Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.Komisja pracuje nad powstaniem europejskiego filaru praw socjalnych

Na konferencji wysokiego szczebla w Brukseli Komisja Europejska stawia kolejny krok w kierunku ustanowienia europejskiego filaru praw socjalnych. Wkrótce będą dostępne szczegółowe propozycje.

Komisja Europejska zapowiedziała, że wraz ze Szwecją będzie współgospodarzem tegorocznego szczytu społecznego.

Ponad 600 uczestników reprezentujących organy państw członkowskich, instytucje unijne, partnerów społecznych i społeczeństwo obywatelskie, w tym ponad 20 krajowych ministrów i kilku członków kolegium komisarzy, omawia wyniki konsultacji publicznych w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych. Od czasu ogłoszenia tej inicjatywy przez przewodniczącego Junckera we wrześniu 2015 r. toczyła się szeroko zakrojona debata z organami UE, państwami członkowskimi, partnerami społecznymi, społeczeństwem obywatelskim oraz obywatelami na temat treści i roli tej inicjatywy oraz tego, jak zapewnić równość i sprawiedliwość społeczną w Europie. Dzisiejsze rozmowy stanowią zwieńczenie tego procesu, a ich wyniki pomogą Komisji w opracowaniu wniosku dotyczącego europejskiego filaru praw socjalnych, którego należy się spodziewać w marcu. Z tej okazji przewodniczący Jean-Claude Juncker ogłosił dziś, że wspólnie z premierem Szwecji Stefanem Löfvenem będzie gospodarzem szczytu społecznego na rzecz sprawiedliwego zatrudnienia i wzrostu gospodarczego, który odbędzie się 17 listopada 2017 r. w Göteborgu ( http://www.government.se/socialsummit).

Przewodniczący Jean-Claude Juncker powiedział: Od początku mojej kadencji jasno deklarowałem, że chcę Europy bardziej zorientowanej na kwestie społeczne. Poczyniliśmy pierwsze najważniejsze kroki w tym kierunku, a ten rok będzie kluczowy. Po szeroko zakrojonych konsultacjach publicznych, nadszedł czas, by stworzyć europejski filar praw socjalnych. Dzięki szczytowi społecznemu w Szwecji priorytety społeczne nabiorą tempa i zyskają należne im miejsce – w centrum zainteresowania Europy.

Premier Stefan Löfven dodał: W tych trudnych czasach musimy pokazać, że potrafimy osiągnąć wyniki mające wpływ na codzienne życie obywateli. Europa bardziej zorientowana na kwestie społeczne, charakteryzująca się uczciwymi warunkami pracy, skutecznymi rynkami pracy oraz silnym dialogiem społecznym, powinna być priorytetem dla nas wszystkich. Wierzę, że w trakcie szczytu społecznego w listopadzie możemy poczynić istotne kroki w tym kierunku.

Dzisiejsza konferencja jest okazją do wymiany poglądów z zainteresowanymi stronami. W ubiegłym roku Komisja zorganizowała szeroko zakrojone konsultacje społeczne w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych, w ramach których otrzymała ponad 16 000 odpowiedzi. Wczoraj Parlament Europejski przyjął stosowną rezolucję. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wyda opinię w późniejszym terminie w tym miesiącu. Do prac nad inicjatywą przyczynił się także Komitet Regionów, który wydał opinię na ten temat, jak również europejscy i krajowi partnerzy społeczni, którzy opublikowali odnośne sprawozdania (sprawozdanie BusinessEuropesprawozdanie Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC)).


Kontekst

Mimo że warunki ekonomiczne niedawno się poprawiły, skutki najpoważniejszego kryzysu gospodarczego i społecznego ostatnich lat sięgają bardzo daleko. Świat pracy i nasze społeczeństwa szybko się zmieniają, pojawiają się nowe możliwości i nowe wyzwania wynikające z globalizacji, rewolucji cyfrowej, zmieniających się wzorców pracy i zjawisk demograficznych. Ponosimy wspólną odpowiedzialność za pracę na rzecz większego dobrobytu w Europie i budowanie Europy przygotowanej na przyszłość, w której zmiany gospodarcze idą w parze ze społecznymi. Jest to w naszym wspólnym interesie.

Dążenie do bardziej socjalnej i sprawiedliwej Europy jest ważnym priorytetem obecnej Komisji. W wygłoszonym w 2015 r. orędziu o stanie Unii przewodniczący Juncker zapowiedział, że zamierza opracować europejski filar praw socjalnych. W dniu 8 marca 2016 r., wiceprzewodniczący Dombrovskis oraz komisarz Thyssen przedstawili pierwszy, wstępny zarys tej inicjatywy. Filar będzie obejmował szereg podstawowych zasad, które mają wspierać dobrze funkcjonujące i sprawiedliwe rynki pracy oraz systemy opieki społecznej. Zgodnie z zamysłem inicjatywa ma stanowić ramy odniesienia umożliwiające monitorowanie zatrudnienia i sytuacji społecznej w uczestniczących państwach członkowskich, przeprowadzenie reform na szczeblu krajowym, a w szczególności ukierunkowanie nowego procesu konwergencji w całej Europie. Szeroko zakrojone konsultacje społeczne były okazją do omówienia pierwszych pomysłów przedstawionych przez Komisję w 2016 r. Konsultacje te zakończono z upływem grudnia. Wniosku Komisji w sprawie europejskiego filaru praw socjalnych można się spodziewać w marcu.

Szczyt społeczny w listopadzie będzie okazją dla najważniejszych zainteresowanych podmiotów do omówienia priorytetów i inicjatyw politycznych na poziomie europejskim i przemyślenia, jak Unia Europejska, państwa członkowskie i partnerzy społeczni na wszystkich szczeblach mogą pomóc w realizacji wspólnych priorytetów gospodarczych i społecznych. Jego celem będzie zgromadzenie szefów państw i rządów, partnerów społecznych i innych ważnych podmiotów, którzy będą współpracować na rzecz wspierania sprawiedliwego zatrudnienia i wzrostu gospodarczego.

 
Dodatkowe informacje

Kontakty z mediami:
Christian WIGAND(+32 2 296 22 53)
Sara SOUMILLION(+32 2 296 70 94)
Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyKorzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.