Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Uruchomiono stronę internetową z tabelą wyników jednolitego rynku — nowe dane są już dostępne w internecie

Uruchomiona dzisiaj internetowa tabela wyników jednolitego rynku stanowi bardziej kompleksowy i przyjazny dla użytkownika system informacyjny. Tabela wyników jednolitego rynku zawiera pełne sprawozdania dotyczące 13 narzędzi zarządzania, w tym monitorowania prawidłowej transpozycji dyrektyw UE, analizy postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, sieci współpracy administracyjnej i różnych usług informacyjnych i w zakresie rozwiązywania problemów.

Tabela wyników jednolitego rynku 2012/2013 ma na celu przegląd bieżącej sytuacji w poszczególnych krajach. Zawiera ona nie tylko wyniki osiągnięte przez państwa członkowskie, lecz ukazuje również przykłady trudności, jakie obywatele i przedsiębiorstwa nadal napotykają, gdy chcą korzystać z praw przysługujących im w UE.

Wciąż istnieje wiele barier w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, prawa pobytu, uznawania kwalifikacji zawodowych i rejestracji pojazdów silnikowych. Tabela wyników jednolitego rynku odzwierciedla sukcesy i niedociągnięcia oraz pokazuje, w jakich kwestiach należy podjąć dalsze działania w każdym z państw członkowskich.

Według tabeli najlepsze wyniki osiągają następujące państwa: Estonia, Szwecja, Austria, Wielka Brytania, Niemcy, Cypr, Litwa, Węgry, Dania, Malta i Finlandii – w ich przypadku w żadnej z dziedzin objętych oceną nie odnotowano wyników poniżej średniej. Kolejne dwa państwa członkowskie, tj. Luksemburg i Holandia, otrzymały ocenę poniżej średniej w jednej dziedzinie, ale zostało to zrównoważone odpowiednio 7 i 5 dziedzinami, w których wyniki oceniono na powyżej średniej.

Transpozycja
W ciągu ostatnich sześciu miesięcy państwom członkowskim udało się utrzymać przeciętny deficyt transpozycji – czyli odsetek dyrektyw dotyczących rynku wewnętrznego, które nie zostały terminowo przetransponowane do prawa krajowego — na niskim poziomie 0,6 proc. Niektóre z nich podjęły znaczny wysiłek i zdołały poprawić swoje wyniki — jest to duże osiągnięcie, zwłaszcza w kontekście obecnego kryzysu gospodarczego.

Naruszenia
W przypadku postępowań o uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczących jednolitego rynku średnia liczba otwartych spraw w UE nieco spadła z 31 do 30 spraw na państwo członkowskie, co świadczy o powolnej, lecz systematycznej tendencji spadkowej.

SOLVIT
SOLVIT to internetowa sieć służąca rozwiązywaniu problemów dotyczących niewłaściwego stosowania przepisów rynku wewnętrznego. Udało jej się utrzymać dobry wskaźnik skuteczności w wysokości 89 proc. przy jednoczesnym skróceniu czasu potrzebnego na rozpatrywanie spraw. W Portugalii i Wielkiej Brytanii SOLVIT zapewnia szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów. Sieć SOLVIT w Czechach wymaga jeszcze poprawy.

Twoja Europa
Portal Twoja Europa jest wielojęzycznym publicznym serwisem informacyjnym, który zapewnia wszechstronne informacje i dostęp do pomocy dla obywateli i przedsiębiorstw zamierzających prowadzić transgraniczną działalność gospodarczą w Unii Europejskiej. Zainteresowanie portalem Twoja Europa i liczba jego użytkowników rośnie w szybkim tempie: w ciągu jednego roku liczba wizyt na stronie prawie się podwoiła, osiągając 4 mln. Najczęściej odwiedzane sekcje to „praca” (w części dla obywateli) i „zarządzanie” (w części dla przedsiębiorstw). Grecja i Holandia powinny więcej inwestować w promocję portalu Twoja Europa i w wnosić większy wkład w tworzenie jego treści.

Pojedyncze punkty kontaktowe
Dyrektywa o usługach przewiduje pojedyncze punkty kontaktowe, które mają zostać utworzone we wszystkich państwach członkowskich. Pojedyncze punkty kontaktowe to internetowe portale administracji elektronicznej, dostarczające informacji na temat zasad, przepisów i formalności mających zastosowanie do działalności usługowej oraz umożliwiające wypełnienie wszystkich procedur administracyjnych przez internet. Wszystkie państwa członkowskie ustanowiły co najmniej „pojedyncze punkty kontaktowe pierwszej generacji”. Jednak wiele z nich – w szczególności Bułgaria – powinno postarać się, aby ich pojedyncze punkty kontaktowe lepiej spełniały potrzeby użytkowników. Z drugiej strony Wielka Brytania, Holandia i Dania należą do grupy krajów osiągających najlepsze wyniki.

System wymiany informacji na rynku wewnętrznym

System wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) umożliwia wymianę informacji między krajowymi organami administracji w dziedzinach „kwalifikacje zawodowe”, „usługi” oraz „delegowanie pracowników”. W ciągu ostatniego roku liczba jego użytkowników wzrosła o 24 proc., ale urzędy powinny przykładać większą wagę do przestrzegania wspólnie ustalonych terminów i iść za przykładem Estonii, Malty i Hiszpanii, które udzielają odpowiedzi najszybciej.

EU Pilot
Projekt „EU Pilot” służy wczesnemu rozwiązywaniu problemów między Komisją a państwami członkowskimi w kwestiach dotyczących prawa UE. Wartość odniesienia dla średniego czasu udzielenia odpowiedzi przez państwa członkowskie wynosi 70 dni. Trzy państwa – Belgia, Francja i Hiszpania – nie przestrzegają tego terminu.

EURES
Platforma i sieć EURES, które zapewniają informacje, doradztwo i rekrutację/usługi pośrednictwa pracy były – w związku z obecną sytuacją gospodarczą – coraz częściej wykorzystywane w 2012 r. (ponad 2 mln wizyt miesięcznie), przez co aktywnie przyczyniały się do zmniejszenia zaburzeń równowagi na rynku pracy.
 
Kontekst
Od 1998 r. dwa razy do roku Komisja publikuje tabelę wyników rynku wewnętrznego, w której podaje dane dotyczące transpozycji i postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, odnoszących się do przepisów jednolitego rynku. Ponadto sporządzała sprawozdania na temat narzędzi zarządzania jednolitym rynkiem, takich jak SOLVIT i system IMI.
Aby przedstawić lepszy obraz funkcjonowania jednolitego rynku jako całości, sprawozdania te zostały włączone do udostępnianej wyłącznie przez internet tabeli wyników jednolitego rynku, obejmującą 13 różnych narzędzi, która będzie aktualizowana co roku ( z wyjątkiem statystyk dotyczących transpozycji i postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, aktualizowanych dwa razy w roku.
Chorwacja będzie w niej uwzględniona od przyszłego roku.
 
 
Marta Angrocka-Krawczyk
Wydział prasy
Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.