Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Komisja przyjęła comiesięczny pakiet uchybień

Подробнее на сайте: https://boldomstroi.ru https://comphitech.ru
https://houserich.ru
https://holdcomputer.ru https://houseleux.ruhttp://miratalk.com/https://sedoauto.ruhttps://leorealty.ruhttps://leostroi.ruhttps://ducauto.ru https://computertip.ru https://teocreditus.ruhttps://elcomputer.ruhttps://qualcomp.ru
https://queauto.ru
Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego.

Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw. Niektóre decyzje dotyczą Polski (z zakresu środowiska, mobilności i transportu oraz podatków i unii celnej).
Najważniejsze decyzje Komisji pogrupowane według obszarów polityki można znaleźć w pełnej wersji notatki MEMO/17/1935. Komisja zamyka również 122 spraw, w których kwestie sporne rozwiązano z udziałem zainteresowanych państw członkowskich bez konieczności kontynuowania przez Komisję postępowania.
 
Ponadto Komisja postanowiła dzisiaj przesłać szereg wezwań do usunięcia uchybienia. Szczegóły można znaleźć w MEMO/17/1936.

Więcej informacji na temat unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego zawiera pełne MEMO/12/12. Więcej informacji na temat wszystkich podjętych decyzji można znaleźć w wykazie decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.


Środowisko

Skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej:

Komisja wzywa POLSKĘ do niezwłocznego wstrzymania wycinek w Puszczy Białowieskiej
Komisja pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE i wnosi o wprowadzenie środków tymczasowych, aby zatrzymać wycinki w jednej z ostatnich pierwotnych puszcz w Europie. Komisja Europejska postanowiła pozwać Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku ze zwiększonym pozyskiwaniem drewna w Puszczy Białowieskiej, która jest obszarem chronionym Natura 2000. Jako że rozpoczęto już wyrąb na znaczną skalę, Komisja zwraca się do Trybunału również z wnioskiem o wprowadzenie środków tymczasowych nakazujących Polsce niezwłoczne wstrzymanie wycinek. W dniu 25 marca 2016 r. władze polskie podjęły decyzję pozwalającą na trzykrotne zwiększenie pozyskiwania drewna w Nadleśnictwie Białowieża, jak również na cięcia na obszarach, które były dotychczas wyłączone spod wszelkiej interwencji. Działania te - obejmujące usuwanie stuletnich drzew - stanowią poważne zagrożenie dla integralności tego obszaru Natura 2000. Obszar Natura 2000 chroni gatunki i siedliska, do których istnienia niezbędne są stare drzewostany, w tym martwe drewno. Dla niektórych z tych gatunków Puszcza Białowieska jest najważniejszym lub nawet ostatnim miejscem występowania w Polsce. Dostępne dowody wskazują, że działania te są niezgodne z celami ochrony tego obszaru i wykraczają poza środki niezbędne do zapewnienia zrównoważonego użytkowania puszczy. Ponadto decyzję o wycince poprzedziła niewystarczająca ocena wpływu działań na obszar Natura 2000. Wkwietniu 2017 r. Komisja wydała uzasadnioną opinię wzywającą Polskę do wstrzymania się od pozyskiwania drewna na dużą skalę, dając jej miesiąc na zastosowanie się do tego wezwania. Mimo to Polska zaczęła realizować swój plan. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.


Mobilność i transport

Wezwanie do usunięcia uchybienia i uzasadnione opinie:

Zrównoważony transport: Komisja wzywa 8 państw członkowskich do dokonania pełnej transpozycji przepisów dotyczących rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

W dniu dzisiejszym Komisja przesłała uzasadnione opinie do Grecji, Irlandii, Malty, Polski, Rumunii, Słowenii i Zjednoczonego Królestwa, wzywając te państwa do zgłoszenia ich krajowych ram polityki wynikających z przepisów UE dotyczących rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (dyrektywa 2014/94/UE). Krajowe ramy polityki są głównym instrumentem, który przewidziano w dyrektywie, aby zapewnić budowę wystarczającej infrastruktury paliw alternatywnych, w tym punktów ładowania dla pojazdów elektrycznych oraz punktów tankowania gazu ziemnego i wodoru, a także aby uniknąć rozdrobnienia rynku wewnętrznego. Przyśpieszenie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych jest faktycznie niezbędne do zapewnienia wszystkim Europejczykom czystej i konkurencyjnej mobilności, jak wskazała Komisja w pakiecie „Europa w ruchu”, przyjętym w maju 2017 r. 7 wspomnianych państw członkowskich ma teraz dwa miesiące na wywiązanie się z obowiązków wynikających z dyrektywy. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Ponadto Komisja postanowiła również wystosować wezwanie do usunięcia uchybienia do Szwecji w związku ze zgłoszeniem krajowych ram polityki, które nie zawierają minimalnych elementów wymaganych na mocy dyrektywy.
 

Podatki i unia celna

Uzasadnione opinie i zamknięcie spraw:

Podatki: Komisja wzywa BUŁGARIĘ, CYPR i PORTUGALIĘ do transpozycji nowych przepisów dotyczących przejrzystości w zakresie wymiany interpretacji indywidualnych prawa podatkowego

Komisja postanowiła skierować uzasadnione opinie do BułgariiCypru i Portugalii, ponieważ państwa te nie dokonały zgłoszenia transpozycji nowych środków w zakresie automatycznej wymiany interpretacji indywidualnych prawa podatkowego między organami podatkowymi UE (dyrektywa Rady (UE) 2015/2376). Państwa członkowskie były zobowiązane do transpozycji tych środków do dnia 31 grudnia 2016 r. Nowe przepisy mają służyć ukróceniu zjawisk transgranicznego unikania opodatkowania, agresywnego planowania podatkowego oraz szkodliwej konkurencji podatkowej, zaś pierwsza wymiana informacji między wszystkimi organami podatkowymi UE ma nastąpić we wrześniu bieżącego roku. Komisja wyznaczyła tym trzem państwom termin dwóch miesięcy na udzielenie odpowiedzi. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE. W międzyczasie Komisja przyjęła również z zadowoleniem transpozycję tych środków przez Republikę CzeskąGrecjęWęgry oraz Polskę i podjęła dzisiaj decyzję o zamknięciu odnośnych postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. W drugiej kolejności Komisja oceni, czy prawodawstwa wszystkich państw członkowskich spełniają wszystkie wymogi nowych przepisów.
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.