Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.1 mld euro w celu zwiększenia inwestycji prywatnych w europejską infrastrukturę transportową

Nowe zaproszenie do składania wniosków połączy instrument „Łącząc Europę” (CEF) z innymi źródłami finansowania, w tym z Europejskim Funduszem na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS).

Komisja Europejska wprowadza nowy i innowacyjny sposób finansowania projektów w obszarze infrastruktury transportowej w Europie. Zaproszenie do składania wniosków ma na celu połączenie 1 mld euro dotacji (z instrumentu „Łącząc Europę” – transport) z finasowaniem ze strony publicznych instytucji finansowych, sektora prywatnego czy, po raz pierwszy, Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, stanowiącego trzon planu inwestycyjnego dla Europy oraz główny priorytet Komisji pod przewodnictwem Jeana-Claude'a Junckera.

Pierwsze w historii połączenie tych funduszy pomoże osiągnąć podwójny cel polegający na pobudzeniu inwestycji finansujących innowacyjne i zrównoważone usprawnienia infrastruktury transportowej oraz na wsparciu tworzenia miejsc pracy służących budowie tej infrastruktury. Zaproszenie przyczyni się do realizacji strategii na rzecz mobilności niskoemisyjnej Komisji Europejskiej w ramach unii energetycznej, a przy tym wesprze inwestycje w zrównoważony transport, przygotowując grunt pod inicjatywy w obszarze mobilności drogowej, które zostaną uruchomione w ciągu tego roku.

Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za unię energetyczną, Maroš Šefčovič, powiedział: Mobilność w przyszłości musi być czysta, połączona i konkurencyjna, i wymagać będzie nowych sposobów finansowania. Ogłoszone dziś zaproszenie do składania wniosków jest pierwszym ważnym krokiem w tym kierunku. Będziemy opierać się na nim w tym roku podczas naszych prac służących realizacji europejskiej strategii na rzecz mobilności niskoemisyjnej.

Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności, powiedział: Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych został opracowany jako elastyczne narzędzie do stosowania w połączeniu z innymi unijnymi źródłami finansowania w celu zmaksymalizowania ich wpływu i osiągnięcia szerzej zakrojonych europejskich celów politycznych. Cieszę się, że dzięki dzisiejszej inicjatywie EFIS będzie uzupełniać instrument „Łącząc Europę” w celu wsparcia inwestycji i miejsc pracy potrzebnych do budowania inteligentnej, zrównoważonej sieci transportowej.

Komisarz ds. transportu Violeta Bulc dodała: Zrealizowanie naszej wizji płynnej, inteligentnej i zrównoważonej mobilności w Europie wymaga inwestycji, których same fundusze publiczne nie są w stanie zapewnić. Właśnie dlatego uruchamiamy innowacyjne rozwiązanie, które ma nam pomóc jak najlepiej wykorzystać nasze zasoby i uwolnić niewykorzystany potencjał w zakresie inwestycji prywatnych, ze szczególnym uwzględnieniem krajów objętych polityką spójności. Dzisiejsze działanie jest znakiem solidarności w dziedzinie transportu.

Po raz pierwszy zaproszenie do składania wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) będzie wymagać połączenia dotacji z finansowaniem z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), krajowych banków prorozwojowych lub od inwestorów prywatnych. Aby otrzymać wsparcie z instrumentu „Łącząc Europę”, kandydaci zostaną poproszeni o wykazanie gotowości swoich projektów do uzyskania dodatkowych funduszy ze strony publicznych lub prywatnych instytucji finansowych.

Wybrane projekty muszą przyczyniać się do zrównoważonego, innowacyjnego i sprawnego transportu w ramach transeuropejskiej sieci transportowej. Szczególny nacisk zostanie położony na projekty usuwające wąskie gardła, wspierające połączenia transgraniczne i przyspieszające digitalizację transportu, zwłaszcza w obszarach posiadających większy potencjał i luki rynkowe, takich jak kraje objęte Funduszem Spójności, zrównoważone i wydajne systemy transportowe, wzmocnienie intermodalności i interoperacyjności sieci transportowej. Projekty te obejmą nowe technologie i systemy zarządzania ruchem, takie jak europejski system zarządzania ruchem kolejowym, inteligentne systemy transportowe dla ruchu drogowego czy projekt badawczy dotyczący Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Lotniczym Nowej Generacji.

Wsparcie będzie udzielane na zasadach konkurencyjnych, po przeprowadzeniu dokładnej oceny i selekcji. Zaproszenie obejmie dwa terminy składania wniosków, pierwszy – 14 lipca 2017 r., a drugi – 30 listopada 2017 r.

Kontekst

W ramach instrumentu „Łącząc Europę” z budżetu UE na lata 2014–2020 zostanie udostępniona kwota 24,05 mld euro w celu współfinansowania będących przedmiotem wspólnego zainteresowania projektów transeuropejskiej sieci transportowej w państwach UE. Z tego prawnie zadeklarowane zostało do tej pory 19,3 mld euro. Informacje na temat projektów, które otrzymały już wsparcie UE, są dostępne za pośrednictwem narzędzia EU Results.

Plan inwestycyjny dla Europy koncentruje się na wzmocnieniu europejskich inwestycji w celu tworzenia miejsc pracy oraz pobudzania wzrostu. Osiąga to poprzez bardziej inteligentne korzystanie z nowych i istniejących źródeł finansowania, usuwanie barier inwestycyjnych, oferowanie projektom inwestycyjnym widoczności i pomocy technicznej. Plan inwestycyjny przynosi już rezultaty. Oczekuje się, że w ramach projektów i umów zatwierdzonych dotychczas do finansowania z EFIS uruchomione zostaną inwestycje o łącznej wartości 168 mld euro w 28 państwach członkowskich, a wsparcie otrzyma ponad 387 tys. MŚP. W dniu 14 września 2016 r. Komisja Europejska zaproponowała rozszerzenie EFIS poprzez zwiększenie jego zasięgu i czasu trwania oraz uwydatnienie jego mocnych punktów. Najnowsze dane dotyczące EFIS w podziale na sektory i kraje są dostępne tutaj. Więcej informacji na ten temat znajduje się w odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania.

Znalezienie różnych sposobów synergii i uzupełniania się między wsparciem z EFIS a innymi funduszami UE stanowi tu istotny element. Połączenia takie mogą pomóc odblokować dodatkowe projekty inwestycyjne w UE, zwłaszcza w krajach, które do tej pory korzystały w mniejszym stopniu z EFIS.

Dodatkowe informacje
W poniedziałek 27 lutego 2017 r. Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) organizuje w Brukseli, w Belgii, dzień informacji poświęcony łączonym inicjatywom w dziedzinie transportu w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.
Zestawienie informacji: UE pracuje nad zlikwidowaniem luki inwestycyjnej w dziedzinie transportu i pobudzeniem europejskiej gospodarki.
 
Nowe zaproszenie do składania wniosków połączy instrument „Łącząc Europę” (CEF) z innymi źródłami finansowania, w tym z Europejskim Funduszem na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS).
Komisja Europejska wprowadza nowy i innowacyjny sposób finansowania projektów w obszarze infrastruktury transportowej w Europie. Zaproszenie do składania wniosków ma na celu połączenie 1 mld euro dotacji (z instrumentu „Łącząc Europę” – transport) z finasowaniem ze strony publicznych instytucji finansowych, sektora prywatnego czy, po raz pierwszy, Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, stanowiącego trzon planu inwestycyjnego dla Europy oraz główny priorytet Komisji pod przewodnictwem Jeana-Claude'a Junckera.
Pierwsze w historii połączenie tych funduszy pomoże osiągnąć podwójny cel polegający na pobudzeniu inwestycji finansujących innowacyjne i zrównoważone usprawnienia infrastruktury transportowej oraz na wsparciu tworzenia miejsc pracy służących budowie tej infrastruktury. Zaproszenie przyczyni się do realizacji strategii na rzecz mobilności niskoemisyjnej Komisji Europejskiej w ramach unii energetycznej, a przy tym wesprze inwestycje w zrównoważony transport, przygotowując grunt pod inicjatywy w obszarze mobilności drogowej, które zostaną uruchomione w ciągu tego roku.
Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za unię energetyczną, Maroš Šefčovič, powiedział: Mobilność w przyszłości musi być czysta, połączona i konkurencyjna, i wymagać będzie nowych sposobów finansowania. Ogłoszone dziś zaproszenie do składania wniosków jest pierwszym ważnym krokiem w tym kierunku. Będziemy opierać się na nim w tym roku podczas naszych prac służących realizacji europejskiej strategii na rzecz mobilności niskoemisyjnej.
Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji ds. miejsc pracy, wzrostu, inwestycji i konkurencyjności, powiedział: Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych został opracowany jako elastyczne narzędzie do stosowania w połączeniu z innymi unijnymi źródłami finansowania w celu zmaksymalizowania ich wpływu i osiągnięcia szerzej zakrojonych europejskich celów politycznych. Cieszę się, że dzięki dzisiejszej inicjatywie EFIS będzie uzupełniać instrument „Łącząc Europę” w celu wsparcia inwestycji i miejsc pracy potrzebnych do budowania inteligentnej, zrównoważonej sieci transportowej.
Komisarz ds. transportu Violeta Bulc dodała: Zrealizowanie naszej wizji płynnej, inteligentnej i zrównoważonej mobilności w Europie wymaga inwestycji, których same fundusze publiczne nie są w stanie zapewnić. Właśnie dlatego uruchamiamy innowacyjne rozwiązanie, które ma nam pomóc jak najlepiej wykorzystać nasze zasoby i uwolnić niewykorzystany potencjał w zakresie inwestycji prywatnych, ze szczególnym uwzględnieniem krajów objętych polityką spójności. Dzisiejsze działanie jest znakiem solidarności w dziedzinie transportu.
Po raz pierwszy zaproszenie do składania wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) będzie wymagać połączenia dotacji z finansowaniem z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), krajowych banków prorozwojowych lub od inwestorów prywatnych. Aby otrzymać wsparcie z instrumentu „Łącząc Europę”, kandydaci zostaną poproszeni o wykazanie gotowości swoich projektów do uzyskania dodatkowych funduszy ze strony publicznych lub prywatnych instytucji finansowych.
Wybrane projekty muszą przyczyniać się do zrównoważonego, innowacyjnego i sprawnego transportu w ramach transeuropejskiej sieci transportowej. Szczególny nacisk zostanie położony na projekty usuwające wąskie gardła, wspierające połączenia transgraniczne i przyspieszające digitalizację transportu, zwłaszcza w obszarach posiadających większy potencjał i luki rynkowe, takich jak kraje objęte Funduszem Spójności, zrównoważone i wydajne systemy transportowe, wzmocnienie intermodalności i interoperacyjności sieci transportowej. Projekty te obejmą nowe technologie i systemy zarządzania ruchem, takie jak europejski system zarządzania ruchem kolejowym, inteligentne systemy transportowe dla ruchu drogowego czy projekt badawczy dotyczący Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Lotniczym Nowej Generacji.
Wsparcie będzie udzielane na zasadach konkurencyjnych, po przeprowadzeniu dokładnej oceny i selekcji. Zaproszenie obejmie dwa terminy składania wniosków, pierwszy – 14 lipca 2017 r., a drugi – 30 listopada 2017 r.
Kontekst
W ramach instrumentu „Łącząc Europę” z budżetu UE na lata 2014–2020 zostanie udostępniona kwota 24,05 mld euro w celu współfinansowania będących przedmiotem wspólnego zainteresowania projektów transeuropejskiej sieci transportowej w państwach UE. Z tego prawnie zadeklarowane zostało do tej pory 19,3 mld euro. Informacje na temat projektów, które otrzymały już wsparcie UE, są dostępne za pośrednictwem narzędzia EU Results.
Plan inwestycyjny dla Europy koncentruje się na wzmocnieniu europejskich inwestycji w celu tworzenia miejsc pracy oraz pobudzania wzrostu. Osiąga to poprzez bardziej inteligentne korzystanie z nowych i istniejących źródeł finansowania, usuwanie barier inwestycyjnych, oferowanie projektom inwestycyjnym widoczności i pomocy technicznej. Plan inwestycyjny przynosi już rezultaty. Oczekuje się, że w ramach projektów i umów zatwierdzonych dotychczas do finansowania z EFIS uruchomione zostaną inwestycje o łącznej wartości 168 mld euro w 28 państwach członkowskich, a wsparcie otrzyma ponad 387 tys. MŚP. W dniu 14 września 2016 r. Komisja Europejska zaproponowała rozszerzenie EFIS poprzez zwiększenie jego zasięgu i czasu trwania oraz uwydatnienie jego mocnych punktów. Najnowsze dane dotyczące EFIS w podziale na sektory i kraje są dostępne tutaj. Więcej informacji na ten temat znajduje się w odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania.
Znalezienie różnych sposobów synergii i uzupełniania się między wsparciem z EFIS a innymi funduszami UE stanowi tu istotny element. Połączenia takie mogą pomóc odblokować dodatkowe projekty inwestycyjne w UE, zwłaszcza w krajach, które do tej pory korzystały w mniejszym stopniu z EFIS.
Dodatkowe informacje
W poniedziałek 27 lutego 2017 r. Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) organizuje w Brukseli, w Belgii, dzień informacji poświęcony łączonym inicjatywom w dziedzinie transportu w ramach instrumentu „Łącząc Europę”.
Zestawienie informacji: UE pracuje nad zlikwidowaniem luki inwestycyjnej w dziedzinie transportu i pobudzeniem europejskiej gospodarki.
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyKorzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.