Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Komisja Europejska inauguruje ważne wydarzenie pod hasłem „Prawa kobiet w dzisiejszych trudnych czasach”, które wybrano jako temat przewodni tegorocznego sympozjum praw podstawowych

Opublikowane dziś nowe badanie Eurobarometru podkreśla, że w państwach członkowskich UE równość kobiet i mężczyzn nadal nie została osiągnięta.

Komisja zapowiedziała konkretne działania w celu zlikwidowania zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć za pomocą planu działania, który ma zostać uruchomiony przed końcem kadencji obecnej Komisji w 2019 r.

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji, Frans Timmermans, powiedział: Równość płci jest prawem podstawowym określonym w traktatach UE. Musimy wykorzystać obecne zainteresowanie mediów i polityków tym tematem, aby wdrożyć zasady w praktyce. Kobiety w Europie mają prawo do równości, upodmiotowienia i bezpieczeństwa, jednak w przypadku zbyt wielu kobiet prawa te wciąż nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości. Celem dzisiejszego wydarzenia jest wywarcie wpływu na zmianę zachowań i prowadzonej polityki, tak aby poprawić jakość życia naszych obywateli. 

Komisarz do spraw sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci Věra Jourová powiedziała: Kobiety są nadal niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach decyzyjnych w polityce i w świecie biznesu. Nadal zarabiają średnio 16% mniej niż mężczyźni w UE. Przemoc wobec kobiet wciąż jest powszechnym zjawiskiem. Jest to niesprawiedliwe i nie do przyjęcia w dzisiejszym społeczeństwie. Zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć musi zostać zlikwidowane, ponieważ niezależność ekonomiczna kobiet stanowi najlepszą ochronę przed przemocą.

Dzisiejsze sympozjum skupia polityków, naukowców, dziennikarzy, działaczy organizacji pozarządowych, przedstawicieli świata biznesu i organizacji międzynarodowych, aby omówić najlepsze sposoby propagowania i ochrony praw kobiet w UE. Do głównych tematów, które mają być omawiane w ciągu dwóch dni sympozjum, należą: molestowanie seksualne, przemoc wobec kobiet,zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć oraz równowaga między życiem zawodowym a prywatnym

Badanie Eurobarometru pokazuje znaczną lukę pomiędzy ambicjami a rzeczywistą sytuacją
Wyniki najnowszego badania Eurobarometru na temat równouprawnienia kobiet i mężczyzn pokazują, że nadal istnieje pole do poprawy we wszystkich państwach członkowskich UE. Najciekawsze wyniki tego badania obejmują następujące kwestie:
równość kobiet i mężczyzn jest istotna dla większości Europejczyków: zdaniem 9 na 10 Europejczyków promowanie równości kobiet i mężczyzn jest ważne dla społeczeństwa, gospodarki i dla nich osobiście.
potrzeba więcej kobiet w życiu politycznym: połowa Europejczyków uważa, że należy zwiększyć liczbę kobiet na politycznych stanowiskach decyzyjnych. 7 osób na 10 opowiedziało się za środkami prawnymi gwarantującymi równą liczbę mężczyzn i kobiet w życiu politycznym.
równy podział obowiązków domowych i opieki nad dziećmi nie jest jeszcze codziennością: ponad 8 na 10 Europejczyków uważa, że mężczyźni powinni w równym stopniu uczestniczyć w wykonywaniu obowiązków domowych lub wykorzystywać urlop rodzicielski do opieki nad dziećmi. Niemniej jednak respondenci są przekonani, że obecnie kobiety w dalszym ciągu poświęcają więcej czasu na obowiązki domowe i opiekę nad dziećmi niż mężczyźni (73%).
równość wynagrodzeń ma istotne znaczenie: zdaniem 90% Europejczyków nie jest dopuszczalne, by kobiety otrzymywały niższe wynagrodzenie niż mężczyźni, a 64% opowiada się za przejrzystością wynagrodzeń w celu zmiany tej sytuacji.

Plan działania: zmniejszenie zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć
Kobiety w Europie wciąż otrzymują średnio o 16,3% niższe wynagrodzenie niż mężczyźni. Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn nie zmniejszyły się w ostatnich latach i wynikają w dużej mierze z faktu, że kobiety są zatrudnione w mniejszym zakresie, w sektorach gorzej płatnych, uzyskują mniej awansów, mają więcej przerw w karierze zawodowej oraz częściej wykonują prace nieodpłatnie.
Aby rozwiązać ten problem, Komisja Europejska przedstawia dziś plan działania na rzecz zniwelowania różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn na lata 2018–2019. Realizacja tego planu działania przez wszystkie zainteresowane strony umożliwi między innymi:
– poprawę poszanowania zasady równości wynagrodzeń poprzez ocenę możliwości zmiany dyrektywy w sprawie równego traktowania kobiet i mężczyzn;
– zwalczanie zjawiska karania za sprawowanie opieki poprzez nakłonienie Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich do szybkiego przyjęcia wniosku z kwietnia 2017 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym;
– zlikwidowanie „szklanego sufitu” poprzez finansowanie projektów mających na celu poprawę równowagi płci w przedsiębiorstwach na wszystkich szczeblach zarządzania; zachęcanie rządów i partnerów społecznych do przyjęcia konkretnych środków w celu poprawy równowagi płci w procesie podejmowania decyzji.

Więcej informacji
Arkusze informacyjne dotyczące zróżnicowania wynagrodzeń ze względu na płeć
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.