidera w dziedzinie obliczeń o wysokiej wydajności oraz przeprowadzenie międzynarodowych testów samochodów połączonych z siecią. W tym dniu zacznie również działać nowa unijna platforma, w ramach której realizowane będą krajowe inicjatywy na rzecz cyfryzacji, modernizacji i zwiększenia innowacyjności europejskiego przemysłu. Komisja przedstawi również nowy projekt staży dotyczących technologii cyfrowych. Ich uczestnicy, wśród których znajdą się przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, zajmą się badaniem tego, co oznacza transformacja cyfrowa społeczeństwa i gospodarki dla zatrudnienia i umiejętności.

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji do spraw jednolitego rynku cyfrowego, powiedział: Od ponad 60 lat kraje UE współpracują ze sobą, aby zwiększać korzyści gospodarcze, jakie dają większe i lepiej zintegrowane rynki, oraz zagwarantować obywatelom dostęp do tych korzyści. Tak samo powinniśmy podchodzić do rynku cyfrowego. Kiedyś prawdą było, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Natomiast autostrady przyszłości połączą wszystkich ze wszystkimi i wszędzie – i to zarówno ludzi, jak i przedmioty. Dzień Technologii Cyfrowych jest dowodem na to, że naprawdę jesteśmy gotowi zadbać o wykorzystanie potencjału technologii cyfrowych z prawnego i gospodarczego punktu widzenia, dla dobra społeczeństwa i obywateli.

Najważniejsze punkty programu Dnia Technologii Cyfrowych to:

­ Deklaracja ministrów na rzecz zapewnienia Europie pozycji lidera w dziedzinie obliczeń o wysokiej wydajności: Superkomputery są złożone z tysięcy procesorów równocześnie przetwarzających w czasie rzeczywistym ogromne ilości danych. Umożliwiają one opracowywanie składu nowych leków i symulację skutków ich działania, szybszą diagnozę, skuteczniejsze leczenie i kontrolę epidemii oraz ułatwiają proces podejmowania decyzji w dziedzinie energii elektrycznej, gospodarki wodnej, planowania przestrzennego itp. Ministrowie z różnych krajów UE zobowiążą się do stworzenia infrastruktury komputerowej i infrastruktury danych kolejnej generacji. Ten projekt może być dla Unii tym, czym w latach 90. był Airbus, a po roku 2000 – Galileo. Ta infrastruktura umożliwi stworzenie europejskiej chmury dla otwartej nauki, dzięki której 1,7 mln europejskich naukowców i 70 mln specjalistów w dziedzinie nauki i techniki będzie miało do dyspozycji wirtualne środowisko do przechowywania i ponownego wykorzystania danych oraz dzielenia się nimi w różnych dyscyplinach i w skali międzynarodowej. Więcej informacji na temat deklaracji w sprawie obliczeń o wysokiej wydajności udostępnimy na tej stronie jutro ok. 11:00 czasu środkowoeuropejskiego. Wiceprzewodniczący Andrus Ansip pisze o obliczeniach o wysokiej wydajności również na swoim blogu.

­ Współpraca w dziedzinie mobilności pojazdów zautomatyzowanych i podłączonych do sieci: Przedstawiciele wielu krajów UE podpiszą list intencyjny w sprawie ustanowienia we współpracy z Komisją ram prawnych dla międzynarodowych testów samochodów połączonych z siecią realizowanych w oparciu o ujednolicone przepisy dotyczące dostępu do danych, odpowiedzialności i jakości sieci połączeń. Ma to na celu realizację planów zapowiedzianych w strategii Komisji na rzecz stworzenia europejskiej gospodarki danych ze stycznia 2017 roku oraz unijnej strategii mobilności pojazdów współpracujących, połączonych i zautomatyzowanych z listopada 2016 roku. List intencyjny jest pierwszą inicjatywą na rzecz współpracy w dziedzinie mobilności pojazdów zautomatyzowanych i podłączonych do sieci realizowaną przez państwa członkowskie. Komisja będzie wspierać te działania, umożliwiając tworzenie międzynarodowych korytarzy. Więcej informacji na temat listu intencyjnego w sprawie mobilności pojazdów zautomatyzowanych i podłączonych do sieci udostępnimy na tej stronie ok. 12:30.

­ Europejska platforma cyfryzacji przemysłu łącząca inicjatywy krajowe: Przed rokiem Komisja przedstawiła strategię mającą na celu zapewnienie wszystkim firmom w Europie – od start-upów po fabryki – możliwość korzystania z innowacji cyfrowych do modernizacji produktów, ulepszania procesów i dostosowywania modeli biznesu do zmian zachodzących w gospodarce cyfrowej. Komisarz Günther H. Oettinger oraz włoski minister rozwoju gospodarczego Carlo Calenda dokonają inauguracji unijnej platformy, w ramach której realizowanych będzie 12 istniejących 9 planowanych inicjatyw krajowych w dziedzinie cyfryzacji przemysłu. W uroczystości wezmą udział pozostali ministrowie, sekretarze stanu i przedstawiciele sektora przemysłu. Platforma ułatwi wspólne inwestycje i współpracę między poszczególnymi krajami i sektorami gospodarki oraz wymianę sprawdzonych rozwiązań, ponieważ te sprawy wymagają współdziałania. Umożliwi ona również wykorzystywanie wspólnych zasobów i dofinansowania, dzięki czemu europejskie firmy będą korzystać z najnowszych rozwiązań w dziedzinie czystych technologii. W ciągu kolejnych pięciu lat państwa członkowskie, UE i przedsiębiorstwa planują wspólnie zainwestować ponad 50 mld euro w cyfryzację europejskiego przemysłu. Więcej informacji na temat platformy udostępnimy na tej stronie jutro o ok. 16:00.

­ Inicjatywa w sprawie umiejętności cyfrowych: Choć poziom bezrobocia wśród młodzieży jest wysoki, w Europie istnieją dwa miliony nieobsadzonych miejsc pracy. W wielu krajach kwalifikacje poszukujących pracy nie odpowiadają zapotrzebowaniu na rynku pracy. W dzisiejszym świecie większość stanowisk wymaga kompetencji cyfrowych. W 40 proc. firm, z których większość to małe i średnie przedsiębiorstwa, potrzebni są specjaliści od technologii informacyjno-komunikacyjnych, a kandydatów brakuje. Ponad połowa specjalistów od technologii informacyjnych i komunikacyjnych pracuje poza sektorem tych technologii. Potrzebne są wspólne działania partnerów społecznych, firm, instytucji oświatowych i społeczeństwa obywatelskiego. W celu przetestowania konkretnych wariantów działań i na podstawie istniejących unijnych programów, takich jak „Koalicja na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia”, Komisja zamierza zorganizować projekt pilotażowy, dzięki któremu 6 tys. absolwentów będzie mogło zdobyć doświadczenie zawodowe w środowisku międzynarodowym. Celem projektu jest sprawdzenie, czy studenci i przedsiębiorstwa byliby zainteresowani płatnymi praktykami, trwającymi pięć, sześć miesięcy, przeznaczonymi dla studentów najróżniejszych kierunków. Praktyki mogą dotyczyć tematów ogólnych, takich jak projektowanie stron internetowych, marketing w sieci lub tworzenie oprogramowania, jak również węższych specjalizacji – bezpieczeństwa w sieci, dużych zbiorów danych, technologii kwantowej lub sztucznej inteligencji. Więcej informacji na temat projektu pilotażowego udostępnimy na tej stronie jutro ok. 17:00. Wiceprzewodniczący Andrus Ansip pisze o cyfryzacji i zatrudnieniu również na swoim blogu.

­ Aktualizacja ram prawnych dla cyfrowych usług publicznych: Komisja przedstawi również nową wersję europejskich ram interoperacyjności. Jest to ostatnia inicjatywa zaproponowana w strategii jednolitego rynku cyfrowego z maja 2015 roku. Dzięki nowym ramom prawnym organy administracji krajowej w poszczególnych państwach członkowskich będą mogły w podobny sposób świadczyć usługi publiczne online oraz stosować zasady bezpieczeństwa i ochrony danych, co obniży stopień ryzyka związanego z rozwojem oraz koszty. Dzięki zwiększeniu interoperacyjności usług publicznych online kraje UE będą w stanie zapewnić obywatelom dostęp do tych usług, nie tylko w skali krajowej, lecz również za granicą, oraz w sposób przekrojowy, a nie ograniczony do jednej dziedziny. Wyższy stopień interoperacyjności ułatwi też osobom prywatnym i firmom kontakt z urzędami w kraju i za granicą. Komunikat prasowy na ten temat udostępnimy na tej stronie jutro w południe.

Kontekst

Dzień Technologii Cyfrowych jest częścią obchodów 60. rocznicy podpisania traktatów rzymskich. Podkreśla on znaczenie technologii cyfrowych dla przyszłości Europy. Technologie, produkty i usługi cyfrowe ułatwiają nam życie, zmieniają nasze metody pracy i pobudzają wzrost gospodarczy. Bariery utrzymujące się w internecie sprawiają jednak, że obywatele nie mają dostępu do wszystkich towarów i usług, firmy internetowe i start-upy mają ograniczone możliwości rozwoju, a przedsiębiorstwa i rządy nie mogą w pełni czerpać korzyści z dostępnych narzędzi cyfrowych.

Dlatego w maju 2015 roku Komisja zainicjowała strategię jednolitego rynku cyfrowego i przedstawiła zapowiedziane w niej wnioski ustawodawcze. Teraz należy skoncentrować się na ich wprowadzeniu w życie, począwszy od ich przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę, po ich realizację przez państwa członkowskie.

W maju 2017 roku Komisja przedstawi przegląd śródokresowy jednolitego rynku cyfrowego podsumowujący dotychczasowe postępy i określający kierunki działań na przyszłość. Oprócz tego Komisja przedstawi również raport o postępie cyfrowym Europy zawierający informacje o postępach UE i krajów członkowskich w cyfryzacji oraz wskazówki, jak poprawić wyniki w tym zakresie.

Więcej informacji

Sześćdziesięciolecie traktatów rzymskich – strona internetowa: wydarzenia w poszczególnych krajach i w instytucjach UE
@DSMeu @Ansip_EU
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Proszę pamiętać, że zawsze można zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.