Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.Konsultacje społeczne - Twój głos w Europie

Czy słyszałeś o programie "Europa dla Obywateli"? A może brałeś/aś udział w jednym z projektów realizowanych w jego ramach? Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, których celem jest ocena dotychczasowych osiągnięć „Europy dla obywateli”. To okazja, by wyrazić swoje zdanie i zaproponować zmiany. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do poświęcenia 10 minut na wypełnienie ankiety – jest na to czas do 10 kwietnia br.
 
Celem konsultacji społecznych jest ocena bieżących wyników programu „Europa dla obywateli”, realizowanego w latach 2014-2020. Program ma służyć m.in. popularyzacji tematyki unijnej i historii Unii Europejskiej, promowaniu obywatelstwa europejskiego oraz wspieraniu aktywności obywatelskiej na poziomie unijnym.

Program jest podzielony na dwa bloki tematyczne: „Pamięć o przeszłości Europy” i „Zaangażowanie demokratyczne i aktywność obywatelska”. Wsparcie w ramach programu otrzymują inicjatywy i organizacje promujące aktywne społeczeństwo obywatelskie, a także organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające w ogólnym interesie Europy, jak również miasta i projekty poświęcone pamięci o historii Europy.

W otwartej do 10 kwietnia 2017 r. ankiecie badana jest rozpoznawalność programu i jego ocena w oczach obywateli UE. Jest również miejsce na sugestie dotyczące ulepszenia programu.

Wyniki ankiety zostaną wykorzystane do udoskonalenia aktualnego programu „Europa dla obywateli", – dlatego tym bardziej warto zabrać głos w tej sprawie.

Ankieta w języku polskim znajduje się TUTAJ.


Zachęcamy również do udziału w pozostałych konsultacjach:


Kultura:

Otwarta konsultacja społeczna dotycząca programu "Kreatywna Europa"        

Transport:

Zmiany do dyrektywy w sprawie transportu kombinowanego

Przedsiębiorstwa, Rynek wewnętrzny: 
Konsultacje społeczne w sprawie utworzenia dobrowolnego mechanizmu oceny ex ante aspektów dotyczących procedury udzielania zamówień publicznych w przypadku określonych dużych projektów infrastrukturalnych

Bankowość i finanse:
Śródokresowy przegląd unii rynków kapitałowych w roku 2017

Sieci komunikacyjne, treści i technologie, Społeczeństwo informacyjne:
Konsultacje społeczne w sprawie oceny Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA)

 
Sieci komunikacyjne, treści i technologie, Społeczeństwo informacyjne:
Konsultacje społeczne dotyczące budowania europejskiej gospodarki opartej na danych

 
Przedsiębiorstwa, Rynek wewnętrzny:
Konsultacje społeczne na temat przepisów dotyczących odpowiedzialności producenta za szkody spowodowane przez wadliwy product

 
Handel:
Wielostronna reforma rozstrzygania sporów inwestycyjnych

Polityka regionalna, Transport, Handel, Badania i technologia, Zdrowie publiczne, Gospodarka morska i rybołówstwo, Środowisko, Przedsiębiorstwa, Energia, Równość szans, Edukacja, Sprawy Gospodarcze i Finansowe, Rozwój, Komunikacji, Działania w dziedzinie klimatu, Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, Rynek wewnętrzny, Społeczeństwo informacyjne:
Konsultacje społeczne: Inteligentna specjalizacja: Nowe podejście do europejskiego wzrostu i tworzenie miejsc pracy w ramach regionalnych strategii innowacji

 
Podatki:
Otwarte konsultacje społeczne na temat reformy stawek VAT (wniosek dotyczący dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do zasad stosowania stawek VAT)

 
Podatki:
Konsultacje społeczne w sprawie procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw wprowadzonej na mocy dyrektywy VAT

 
Podatki:
Konsultacje społeczne w sprawie ostatecznego systemu VAT dot towarowych transakcji wewnątrzunijnych między przedsiębiorstwami (B2B)

 
Transport:
Przegląd dyrektywy w sprawie ekologicznie czystych pojazdów

 
Zdrowie publiczne, Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, Bezpieczeństwo żywności:
Przegląd śródokresowy rozporządzenia (UE) nr 652/2014 w sprawie wydatków związanych z żywnością i paszą

 
Transport:
Przegląd rozporządzenia (WE) nr 1073/2009 w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych

Handel:
Konsultacje społeczne dotyczące wdrożenia umowy o wolnym handlu między UE i jej państwami członkowskimi a Republiką Korei

 
Badania i technologia:
Przegląd śródokresowy dotyczący wspólnych przedsięwzięć realizowanych w ramach programu „Horyzont2020”

 
Podatki:
Konsultacje społeczne w sprawie funkcjonowania wzajemnej pomocy między państwami członkowskimi przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków

 
Transport, Badania i technologia, Polityka regionalna, Środowisko, Energia, Sprawy Gospodarcze i Finansowe, Sieci komunikacyjne, treści i technologie, Działania w dziedzinie klimatu, Budżet, Bankowość i finanse, Rynek wewnętrzny, Społeczeństwo informacyjne:
Śródokresowa ocena instrumentu „Łącząc Europę”

 
Konkurencja:
Konsultacje w sprawie Kodeksu najlepszych praktyk dotyczących przebiegu postępowania w zakresie kontroli pomocy państwa

 
Pomoc humanitarna:
Konsultacje społeczne w sprawie przeglądu śródokresowego Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności

 
Zdrowie publiczne:
Otwarte konsultacje społeczne dotyczące przeglądu śródokresowego trzeciego programu działań w dziedzinie zdrowia (2014–2020)

 
Handel:
Kwestionariusz dotyczący pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu z Tunezją

Podatki: 
Konsultacje społeczne – Stawki akcyzy stosowane do wyrobów tytoniowych

 
Podatki:
Środki zniechęcające doradców i pośredników w celu ograniczenia systemów potencjalnie agresywnego planowania podatkowego

 
Handel, Zdrowie publiczne, Środowisko, Przedsiębiorstwa, Działania w dziedzinie klimatu, Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, Rynek wewnętrzny, Bezpieczeństwo żywności:
Konsultacje społeczne w sprawie wariantów strategicznych dotyczących ustanowienia minimalnych wymogów jakości dotyczących odzyskiwanej wody w Unii Europejskiej

 
Zdrowie publiczne, Środowisko, Przedsiębiorstwa, Rynek wewnętrzny:
Konsultacje społeczne związane z oceną rozporządzenia REACH w ramach programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT)

Równość szans:
Otwarte konsultacje społeczne w sprawie oceny śródokresowej programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych


Dodatkowe informacje:

Strona Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego poświęcona programowi "Europa dla obywateli" [EN]:  http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Strona Komisji Europejskiej poświęcona programowi "Europa dla obywateli" [EN]:  http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/
 

Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” w Polsce [PL]:  
http://europadlaobywateli.pl/

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyKorzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.