Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Europejskie Ramy Kwalifikacji

Europejska Rama Kwalifikacji to pierwsze narzędzie, dzięki któremu można porównać, jakie wykształcenie i umiejętności kryją się za dyplomami z 27 państw. To taki rodzaj tłumacza dla wszystkich kwalifikacji uzyskanych w krajach UE. Dzięki temu powstaje jeden spójny, unijny rynek pracy, w którym zdobywane w Polsce dyplomy czy certyfikaty będą zrozumiałe i przejrzyste dla pracodawców z innych państw naszego kontynentu. W praktyce oznacza to zwiększenie możliwości przemieszczania się studentów i pracowników pomiędzy krajami UE w ramach otwartego rynku pracy.
Polacy pracujący za granicą często są zatrudnieni poniżej swojej wiedzy i umiejętności. Nie dlatego, że są obcokrajowcami. Powodem jest to, że nikt nie wie ile warte są ich dyplomy. W niektórych krajach, które mają już swoje ramy kwalifikacji, jak w Szkocji czy Irlandii, służby zatrudnienia próbowały już porównywać polskie dyplomy do irlandzkich. Jednak dopiero istnienie Polskiej Ramy Kwalifikacji i jej powiązanie z Europejską Ramą Kwalifikacji umożliwia w pełni ten proces. Możliwości sprawdzenia, jaki poziom ma przypisany polska kwalifikacja (czyli dyplom) będzie oznaczać np. to, że ktoś pracujący, np. w Irlandii będzie zarabiał tyle samo, co Irlandczyk z dyplomem na odpowiadającym poziomie ramy.
Dla poszukujących pracy poza własnym krajem, jak i dla pracodawców zatrudniających obcokrajowców, możliwość obiektywnego porównania dyplomów wydawanych w różnych krajach jest sprawą kluczową. Dlatego na wprowadzenie ram zdecydowało się już 135 krajów na świecie, w tym wszystkie kraje europejskie.
Trwające prace nad Polską Ramą Kwalifikacji są więc  częścią  procesu, który obejmuje całą Unię Europejską od roku 2004.
Polska Rama Kwalifikacji
Kwalifikacja to dyplom, świadectwo, certyfikat lub zaświadczenie, które gwarantuje, że posiadasz wiedzę i konkretne umiejętności, czyli potrafisz wykonać określone rzeczy, a także jesteś w takim lub innym stopniu zdolny do samodzielnej pracy, kooperacji, kierowania zespołem i ponoszenia odpowiedzialności. W Polsce kwalifikacje są nadawane w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego, a także poza nimi – w ramach różnych struktur, instytucji i organizacji. Funkcjonują na podstawie rozmaitych ustaw lub innych regulacji ustanowionych przez korporacje zawodowe, organizacje, instytucje szkoleniowe, przez co trudno jest je zestawiać według jednolitych kryteriów. Dlatego w celu uporządkowania i porównania posiadanych umiejętności powstała Polska Rama Kwalifikacji (PRK).
Prace nad Polską Ramą Kwalifikacji
Nad przygotowaniem i wdrożeniem PRK Polska pracuje od 2006 roku. W I etapie powstał ekspercki model ramy. Aktualnie prace nad PRK prowadzone są przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu systemowego „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie”, który potrwa do 30 czerwca 2015 roku.
Główne efekty projektu:

 1. Polska Rama Kwalifikacji, jeden z głównych elementów krajowego systemu kwalifikacji, która w spójny oraz harmonijny sposób łączy i porządkuje efekty uczenia się zdobywane
  na różnych poziomach edukacji ogólnej, wyższej i zawodowej.
 2. Polski raport referencyjny, czyli opis tego, jak PRK odnosi się do Europejskiej Ramy Kwalifikacji.
 3. Założenia krajowego systemu kwalifikacji z uwzględnieniem zasad zapewniania jakości kwalifikacji, opisywania kwalifikacji i zgłoszenia do rejestru, zasad uzyskiwania do rejestru, zasad uzyskiwania (walidowania) uzyskanych kompetencji itp. Celem projektu jest również opracowanie i przygotowanie do wdrożenia zintegrowanego rejestru kwalifikacji (ZRK), w którym będą wpisywane kwalifikacje spełniające właściwe warunki. Z rejestrem powiązany będzie ściśle portal krajowego systemu kwalifikacji, umożliwiający również obsługę klientów – osób, które chcą uzyskać kwalifikacje.
 4. Badania i analizy empiryczne oraz pilotaże związane z elementami systemu kwalifikacji.
 5. Współpraca z rozmaitymi grupami ekspertów i praktyków jest dobrą praktyką projektu,
  w szczególności prowadzona jest debata społeczna – uczestniczą w niej reprezentanci różnych grup zawodowych oraz środowisk zainteresowanych systemem kwalifikacji: przedstawiciele pracowników i pracodawców oraz innych instytucji rynku pracy, nauczyciele, wykładowcy, uczniowie i studenci, agencje zatrudnienia, a także firmy szkoleniowe.

Poziomy kwalifikacji w PRK
Podstawowym narzędziem nowego systemu kwalifikacji  jest Polska Rama Kwalifikacji. PRK, podobnie jak Europejska Rama Kwalifikacji (ERK), składa się z ośmiu poziomów kwalifikacji. Każdy z poziomów PRK jest opisywany za pomocą ogólnych stwierdzeń charakteryzujących efekty uczenia się, jakie musi potwierdzać kwalifikacja, aby znaleźć się na danym poziomie. PRK uwzględnia efekty uczenia się osiągnięte w ramach edukacji formalnej oraz w inny sposób.
Poziom PRK odzwierciedlają postępy osiągane przez osobę uczącą się w trzech zakresach:

 • wiedzy – czyli to, co ktoś zna i rozumie,
 • umiejętności – czyli to, co ktoś potrafi,
 • kompetencji społecznych – czyli to, do czego ktoś jest gotów.

Unikatowym rozwiązaniem zastosowanym w Polsce jest wprowadzenie zasady, że opisy wymagań
na każdym poziomie mają różne stopnie szczegółowości:

 • po pierwsze, są to uniwersalne charakterystyki poziomów, czyli takie, które dotyczą wszystkich rodzajów edukacji,
 • po drugie, są to bardziej szczegółowe charakterystyki poziomów typowe dla kształcenia: ogólnego, zawodowego lub wyższego,
 • po trzecie, są to zapisy najbardziej szczegółowe, a więc np. w szkolnictwie wyższym odnoszące się do jednego z ośmiu obszarów kształcenia, a także ramy sektorowe
  (np. dla budownictwa, opieki zdrowotnej).

Zakłada się, że kwalifikacje nadawane w systemie oświaty oraz szkolnictwie wyższym będą miały odnotowany poziom PRK od roku szkolnego 2013/2014 jeszcze przed wdrożeniem krajowego rejestru kwalifikacji na podstawie rozporządzeń wydanych przez właściwych ministrów.
Termin, do którego włączone do rejestru dyplomy, świadectwa, dokumenty Europass oraz odnoszące się do kwalifikacji będą zawierały informacje o poziomie PRK, zostanie ustalony po zatwierdzeniu przez odpowiednie władze publiczne scenariusza wdrożenia zintegrowanego systemu kwalifikacji. Scenariusz wdrożenia jest przedmiotem dyskusji i uzgodnień w gronie przedstawicieli resortów reprezentowanych w rządowym Komitecie Sterującym do spraw Krajowych Ram Kwalifikacji.
Zintegrowany rejestr kwalifikacji
Rejestr gromadzić będzie wiarygodne informacje na temat kwalifikacji zarejestrowanych, to znaczy takich, które spełniają warunki właściwe dla przyszłego zmodernizowanego krajowego systemu kwalifikacji określone w przepisach prawa ustanawiających zasady funkcjonowania tego systemu.
Zintegrowany rejestr będzie obejmował kwalifikacje niezależne od rejestrów i spisów kwalifikacji już istniejących i tworzonych w przyszłości w Polsce, na potrzeby poszczególnych resortów, branż, środowisk i instytucji. Dzięki temu informacje te będą łatwo dostępne w jednym miejscu dla wszystkich zainteresowanych. Proponowany poziom kwalifikacji w PRK w zależności od typu szkoły przedstawione jest w poniższych tabelach.
Jakość kwalifikacji wpisanych do rejestru będzie zapewniana poprzez określone procedury. Wpisanie kwalifikacji do zintegrowanego rejestru będzie się wiązać z nadaniem jej poziomu.
W rejestrze najpierw znajdą się kwalifikacje zdobyte w ramach edukacji formalnej – oświaty, szkolnictwa zawodowego oraz szkolnictwa wyższego. W drugiej kolejności wpisane zostaną kwalifikacje uzyskiwane poza edukacją formalną, nadawane przez różne instytucje i organizacje branżowe. Różne świadectwa i certyfikaty, które nie znajdą się w rejestrze, będą mogły funkcjonować na dotychczasowych zasadach, o ile nadal będzie na nie zapotrzebowanie społeczne. Jednakże nie będą one mogły mieć oznaczonego poziomu PRK.
Informacje zgromadzone w zintegrowanym rejestrze będą udostępnione za pośrednictwem portalu internetowego. Portal KSK, podobnie jak portale pozostałych krajów UE, będzie powiązany z portalem Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK).

Typy szkoły   Proponowany poziom PRK
Szkoła podstawowa Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 1
Gimnazjum Świadectwo ukończenia gimnazjum 2
Zasadnicza szkoła zawodowa Świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe 3
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe 3
Technikum Świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe 3 lub 4 zależne od kwalifikacji
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe 4
Świadectwo dojrzałości (matura) 4
Liceum ogólnokształcące Świadectwo dojrzałości (matura) 4

Rodzaj studiów Nazwa kwalifikacji Punkty ECTS Planowany poziom kwalifikacji PRK
Studia pierwszego stopnia (pierwszy stopień w systemie bolońskim) Dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego Licencjata/inżyniera lub tytułu równoważnego Przynajmniej 180 6
Studia drugiego stopnia (drugi stopień w systemie bolońskim) lub jednolite studia magisterskie Dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu  zawodowego
Magistra/magistra inżyniera lub tytułu równoważnego
(np. Lekarz)
Studia drugiego stopnia – przynajmniej 90
Jednolite studia magisterskie: Przynajmniej 300 (studia 5-letnie), 360 (studia 6-letnie)
7
Studia trzeciego stopnia (trzeci stopień w systemie bolońskim) Dyplom potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora w określonej dyscyplinie 45-60 8
Dodatkowo:
Podyplomowe studia niezakończone przyznaniem tytułu naukowego Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Przynajmniej 60; (studia nie powinny trwać krócej niż dwa semestry) Zależne od programu

Portal krajowego systemu kwalifikacji
Na portalu znajdują się informacje:

 • merytoryczne o kwalifikacji – oficjalna nazwa, poziom w PRK, który jest przypisany do kwalifikacji oraz efekty uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne), które trzeba osiągnąć, aby ją otrzymać (wymagane kompetencje),
 • uzupełniające o kwalifikacji – wykształcenie (lub kwalifikacje) stanowiące podbudowę dla danej kwalifikacji, dodatkowe warunki, możliwości zdobywania kolejnych kwalifikacji, uprawnienia związane z kwalifikacją, okres ważności kwalifikacji, rodzaj dokumentu poświadczającego kwalifikację,
 • związane z wykorzystywaniem kwalifikacji – rodzaje działalności (w tym zawodowej),
 • w których posiadanie danej kwalifikacji jest wymagane, pożądane predyspozycje, przeciwwskazania zdrowotne, szczególne warunki wykonywania typowych zadań zawodowych dla kwalifikacji itp.,
 • o sposobach uzyskiwania kwalifikacji, w tym o instytucjach nadających kwalifikacje.

Co zmieni Polska Rama Kwalifikacji
Jeden zawód, klika kwalifikacji, wiele możliwości
PRK nie tylko zachęca do uczenia się przez całe życie, ale także umożliwia szybkie zdobycie nowych specjalizacji (przez dodanie kolejnych kwalifikacji do już posiadanych), łatwe przekwalifikowanie się, bez potrzeby rozpoczynania drugiego kierunku studiów lub szkoły o innym profilu zawodowym. Pozwala uniknąć zbędnego powtarzania zajęć i kursów na różnych poziomach uczenia się. Można będzie pójść na egzamin, zdać lub uzyskać informacje, jakiej wiedzy lub jakich umiejętności brakuje do uzyskania kwalifikacji i nauczyć się tylko tego, zamiast iść na cały kurs od początku i uczyć się ponownie tego, co już umiemy. Dzięki temu proces nauki poszczególnych umiejętności ulegnie uproszczeniu, a to w sytuacji szybko zmieniającego się rynku pracy jest niezwykle istotne. Da to również o wiele więcej możliwości i sposobów kształcenia się tym, którzy stracili pracę, albo są zagrożeni bezrobociem. Formalne potwierdzenie kwalifikacji pozwoli także świadomie zaplanować i stworzyć własną ścieżkę edukacyjną. Będąc ekspertem w jednej dziedzinie, dalej można zdobywać dyplomy czy certyfikaty w innych obszarach tworzące kompletną ofertę dla tych, którzy chcą korzystać z naszej wiedzy i umiejętności.
Dyplom w języku pracodawcy
Wkrótce w Polsce na świadectwach i dyplomach absolwentów szkół pojawią się numery w skali 1-4, a dla edukacji wyższej 6-8. Będą oznaczały, jaki poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji jest przypisany do dyplomu.
Taki sposób porządkowania kwalifikacji pozwoli ocenić i porównać umiejętności pracowników i kandydatów do pracy w sposób przejrzysty i zrozumiały dla pracodawcy. Sprawi, że umieszczony na świadectwie, dyplomie lub certyfikacie numer odpowiadający konkretnemu poziomowi kwalifikacji będzie jasnym i wiarygodnym komunikatem, definiującym wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osoby legitymującej się tym dokumentem. 
Szansa na sukces
Polska Rama Kwalifikacji oraz związany z nią krajowy system kwalifikacji znacznie ułatwią młodym osobą zdobywanie zawodu oraz kolejnych umiejętności, dadzą możliwość szybkiego dokształcenia się czy przekwalifikowania, również dzięki również dzięki kształceniu pozaformalnemu (kursy, szkolenia) lub nieformalnemu (w pracy, w drodze e-learningu, w internecie). Uczenie się przez całe życie jest szczególnie ważne teraz ze względu na coraz większą specjalizację poszczególnych zawodów oraz ogrom wiedzy płynącej z różnych źródeł. Nabywając kolejne umiejętności, które przekładają się na możliwości  pracy zarobkowej, zmniejszamy bezrobocie, podnosząc jakość życia
w Polsce.

Źródło: Instytut Badań Edukacyjnych www.kwalifikacje.edu.pl

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin


Europe Direct to sieć informacyjna zarządzana przez Komisję Europejską. Działa ona na terenie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej, a w tym również na terenie Polski. Mieszkańcy Szczecina mogą korzystać z jej usług już od 2013 roku.

Fundusze i dotacje unijne - Szczecin

Misją Europe Direct jest przede wszystkim integracja Polski z Unią Europejską oraz przybliżenie jej działalności mieszkańcom Szczecina. Cele te spełniamy między innymi poprzez lekcje europejskie, doradztwo na temat funduszy i dotacji unijnych, udzielanie informacji na temat projektów Erasmus, czyli programów wymiany studenckiej oraz organizacji pozarządowych. Na naszej stronie znajdziecie wiele informacji na temat konkursów oraz możliwości rozwojowych dla osób ze Szczecina i okolic. Zapewniamy fachowe i całkowicie bezpłatne informacje europejskie!
Zapraszamy do kontaktu! Z nami otrzymają Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Unii Europejskiej!


Programy Erasmus SzczecinProgramy Erasmus to szansa dla studentów na przeżycie niezapomnianej przygody, zdobycie nowych doświadczeń, naukę w nowym miejscu, poznanie ciekawych ludzi oraz poszerzenie własnych horyzontów, nie tylko jeśli chodzi o naukę języka obcego!

Chcesz wiedzieć co trzeba zrobić aby dostać się do programu oraz dowiedzieć się jakie konkretnie możliwości otwiera on przez Tobą? Zgłoś się do nas! Odpowiemy na wszystkie pytania. 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.