Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Dołącz do Europejskiego Korpusu Solidarności!

Masz od 18 do 30 lat i chcesz pomagać, a przy tym zdobywać doświadczenie? Razem z tysiącami młodych ludzi z całej Europy włącz się w wyjątkowy projekt współpracy na rzecz ofiar katastrof oraz osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem. Zostań wolontariuszem albo rozpocznij pracę i pokaż światu, że europejczycy są solidarni!


Czym jest Europejski Korpus Solidarności?

Organizacje prowadzące działania oparte na zasadzie solidarności, finansowane przez Komisję – władze lokalne, organizacje pozarządowe lub przedsiębiorstwa – mogą rekrutować młodych ludzi do swoich projektów z zakresu wolontariatu lub rozwoju zawodowego (praca, staż, szkolenie bądź praktyki zawodowe), pod warunkiem że spełniają one kryteria pozwalające im zostać organizacją przyjmującą i podpiszą Kartę Europejskiego Korpusu Solidarności.

Powstanie Europejskiego Korpusu Solidarności zapowiedział przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w swoim Orędziu o stanie Unii z 14 września 2016. Rejestracja ochotników do EKS ruszyła trzy miesiące później - 7 grudnia. Po kilku dniach liczba zgłoszeń przekroczyła 10 000. Docelowo twórcy EKS zamierzają zgromadzić do końca 2020 r. bazę licząca sobie 100 tys. młodych ludzi, którzy chcieliby włączyć się w pomoc społecznościom lokalnym dotkniętym np. klęskami żywiołowymi.

W ramach Korpusu Solidarności Komisja ustanawia dwa rodzaje projektów dla młodzieży. Młodzi ludzie w wieku 18-30 lat mogą uczestniczyć przez okres od 2 do 12 miesięcy w:

- projektach z zakresu wolontariatu oferujących możliwości wolontariatu w pełnym wymiarze godzin, połączonego z otrzymaniem grantu; lub
- projektach z zakresu rozwoju zawodowego dających możliwość znalezienia zatrudnienia, odbycia stażu lub praktyk zawodowych w całej gamie sektorów.

 
Członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności będą mogli zaangażować się w wiele różnych działań w obszarach takich jak: edukacja, ochrona zdrowia, integracja społeczna, pomoc przy dystrybucji żywności, budowa schronisk, przyjmowanie, wspieranie i integracja imigrantów i uchodźców, ochrona środowiska naturalnego i zapobieganie klęskom żywiołowym (z wyjątkiem natychmiastowego reagowania na klęski, w przypadku których wymagane są bardziej specjalistyczne umiejętności i szkolenia).

Osoby pragnące przyłączyć się do Europejskiego Korpusu Solidarności muszą zadeklarować swoje zaangażowanie w realizację misji Korpusu oraz przestrzegać jego zasad. Każda z organizacji uczestniczących musi zobowiązać się do przestrzegania Karty Europejskiego Korpusu Solidarności, w której określono prawa i obowiązki na wszystkich etapach uczestnictwa w tej inicjatywie.

Na czym polega innowacyjność Korpusu Solidarności?

Joseph Jamar, koordynator EKS z ramienia Komisji Europejskiej, który 19 stycznia spotkał się w Warszawie m.in. z przedstawicielami polskich organizacji planujących włączenie się w tworzenie Korpusu, podkreślał różnice między EKS i innymi, istniejącymi już podobnymi programami. Nowością jest przede wszystkim połączenie wielu różnych inicjatyw w jedną bardziej przejrzystą całość. Kolejną innowacją jest umożliwienie młodym ludziom wyboru ścieżek rozwoju – wolontariatu i/lub działalności zawodowej (praktyk lub zatrudnienia). Jednak Europejski Korpus Solidarności różni się od innych unijnych programów jednak głównie tym, że nie obliguje uczestników do mobilności czy znajomości języków. Działać w ramach Korpusu można zarówno zagranicą, jak i we własnej miejscowości, dzięki czemu do aktywności zaproszona jest zdecydowanie szersza grupa młodych ludzi. Inicjatywa ma być odpowiedzią na poczucie zagubienia, ma umożliwić młodzieży zdobycie cennego doświadczenia życiowego i zawodowego oraz być elementem budowania wspólnej europejskiej tożsamości.

Pytania uczestników spotkania dotyczyły przede wszystkim praktycznych aspektów działania EKS. Inicjatywa ma ruszyć pełną parą od marca – wtedy też organizacje akredytowane przez Wolontariat Europejski EVS automatycznie otrzymają login i  hasło do strony EKS. Organizacje do tej pory nieprowadzące projektów w ramach programów unijnych będą mogły zgłaszać się do udziału w EKS. Ważnym punktem było zaznaczenie konieczności zorganizowania szkoleń dla wolontariuszy oraz zapewnienia im pomocy prawnej oraz psychologicznej. Podkreślano również dążenie do włączenia w prace Korpusu osób do tej pory niezaangażowanych w projekty unijne np. poprzez kontakt z organizacjami działającymi w małych miejscowościach.
 
Gwarancja dla młodzieży

Zwalczanie bezrobocia osób młodych jest jednym z najważniejszych priorytetów UE. Wspieranie zatrudnienia jest przedmiotem wspólnego zainteresowania państw członkowskich, a Komisja pomaga im w tych staraniach za pomocą szeregu strategii politycznych i działań.

W tym celu trzy lata temu uruchomiono program unijnej gwarancji dla młodzieży oraz Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Od 2013 r. liczba młodych bezrobotnych w UE spadła o 1,4 mln, a liczba młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się zmniejszyła się o 900 tys. Te trendy sugerują, że gwarancja dla młodzieży wspierana przez Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przyczynia się do poprawy sytuacji. Około 9 mln młodych ludzi przyjęło ofertę i w większości przypadków była to oferta zatrudnienia.

Aby zapewnić pełne i trwałe wdrożenie gwarancji dla młodzieży oraz wdrożyć tę inicjatywę w regionach, gdzie najbardziej jest potrzebna, Komisja zaproponowała niedawno zwiększenie puli dostępnych środków o dodatkowe 2 mld euro. Pozwoli to objąć gwarancją dla młodzieży całą Europę i wesprzeć do 2020 r. dodatkowy milion młodych osób.
 
Mobilność w czasie praktyk zawodowych

Należy również zwiększyć szanse młodzieży na zatrudnienie. Nauka i studia w innym kraju oferują młodym ludziom dużą wartość dodaną, jeśli chodzi o rozwijanie umiejętności, poprawę możliwości kariery zawodowej oraz wzmocnienie obywatelstwa europejskiego. Z możliwości tych powinno korzystać więcej młodych ludzi, pochodzących ze wszystkich warstw społecznych.

W związku z tym Komisja rozszerzy program Erasmus+ o inicjatywę ErasmusPro służącą wspieraniu długoterminowych staży zawodowych za granicą. Komisja przedstawi również propozycję ram jakości dla staży zawodowych, określających najważniejsze zasady opracowywania i realizacji staży zawodowych na wszystkich szczeblach. W 2017 r. powstanie służba wspierająca przyuczanie do zawodu zgodnie z zapotrzebowaniem. Jej pomoc będzie kierowana do państw wprowadzających lub reformujących system staży zawodowych.
 
Jesteś zainteresowany?

Jeśli jesteś gotowy na wyzwanie i chcesz pomagać innym ludziom, przystąp do Europejskiego Korpusu Solidarności już dziś!
Klikając w link poniżej rozpoczniesz proces rejestracji. Możesz zarejestrować się za pomocą swojego konta w serwisie społecznościowym lub założyć konto w systemie „EU Login”. Polityka ochrony danych.

Zarejestruj się!

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.