Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.Polityka ochrony środowiska pod lupą KE

Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska to przyjęte przez Komisję nowe narzędzie usprawniające wdrażanie europejskiej polityki ochrony środowiska i wspólnie uzgodnionych przepisów. Jest to początek nowego procesu. Komisja razem z państwami członkowskimi zajmie się przyczynami luk we wdrażaniu przepisów i będzie szukać rozwiązań, zanim problemy staną się palące i spowodują uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Pełne wdrożenie unijnych przepisów dotyczących ochrony środowiska może pomóc gospodarce UE zaoszczędzić 50 mld euro rocznie na kosztach ochrony zdrowia i bezpośrednich kosztach ponoszonych przez środowisko. Jak wynika z badania Eurobarometr, 75 proc. obywateli uważa europejskie przepisy za niezbędne dla ochrony środowiska w ich kraju, a 80 proc. zgadza się z tym, że instytucje europejskie powinny mieć możliwość kontrolowania prawidłowego stosowania przepisów.

Komisarz do spraw środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa Karmenu Vella stwierdził: Niepełne i niejednolite wdrażanie przepisów dotyczących ochrony środowiska nikomu nie wychodzi na dobre. Skuteczniejsze stosowanie prawa środowiskowego przyniesie korzyści obywatelom, administracji publicznej i gospodarce. Tutaj właśnie z pomocą przychodzi przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska. Komisja Europejska jest zdecydowana pomagać państwom członkowskim w dopilnowaniu, aby jakość powietrza i wody oraz sposób gospodarowania odpadami w ich krajach odpowiadały najwyższym normom. Potrzebne do tego informacje, narzędzia i harmonogram udostępni nam ten przegląd".

Przedstawiony pakiet środków zawiera: 28 sprawozdań krajowych, w których pokazane są silne i słabe strony, a także możliwości poprawy sytuacji; komunikat, w którym zawarto streszczenie wniosków dotyczących polityki, wynikających ze sprawozdań krajowych, oraz analizę wspólnych tendencji w takich obszarach, jak: jakość powietrza, gospodarka odpadami i gospodarka o obiegu zamkniętym, jakość wody oraz przyroda i różnorodność biologiczna; zalecenia dla państw członkowskich dotyczące usprawnień.

Z przeglądu wynika, że obszar gospodarowania odpadami i zapobiegania ich powstawaniu pozostaje ważnym wyzwaniem dla wszystkich państw członkowskich. Sześciu państwom nie udało się ograniczyć składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Osiągnięcie do 2020 r. pełnej zgodności z polityką UE dotyczącą odpadów mogłoby przyczynić się do powstania 400 tys. dodatkowych miejsc pracy.

Pomimo wielu lokalnych sukcesów w obszarze przyrody i różnorodności biologicznej wdrażanie przepisów UE dotyczących ochrony przyrody musi zostać usprawnione – potwierdzają to ustalenia unijnej kontroli sprawności dyrektywy siedliskowej i ptasiej. Jeśli tego nie zrobimy, utrata różnorodności biologicznej w UE będzie postępować i ograniczać zdolności ekosystemów naturalnych do zaspokajania potrzeb człowieka w przyszłości.

W 23 z 28 państw członkowskich normy jakości powietrza są nadal przekraczane – w sumie w ponad 130 miastach w całej Europie. Transport jest głównym źródłem problemów z jakością powietrza. Trzeba zintensyfikować działania zmniejszające poziom hałasu w środowisku – jest to druga najbardziej szkodliwa przyczyna środowiskowa złego stanu zdrowia.

Jeśli chodzi o jakość wody i zarządzanie wodą, większość państw członkowskich ma trudności z osiągnięciem pełnej zgodności z przepisami dotyczącymi odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych, a wobec 13 państw UE podjęła kroki prawne. Stężenia azotanów i poziom eutrofizacji nadal stanowią poważny problem w niemal wszystkich państwach członkowskich.

Istnieje kilka głównych przyczyn, które są wspólne dla wielu państw członkowskich: nieefektywna koordynacja między poziomami administracyjnymi, niewystarczający potencjał administracyjny oraz brak wiedzy i danych.

Po rozpoczęciu przeglądu wdrażania polityki ochrony środowiska prowadzone będą rozmowy z poszczególnymi państwami członkowskimi, wprowadzone zostanie narzędzie umożliwiające im wzajemną wymianę doświadczeń i wiedzy fachowej. Poza tym odbędą się debaty polityczne w Radzie ds. Środowiska.

Kontekst

Jeżeli wspólnie uzgodnione przepisy nie są właściwie wdrażane, Komisja może podjąć kroki prawne. Aby uniknąć tego scenariusza, Komisja współpracuje z państwami członkowskimi w ramach przeglądu wdrażania polityki ochrony środowiska. Dzięki temu państwa członkowskie mogą usprawnić wdrażanie polityki ochrony środowiska i przepisów w tej dziedzinie.

Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska jest częścią realizowanej przez Komisję polityki lepszego stanowienia prawa, która obejmuje poprawę wdrażania obowiązujących przepisów i strategii politycznych.

Dodatkowe informacje

Komunikat i załącznik: Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska UE: wspólne wyzwania i jak łączyć wysiłki by uzyskiwać lepsze wyniki”
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyKorzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.