Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Zaproszenie do składania wniosków "Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE"


Głównym celem jest udzielenie wsparcia na tworzenie i rozpowszechnianie informacji i treści związanych z polityką spójności UE, z poszanowaniem całkowitej niezależności redakcyjnej zaangażowanych podmiotów.

Szczegółowe cele zaproszenia do składania wniosków to:
• promowanie i ułatwianie lepszego zrozumienia roli polityki spójności we wspieraniu wszystkich regionów UE;
• zwiększanie wiedzy na temat projektów finansowanych przez UE – w szczególności za pośrednictwem polityki spójności – oraz ich wpływu na życie mieszkańców;
• upowszechnianie informacji i zachęcanie do otwartego dialogu na temat polityki spójności, jej rezultatów, jej roli w realizowaniu priorytetów politycznych UE oraz jej przyszłości;
• zachęcanie do uczestnictwa obywatelskiego w sprawach związanych z polityką spójności oraz ułatwianie udziału obywateli w wyznaczaniu priorytetów na przyszłość tej polityki.

Wnioski powinny zawierać ilustrację i ocenę roli polityki spójności w realizowaniu priorytetów politycznych Komisji Europejskiej i podejmowaniu obecnych i przyszłych wyzwań dla UE, jej państw członkowskich, regionów i na poziomie lokalnym. Bardziej szczegółowo powinny one odnosić się do wkładu polityki spójności w:
• pobudzanie zatrudnienia, wzrostu i inwestycji na poziomie regionalnym i krajowym oraz poprawę jakości życia obywateli;
• pomoc w realizacji najważniejszych priorytetów UE i państw członkowskich, do których oprócz tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego zaliczają się między innymi przeciwdziałanie zmianie klimatu, ochrona środowiska, pobudzanie badań naukowych i innowacji;
• zwiększanie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w UE przy jednoczesnym ograniczaniu różnic między państwami i regionami UE oraz różnic w obrębie państw i regionów;
• pomoc regionom w czerpaniu korzyści z globalizacji przez znajdowanie nisz w światowej gospodarce;
• wzmacnianie europejskiego projektu, jako że polityka spójności służy bezpośrednio obywatelom UE.

2. KWALIFIKUJĄCY SIĘ WNIOSKODAWCY
Kwalifikującymi się wnioskodawcami (głównymi wnioskodawcami i współwnioskodawcami, jak również podmiotami powiązanymi) muszą być podmioty prawne posiadające siedzibę i zarejestrowane w państwie członkowskim UE. Przykładami kwalifikujących się wnioskodawców są:
o organizacje medialne/agencje informacyjne (telewizja, radio, prasa, media internetowe, nowe
media, połączenie różnych mediów);
o organizacje non-profit;
o uniwersytety i instytucje edukacyjne;
o ośrodki badań naukowych i ośrodki analityczne;
o organy publiczne (krajowe, regionalne i lokalne) niekwalifikujące się jako instytucje zarządzające2

Osoby fizyczne, jak również podmioty ustanowione wyłącznie w celu realizacji projektów w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków, nie są kwalifikującymi się wnioskodawcami.
Informacja dla brytyjskich wnioskodawców: Kryteria kwalifikowalności muszą być spełniane przez cały okres obowiązywania dotacji. Jeżeli Zjednoczone Królestwo wystąpi z UE w okresie obowiązywania dotacji i nie zawrze z UE porozumienia zapewniającego w szczególności, że brytyjscy wnioskodawcy będą się nadal kwalifikować, przestaną oni otrzymywać finansowanie ze środków UE (w miarę możliwości kontynuując udział w projekcie) lub będą zmuszeni zaprzestać udziału w projekcie na podstawie art. II.17 umowy o udzielenie dotacji.

3. KRYTERIA WYKLUCZAJĄCE I KRYTERIA KWALIFIKACJI
Wnioskodawca (główny wnioskodawca i współwnioskodawcy) oraz podmioty powiązane muszą podpisać oświadczenie potwierdzające, że nie znajdują się w żadnej z sytuacji, o których mowa w art. 106 ust. 1 i art. 107 rozporządzenia finansowego3 (dotyczących odpowiednio wykluczenia i odrzucenia z postępowania).
Wnioskodawca (główny wnioskodawca i współwnioskodawcy) musi posiadać zdolności operacyjne oraz stabilne i wystarczające źródła finansowania w celu utrzymania swojej działalności w okresie realizacji projektu lub w roku, na który dotacja jest przyznana, oraz w celu uczestniczenia w finansowaniu projektu.

4. KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Różne narzędzia i działania wchodzące w zakres projektów powinny być ze sobą połączone, charakteryzować się przejrzystą koncepcją i jasno określonymi wynikami do osiągnięcia. Powinny również wywierać znaczący wpływ, który można mierzyć za pomocą odpowiednich wskaźników. Powinny się cechować podejściem regionalnym.
Wnioski będą oceniane w oparciu o następujące kryteria:
Kryteria

Czynniki, które należy wziąć pod uwagęWaga (liczba punktów)

1.

Adekwatność środka i przyczynianie sięAdekwatność celów wniosku w stosunku do

35 punktów; (minimalnydo celów zaproszenia do składaniacelów i priorytetów zaproszenia do składania

próg 50 %)wnioskówwniosków

Adekwatność

rodzajów

zastosowanych

działań  informacyjnych  w  odniesieniu  do

regionów

Wartość dodana w stosunku do istniejących

inicjatyw w regionach EuropyInnowacyjny charakter projektu w odniesieniu

do  zmian  otoczenia  komunikacyjnego,  np.

wymiar

multimedialny

proponowanego

działaniaAnaliza  ex  ante  środka  informacyjnego  w

odniesieniu do docelowych odbiorców

2.

Zasięg i skuteczność środkaKonkretne, możliwe do zmierzenia i osiągalne

35 punktów; (minimalnycele,  adekwatne  pod  względem  zasięgu  i

próg 50 %)upowszechniania

Na ile plan zasięgu działań (w tym na przykład

harmonogram  audycji,  kanały  dystrybucji  i

liczba

gwarantowanych

kontaktów   na

podstawie wcześniejszych danych) jest zdolny


zmaksymalizować

dotarcie

do

docelowych

odbiorców

napoziomie

lokalnym,

regionalnym,

multiregionalnym

i  krajowym

(efekt mnożnikowy), na przykład za pomocą

współpracy

wnioskodawców  dysponujących

sieciami lub regionalnych podmiotów/mediów

Skuteczność

proponowanych

metodologii

służących

osiągnięciu   celów

niniejszego

zaproszenia do składania wniosków, w tym

metod

tworzenia

treści,

mechanizmów

zapewnienia

niezależności

redakcyjnej

oraz

metodopracowywania

rozwiązań

technicznych

Planowana  reklama  działań  oraz  metody

upowszechniania wynikówŚrodki monitorowania postępów

Metodologia oceny ex postMożliwości

kontynuacji

projektu

poza

wnioskowanym okresem wsparcia UE

3.

Efektywność środkaOpłacalność

pod

względem

proponowanych

20 punktów; (minimalnyzasobów, z uwzględnieniem zarówno kosztów,

próg 50 %)jak i oczekiwanych wyników4.

Organizacja zespołu projektu i jakośćJakość

proponowanych

mechanizmów

10 punktów; (minimalnyzarządzania projektemkoordynacji,

systemy

kontroli

jakości

oraz

próg 50 %)rozwiązania zarządzania ryzykiem

Jakość  podziału  zadań  w  świetle  realizacji

działań proponowanego środka

Za jakość wniosku przyznaje się maksymalnie 100 punktów. Wymagany minimalny łączny wynik to 60 punktów na 100, lecz w przypadku każdego kryterium należy uzyskać co najmniej 50 % punktów. Jedynie wnioski, które spełniają wspomniane powyżej progi jakości, zostaną umieszczone na liście rankingowej. Osiągnięcie progu nie oznacza automatycznie przyznania dotacji.

5. BUDŻET I CZAS TRWANIA PROJEKTU
Ogólny budżet przewidziany na współfinansowanie środków informacyjnych objętych niniejszym zaproszeniem do składania wniosków szacuje się na 4 000 000 EUR.
Kwota dotacji wyniesie co najmniej 70 000 EUR i maksymalnie 500 000 EUR. Maksymalna kwota dotacji nie może zostać przekroczona. Dotacja UE zostanie udzielona w formie zwrotu maksymalnie 80 % rzeczywistych kosztów kwalifikowalnych działania. Wnioskodawcy muszą zagwarantować współfinansowanie pozostałej kwoty z własnych zasobów.
Orientacyjny czas trwania działań powinien wynosić 12 miesięcy (od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 31 stycznia 2019 r.).

6. HARMONOGRAM I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
Termin składania wniosków 16 października 2017 r.
Okres oceny (orientacyjnie) Listopad – grudzień 2017 r.
Poinformowanie wnioskodawców (orientacyjnie) Styczeń 2018 r.
Podpisanie umów o udzielenie dotacji (orientacyjnie) Luty 2018 r.

7. DALSZE INFORMACJE
Formularze wniosku oraz dodatkowe informacje na temat zaproszenia do składania wniosków można
znaleźć w wytycznych dla wnioskodawców pod adresem
Wnioski muszą spełniać wymogi określone we wspomnianych wyżej wytycznych dla wnioskodawców.
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.