Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Dołącz do Europejskiego Korpusu Solidarności!

Masz od 18 do 30 lat i chcesz pomagać, a przy tym zdobywać doświadczenie? Razem z tysiącami młodych ludzi z całej Europy włącz się w wyjątkowy projekt współpracy na rzecz ofiar katastrof oraz osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem. Zostań wolontariuszem albo rozpocznij pracę i pokaż światu, że Europejczycy są solidarni!
 


Inauguracja Korpusu Solidarności w Polsce
Ponad 30 przedstawicieli organizacji młodzieżowych uczestniczyło w polskiej inauguracji Europejskiego Korpusu Solidarności. Spotkanie odbyło się w Punkcie Informacji UE w Warszawie, w dniu 7 grudnia 2016 r.
 
Inaugurując Europejski Korpus Solidarności w Polsce, zastępca dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Marzenna Guz-Vetter powiedziała: - Europejski Korpus Solidarności to oferta dla osób młodych, ciekawych świata i ludzi, mających żyłkę społecznikowską, którzy chcą się angażowac i pomagać. To propozycja dla tych Europejczyków, którzy nie zgadzają się na mowę nienawiści, na hejt, na ruchy nacjonalistyczne i antyeuropejskie. To także propozycja dla tych, którzy uważają, że po studiach można zdobyć nowe doświadczenia i kwalifikacje pracując na rzecz innych. To okazja w szczególności dla ludzi z małych miasteczek i wsi, gdzie takich możliwości jest mniej niż w dużych miastach. Dzisiaj ruszył portal intenetowy, gdzie ludzie w wieku 17-30 lat mogą się rejestrować, aby zostać wolontariuszami.
 
Kierownik Wydziału Informacji i Komunikacji Społecznej Witold Naturski przypomniał już istniejące inicjatywy KE skierowane do młodych ludzi, jak Gwarancja dla Młodzieży czy program Erasmus+, który wkrótce ma być rozszerzony o oferujący długotreminowe praktyki zawodowe Erasmus Pro.
 
Europejski Korpus Solidarności jest uzupełnieniem tych działań. Ważnym elementem projektu jest współpraca z europejskimi organizacjami młodzieżowymi.
Finansowanie EKS w przyszłym roku już zostało zapewnione – UE zamierza zainwestować w inicjatywę 100 milionów euro poprzez już istniejące programy i linie budżetowe. Komisja Europejska zapowiada, że pierwsi wolonatriusze wyjadą do pracy jeszcze przed wakacjami 2017 r.
 
Czym jest Europejski Korpus Solidarności?
Organizacje prowadzące działania oparte na zasadzie solidarności, finansowane przez Komisję – władze lokalne, organizacje pozarządowe lub przedsiębiorstwa – mogą rekrutować młodych ludzi do swoich projektów z zakresu wolontariatu lub rozwoju zawodowego (praca, staż, szkolenie bądź praktyki zawodowe), pod warunkiem że spełniają one kryteria pozwalające im zostać organizacją przyjmującą i podpiszą Kartę Europejskiego Korpusu Solidarności.
 
Powstanie Europejskiego Korpusu Solidarności zapowiedział przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w swoim Orędziu o stanie Unii z 14 września 2016. Rejestracja ochotników do EKS ruszyła trzy miesiące później - 7 grudnia. Po kilku dniach liczba zgłoszeń przekroczyła 10 000. Docelowo twórcy EKS zamierzają zgromadzić do końca 2020 r. bazę licząca sobie 100 tys. młodych ludzi, którzy chcieliby włączyć się w pomoc społecznościom lokalnym dotkniętym np. klęskami żywiołowymi.
 
W ramach Korpusu Solidarności Komisja ustanawia dwa rodzaje projektów dla młodzieży. Młodzi ludzie w wieku 18-30 lat mogą uczestniczyć przez okres od 2 do 12 miesięcy w:

  • projektach z zakresu wolontariatu oferujących możliwości wolontariatu w pełnym wymiarze godzin, połączonego z otrzymaniem grantu; lub
  • projektach z zakresu rozwoju zawodowego dających możliwość znalezienia zatrudnienia, odbycia stażu lub praktyk zawodowych w całej gamie sektorów.

 
Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział: - Europejski Korpus Solidarności zapewni nowe możliwości młodym ludziom pragnącym wnieść znaczący wkład na rzecz społeczeństwa oraz wyrazić solidarność z innymi – postawę, którą należy propagować na świecie i w Unii Europejskiej. Solidarność zawsze stanowiła dla mnie esencję idei Unii Europejskiej. To co łączy Europę, to nie traktaty ani interesy przemysłowe i gospodarcze, lecz wartości. A wolontariusze wcielają w życie europejskie wartości każdego dnia.
 
Członkowie Europejskiego Korpusu Solidarności będą mogli zaangażować się w wiele różnych działań w obszarach takich jak: edukacja, ochrona zdrowia, integracja społeczna, pomoc przy dystrybucji żywności, budowa schronisk, przyjmowanie, wspieranie i integracja imigrantów i uchodźców, ochrona środowiska naturalnego i zapobieganie klęskom żywiołowym (z wyjątkiem natychmiastowego reagowania na klęski, w przypadku których wymagane są bardziej specjalistyczne umiejętności i szkolenia).
 
Osoby pragnące przyłączyć się do Europejskiego Korpusu Solidarności muszą zadeklarować swoje zaangażowanie w realizację misji Korpusu oraz przestrzegać jego zasad. Każda z organizacji uczestniczących musi zobowiązać się do przestrzegania Karty Europejskiego Korpusu Solidarności, w której określono prawa i obowiązki na wszystkich etapach uczestnictwa w tej inicjatywie.
 
Wiceprzewodnicząca KE Kristalina Georgiewa powiedziała: - Unia Europejska opiera się na zasadzie solidarności: solidarności między obywatelami, solidarności państw członkowskich oraz solidarności w działaniach wewnątrz Unii i poza nią. Solidarność jest wspólną wartością, silnie odczuwaną w społeczeństwie europejskim. Wielu młodych ludzi z chęcią zaangażowałoby się w wolontariat lub solidarne działania w szczytnym celu i w projekty, w których ich pomoc mogłaby faktycznie przyczynić się do zmian. Europejski Korpus Solidarności mógłby im zaoferować możliwość przełożenia ich ideałów na praktykę. A ich działania bezpośrednio wspierałyby działalność organizacji pozarządowych oraz władz krajowych i lokalnych w radzeniu sobie z różnymi wyzwaniami i kryzysami.
 
Na czym polega innowacyjność Korpusu Solidarności?
Joseph Jamar, koordynator EKS z ramienia Komisji Europejskiej, który 19 stycznia spotkał się w Warszawie m.in. z przedstawicielami polskich organizacji planujących włączenie się w tworzenie Korpusu, podkreślał różnice między EKS i innymi, istniejącymi już podobnymi programami. Nowością jest przede wszystkim połączenie wielu różnych inicjatyw w jedną bardziej przejrzystą całość. Kolejną innowacją jest umożliwienie młodym ludziom wyboru ścieżek rozwoju – wolontariatu i/lub działalności zawodowej (praktyk lub zatrudnienia). Jednak Europejski Korpus Solidarności różni się od innych unijnych programów jednak głównie tym, że nie obliguje uczestników do mobilności czy znajomości języków. Działać w ramach Korpusu można zarówno zagranicą, jak i we własnej miejscowości, dzięki czemu do aktywności zaproszona jest zdecydowanie szersza grupa młodych ludzi. Inicjatywa ma być odpowiedzią na poczucie zagubienia, ma umożliwić młodzieży zdobycie cennego doświadczenia życiowego i zawodowego oraz być elementem budowania wspólnej europejskiej tożsamości.
 
Pytania uczestników spotkania dotyczyły przede wszystkim praktycznych aspektów działania EKS. Inicjatywa ma ruszyć pełną parą od marca – wtedy też organizacje akredytowane przez Wolontariat Europejski EVS automatycznie otrzymają login i  hasło do strony EKS. Organizacje do tej pory nieprowadzące projektów w ramach programów unijnych będą mogły zgłaszać się do udziału w EKS. Ważnym punktem było zaznaczenie konieczności zorganizowania szkoleń dla wolontariuszy oraz zapewnienia im pomocy prawnej oraz psychologicznej. Podkreślano również dążenie do włączenia w prace Korpusu osób do tej pory niezaangażowanych w projekty unijne np. poprzez kontakt z organizacjami działającymi w małych miejscowościach.
 
Gwarancja dla młodzieży
Zwalczanie bezrobocia osób młodych jest jednym z najważniejszych priorytetów UE. Wspieranie zatrudnienia jest przedmiotem wspólnego zainteresowania państw członkowskich, a Komisja pomaga im w tych staraniach za pomocą szeregu strategii politycznych i działań.
W tym celu trzy lata temu uruchomiono program unijnej gwarancji dla młodzieży oraz Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Od 2013 r. liczba młodych bezrobotnych w UE spadła o 1,4 mln, a liczba młodzieży niekształcącej się, niepracującej ani nieszkolącej się zmniejszyła się o 900 tys. Te trendy sugerują, że gwarancja dla młodzieży wspierana przez Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych przyczynia się do poprawy sytuacji. Około 9 mln młodych ludzi przyjęło ofertę i w większości przypadków była to oferta zatrudnienia.
Aby zapewnić pełne i trwałe wdrożenie gwarancji dla młodzieży oraz wdrożyć tę inicjatywę w regionach, gdzie najbardziej jest potrzebna, Komisja zaproponowała niedawno zwiększenie puli dostępnych środków o dodatkowe 2 mld euro. Pozwoli to objąć gwarancją dla młodzieży całą Europę i wesprzeć do 2020 r. dodatkowy milion młodych osób.
 
Mobilność w czasie praktyk zawodowych
Należy również zwiększyć szanse młodzieży na zatrudnienie. Nauka i studia w innym kraju oferują młodym ludziom dużą wartość dodaną, jeśli chodzi o rozwijanie umiejętności, poprawę możliwości kariery zawodowej oraz wzmocnienie obywatelstwa europejskiego. Z możliwości tych powinno korzystać więcej młodych ludzi, pochodzących ze wszystkich warstw społecznych.
 
W związku z tym Komisja rozszerzy program Erasmus+ o inicjatywę ErasmusPro służącą wspieraniu długoterminowych staży zawodowych za granicą. Komisja przedstawi również propozycję ram jakości dla staży zawodowych, określających najważniejsze zasady opracowywania i realizacji staży zawodowych na wszystkich szczeblach. W 2017 r. powstanie służba wspierająca przyuczanie do zawodu zgodnie z zapotrzebowaniem. Jej pomoc będzie kierowana do państw wprowadzających lub reformujących system staży zawodowych.
 
Jeśli jesteś gotowy na wyzwanie i chcesz pomagać innym ludziom, przystąp do Europejskiego Korpusu Solidarności!
 
Zarejestruj się już dziś!

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin


Europe Direct to sieć informacyjna zarządzana przez Komisję Europejską. Działa ona na terenie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej, a w tym również na terenie Polski. Mieszkańcy Szczecina mogą korzystać z jej usług już od 2013 roku.

Fundusze i dotacje unijne - Szczecin

Misją Europe Direct jest przede wszystkim integracja Polski z Unią Europejską oraz przybliżenie jej działalności mieszkańcom Szczecina. Cele te spełniamy między innymi poprzez lekcje europejskie, doradztwo na temat funduszy i dotacji unijnych, udzielanie informacji na temat projektów Erasmus, czyli programów wymiany studenckiej oraz organizacji pozarządowych. Na naszej stronie znajdziecie wiele informacji na temat konkursów oraz możliwości rozwojowych dla osób ze Szczecina i okolic. Zapewniamy fachowe i całkowicie bezpłatne informacje europejskie!
Zapraszamy do kontaktu! Z nami otrzymają Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Unii Europejskiej!


Programy Erasmus SzczecinProgramy Erasmus to szansa dla studentów na przeżycie niezapomnianej przygody, zdobycie nowych doświadczeń, naukę w nowym miejscu, poznanie ciekawych ludzi oraz poszerzenie własnych horyzontów, nie tylko jeśli chodzi o naukę języka obcego!

Chcesz wiedzieć co trzeba zrobić aby dostać się do programu oraz dowiedzieć się jakie konkretnie możliwości otwiera on przez Tobą? Zgłoś się do nas! Odpowiemy na wszystkie pytania. 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.