Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Plan Inwestycyjny dla Europy – kilka słów o priorytecie 1: „Pobudzenie zatrudnienia, wzrostu i inwestycji”

Plan Inwestycyjny dla Europy został przyjęty w 2014 roku jako pierwsza poważna inicjatywa Komisji Jean Clauda Junckera. W wyniku światowego kryzysu gospodarczego i finansowego poziom inwestycji w Unii Europejskiej był i ciągle jest zbyt niski. Obecnie niezbędne są wspólne, skoordynowane działania na szczeblu europejskim, które pozwolą odwrócić tę negatywną tendencję i przyniosą ożywienie gospodarcze w Europie. Tradycyjnie w naszym Biuletynie przyglądamy się założeniom poszczególnych założeń Planu. Dziś zajmiemy się priorytetem 1, czyli „Pobudzenie zatrudnienia, wzrostu i inwestycji”.
Plan Inwestycyjny dla Europy zakłada jako najważniejsze cele usunięcie przeszkód dla inwestycji oraz zapewnienie pomocy technicznej projektom inwestycyjnym oraz bardziej efektywne wykorzystanie istniejących i nowych zasobów finansowych. W planie zostały przewidziane trzy rodzaje działań, które mają przyczynić się do zrealizowania założonych celów:
1. Pozyskanie środków inwestycyjnych
EFIS – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych realizuje Plan Inwestycyjny dla Europy. Jego głównym celem jest pozyskiwanie inwestycji prywatnych do wspierania inwestycji strategicznych w najistotniejszych obszarach takich jak: infrastruktura, edukacja, badania naukowe i innowacje oraz finansowanie ryzyka w przypadku małych przedsiębiorstw.
2. Wspieranie inwestycji w gospodarkę realną
Zapewnienie dostępu do obiecujących projektów z różnych sektorów i krajów lub za pośrednictwem inwestycyjnych platform tematycznych i geograficznych oraz do środków finansowania ryzyka umożliwiających finansowanie projektów o wymiarze europejskim
w infrastrukturę i innowacje w najważniejszych sektorach.
Aby najlepiej wykorzystać nowe możliwości ewentualni beneficjenci mogą korzystać
z Europejskiego portalu projektów inwestycyjnych, czyli platformy współpracy dla inwestorów z całego świata i promotorów projektów z UE lubEuropejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI), które udzielają informacji o finansowaniu inwestycji.
3. Poprawa otoczenia inwestycyjnego
Plan inwestycyjny obejmuje działania mające na celu stworzenie jednolitego rynku cyfrowego, unii energetycznej i unii rynków kapitałowych, co w efekcie powinno doprowadzić do poprawy otoczenia biznesowego oraz warunków finansowania.
Pierwszym i jednym z najistotniejszych priorytetów politycznych Komisji Europejskiej jest „Pobudzenie zatrudnienia, wzrostu i inwestycji”, który opiera się na zwiększeniu konkurencyjności Europy. Aby priorytet mógł być realizowany potrzebne jest odpowiednie otoczenie regulacyjne i klimat sprzyjający przedsiębiorczości. Przede wszystkim znaczenie ma tutaj zmniejszenie restrykcyjności i szczegółowości przepisów, szczególnie dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw – stanowiące trzon gospodarki, gdyż tworzą najwięcej nowych miejsc pracy w Europie.
Rada Europejskana posiedzeniu w Brukseli 27 czerwca 2014 r. również jako pierwszy priorytet ustanowiła „pracę, wzrost, konkurencyjność” w dokumencie pt. „Strategiczny program Unii w okresie zmian”. Zwrócono uwagę, że należy stymulować wzrost, zwiększać inwestycje, tworzyć liczniejsze i lepsze miejsca pracy oraz sprzyjać reformom podnoszącym konkurencyjność.
Jednym z ostatnich przyjętych przez Komisję przykładów działań realizowanych w celu spełnienia priorytetu pierwszego jest nowy kompleksowy program na rzecz umiejętności. Zakłada on, iż Europejczycy od najmłodszych lat będą rozwijali różnorodne umiejętności, aby w przyszłości jak najlepiej wykorzystać kapitał ludzki Europy. Ma się to przyczynić do zwiększenia szans na zatrudnienie oraz konkurencyjności i wzrostu na naszym kontynencie.
Państwa Unii Europejskiej i zainteresowane podmioty są w nowym programie wzywane do poprawy umiejętności i ich przydatności na rynku. Badania dowodzą, że 70 mln Europejczyków nie posiada wystarczających umiejętności czytania i pisania, lecz jeszcze gorzej sytuacja przedstawia się z umiejętnościami rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowych. Wnioskować można, że naraża to ludzi na większe bezrobocie, ubóstwo czy wykluczenie społeczne. Kolejnym problemem jest fakt, iż wielu młodych i wysoko wykwalifikowanych Europejczyków wykonuje pracę, która nie odpowiada ich aspiracjom. Z drugiej strony 40% europejskich pracodawców twierdzi, iż mają kłopoty ze znalezieniem pracowników z odpowiednimi umiejętnościami, aby móc rozwijać działalność i wprowadzać innowacje. Okazuje się że zbyt mało osób posiada przedsiębiorczy sposób myślenia i kompetencje dzięki którym mogliby rozpocząć i prowadzić własną działalność gospodarczą i równocześnie dostosowywać się do zmieniających się warunków rynku pracy.
Aby poprawić sytuację życiową oraz szanse dotyczące zatrudnienia oraz wspierać sprawiedliwy, zrównoważony wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu niezbędne jest podnoszenie poziomu umiejętności, promowanie umiejętności przekrojowych oraz znalezienie sposobów lepszego przewidywania potrzeb rynku pracy, w tym w oparciu o dialog z przemysłem.
Chcąc pomóc w sprostaniu wyzwaniom związanym z brakiem umiejętności, Komisja zainicjuje dziesięć działań, które dotyczyć będą tych problemów i lepiej uwidocznią kwestie umiejętności oraz poprawią ich uznawanie na poziomie lokalnym krajowym i unijnym, od szkół i uczelni po rynek pracy.
Komisja proponuje podjąć w ciągu najbliższych dwóch lat dziesięć działań, z których kilka zostanie rozpoczętych w jak najszybszym okresie:

  • Gwarancja umiejętności, której celem jest pomoc nisko wykwalifikowanym osobom dorosłym w zdobyciu minimalnego poziomu umiejętności czytania i pisania, rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowych, a następnie w podjęciu nauki na poziomie średnim II stopnia.
  • Przegląd europejskich ram kwalifikacji służący lepszemu zrozumieniu kwalifikacji i większemu wykorzystaniu istniejących umiejętności na europejskim rynku pracy.
  • Koalicja na rzecz umiejętności cyfrowych i zatrudnienia, która połączy państwa członkowskie oraz podmioty działające w sektorach edukacji, zatrudnienia i przemysłu, aby stworzyć dużą pulę talentów cyfrowych i dopilnować, by osoby indywidualne i siła robocza w Europie posiadały odpowiednie umiejętności cyfrowe.
  • Plan działania na rzecz współpracy sektorowej w zakresie umiejętności mający na celu poprawę poziomu umiejętności i rozwiązanie problemu niedoboru wykwalifikowanych pracowników w niektórych sektorach gospodarki.

Wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego, Valdis Dombrovskis  uważa, że:
Obecnie, gdy miliony ludzi w UE nie mają pracy, musimy zrobić co w naszej mocy, aby pomóc im w zdobyciu umiejętności przydatnych na zmieniającym się rynku pracy. Prezentowany dziś dziesięciopunktowy plan działania określa dziedziny, w których UE może pomóc osiągnąć konkretne rezultaty, od zapewnienia lepszego uznawania kwalifikacji ponad granicami UE po gwarancję umiejętności, która pomaga nisko wykwalifikowanym osobom dorosłym w zdobyciu niezbędnych umiejętności czytania i pisania, rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowych.”
Stanowisko Tibora Navracsics – Komisarza do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu:
„Aby program na rzecz umiejętności się powiódł, musimy przyjąć podejście długoterminowe. Oprócz rozwiązania aktualnego problemu niedopasowania umiejętności do potrzeb rynku pracy musimy też zapobiegać temu zjawisku w przyszłości. Dlatego z zadowoleniem dostrzegam, że program na rzecz umiejętności w szeroki sposób definiuje pojęcie umiejętności i dąży do wspierania pełnego wachlarza umiejętności przekrojowych, które pomagają ludziom odnieść sukces w naszych szybko zmieniających się gospodarkach i stać się zaangażowanymi obywatelami prowadzącymi niezależne, dające satysfakcję życie.”
Realizacja pozostałych działań rozpocznie się w późniejszym okresie tego roku lub w 2017 r.

  • Narzędzie do tworzenia profilu umiejętności obywateli państw trzecich służące wczesnemu rozpoznawaniu i profilowaniu umiejętności i kwalifikacji osób ubiegających się o azyl, uchodźców i innych migrantów.
  • Przegląd ram Europass ma zaoferować lepsze i łatwiejsze w użyciu narzędzie do zaprezentowania własnych umiejętności i uzyskania aktualnych informacji na temat potrzeb i tendencji w zakresie umiejętności, które mogą pomóc przy dokonywaniu wyborów w zakresie kariery zawodowej i dalszej nauki.
  • Kształcenie i szkolenie zawodowe jako pierwszy wybór – zwiększenie możliwości uczenia się opartego na pracy dla osób uczestniczących w kształceniu i szkoleniu zawodowym, a także promowanie lepszego wizerunku kształcenia i szkolenia zawodowego przez upowszechnienie jego dobrych wyników na rynku pracy.
  • Przegląd zalecenia w sprawie kompetencji kluczowych, aby pomóc większej liczbie osób w zdobyciu podstawowego zestawu umiejętności koniecznych do pracy i życia w XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości oraz innowacyjnego sposobu myślenia i umiejętności.
  • Inicjatywa dotycząca monitorowania informacji o dalszych losach absolwentów, aby uzyskać lepsze informacje na temat tego, jak absolwenci radzą sobie na rynku pracy.
  • Propozycja dalszej analizy i wymiany najlepszych praktyk w zakresie skutecznych sposobów zapobiegania drenażowi mózgów.

Źródła:
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_pl
http://www.podlaskie.eu/aktualnosci/nowy-kompleksowy-europejski-program-na-rzecz-umiejetnosci
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment_en
Opracowała: Joanna Smyczyńska – stażystka w Sekretariacie ds. Młodzieży WZ

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin


Europe Direct to sieć informacyjna zarządzana przez Komisję Europejską. Działa ona na terenie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej, a w tym również na terenie Polski. Mieszkańcy Szczecina mogą korzystać z jej usług już od 2013 roku.

Fundusze i dotacje unijne - Szczecin

Misją Europe Direct jest przede wszystkim integracja Polski z Unią Europejską oraz przybliżenie jej działalności mieszkańcom Szczecina. Cele te spełniamy między innymi poprzez lekcje europejskie, doradztwo na temat funduszy i dotacji unijnych, udzielanie informacji na temat projektów Erasmus, czyli programów wymiany studenckiej oraz organizacji pozarządowych. Na naszej stronie znajdziecie wiele informacji na temat konkursów oraz możliwości rozwojowych dla osób ze Szczecina i okolic. Zapewniamy fachowe i całkowicie bezpłatne informacje europejskie!
Zapraszamy do kontaktu! Z nami otrzymają Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Unii Europejskiej!


Programy Erasmus SzczecinProgramy Erasmus to szansa dla studentów na przeżycie niezapomnianej przygody, zdobycie nowych doświadczeń, naukę w nowym miejscu, poznanie ciekawych ludzi oraz poszerzenie własnych horyzontów, nie tylko jeśli chodzi o naukę języka obcego!

Chcesz wiedzieć co trzeba zrobić aby dostać się do programu oraz dowiedzieć się jakie konkretnie możliwości otwiera on przez Tobą? Zgłoś się do nas! Odpowiemy na wszystkie pytania. 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.