Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 jest krajowym programem wspierającym gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki uzyskane z funduszy europejskich zostaną w pewnym stopniu skierowane również na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.
Cel główny PO IŚ wynika z jednego z trzech priorytetów Strategii Europa 2020, którym jest wzrost zrównoważony, pojmowany jako wspieranie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku, a także bardziej konkurencyjnej, w której cele środowiskowe są dopełnione działaniami na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.
Sposób finansowania programu
Program Infrastruktura i Środowisko finansowany jest przede wszystkim z Funduszu Spójności (FS),  którego celem jest wspieranie europejskich sieci transportowych, a także ochrona środowiska w krajach UE. Część pieniędzy pochodzić będzie również z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz ze środków krajowych. Kwoty pochodzące z tych trzech źródeł to odpowiednio:

 • 22 507,9 mln euro z Funduszu Spójności,
 • 4 905,9 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • 4 853,2 mln euro ze środków krajowych – publicznych i prywatnych.

Instytucją Zarządzającą PO IŚ jest minister właściwy do spaw rozwoju regionalnego, obecnie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Sposób finansowania projektów
W zależności od rodzaju podmiotu korzystającego ze wsparcia oraz specyfiki projektu różna jest struktura finansowania.
Pierwsza podstawowa zasada mówi, że dofinansowane mogą być jedynie tzw. koszty kwalifikowane. Katalog takich kosztów określony jest dla każdego programu i typu projektu. Jeżeli pojawi się potrzeba zrealizowania działań, które nie znalazły się na liście kosztów kwalifikowanych, należy sfinansować je ze środków własnych.
W części projektów finansowanych w programie Infrastruktura i Środowisko wymagane jest, aby ich realizatorzy partycypowali w kosztach, wnosząc tzw. wkład własny. Zasada ta dotyczy projektów, w których występuje pomoc publiczna.
Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w formie refundacji (wypłacane wsparcie stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez realizatora projektu i sfinansowanych z jego własnych środków) lub zaliczki (wypłacanej na poczet planowanych wydatków).
Ostateczne rozliczenie dokonywane jest zawsze na podstawie dokumentów wskazujących na faktycznie i prawidłowo poniesione wydatki.
Co można zrealizować?
Obszary wsparcia i rodzaje projektów możliwych do realizacji w ramach programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to:
1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki

 • wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii (OZE);
 • poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym;
 • promowanie strategii niskoemisyjnych;
 • rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji.

Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Gospodarki
Wkład finansowy UE - 1 828 430 978 zł
2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

 • rozwój infrastruktury środowiskowej;
 • dostosowanie do zmian klimatu;
 • ochrona i zahamowowanie spadku różnorodności biologicznej;
 • poprawa jakości środowiska miejskiego.

Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Środowiska
Wkład finansowy UE - 3 508 174 166
3. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego

 • rozwój drogowej infrastruktury w sieci TEN-T;
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • poprawa bezpieczeństwa w ruchu lotniczym;
 • transport intermodalny, morski i śródlądowy.

Instytucja Pośrednicząca – Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Wkład finansowy UE - 9 532 376 880
4. Infrastruktura drogowa dla miast

 • poprawa dostępności miast i przepustowości infrastruktury drogowej (rozwój infrastruktury drogowej w miastach i tras wylotowych z miast, budowa obwodnic).

Instytucja Pośrednicząca - Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Wkład finansowy UE - 2 906 517 988 (słabiej rozwinięte) / 63 788 191 (lepiej rozwinięte)
5. Rozwój transportu kolejowego w Polsce

 • rozwój kolei w TEN-T, poza siecią i kolei miejskich.

Instytucja Pośrednicząca - Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Wkład finansowy UE - 5 009 700 000
6. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach

 • infrastruktura i tabor dla publicznego transportu zbiorowego w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych.

Instytucja Pośrednicząca - Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Wkład finansowy UE - 2 299 183 655
7. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

 • rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu ziemnego i energii elektrycznej;
 • budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego;
 • rozbudowa terminala LNG.

Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Gospodarki
Wkład finansowy UE - 971 806 937 (słabiej rozwinięte) /  28 193 063 (lepiej rozwinięte)
8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

 • inwestycje w ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz zasobów kultury, np. instytucji kultury, szkół artystycznych.

Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wkład finansowy UE - 416 540 167 (słabiej rozwinięte) / 50 759 833 (lepiej rozwinięte)
9. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

 • wsparcie infrastruktury systemu państwowego ratownictwa medycznego;
 • wsparcie infrastruktury szpitali ponadregionalnych i współpracujących z nimi jednostek diagnostycznych w zakresie chorób „aktywności zawodowej” i opieki nad matką i dzieckiem. 

Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Zdrowia
Wkład finansowy UE - 400 595 249 (słabiej rozwinięte) /  67 679 778 (lepiej rozwinięte)
Kto może występować o dotację?
W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko finansowane są różnorodne projekty. W zależności od specyfiki danego rodzaju wsparcia, określany jest typ podmiotów, które mogą z niego korzystać. Możemy wyróżnić następujące grupy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie:

 • Administracja publiczna,
 • Duże przedsiębiorstwa,
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • Służby publiczne inne niż administracja,
 • Instytucje ochrony zdrowia,
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • Instytucje nauki i edukacji.

Czasem pojawiają się ograniczenia dotyczące kompetencji i doświadczenia bądź też obszaru prowadzonej działalności. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą się w Szczegółowym Opisie Priorytetów i dokumentacji konkursów o dofinansowanie.
Kryteria oceny projektów
Każdy projekt przechodzi dwa stopnie oceny: formalną i merytoryczną. Pozytywna ocena w obu tych kategoriach otwiera drogę do uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich. W Programie Infrastruktura i Środowisko projekty wybierane są do dofinansowania w trybie konkursowym i pozakonkursowym, a ocena projektów dokonywana jest według karty oceny projektu, która jest dostępna na stronie instytucji prowadzącej ocenę projektu. Warto zapoznać się z nią przed przystąpieniem do pisania wniosku o dofinansowanie.
Na etapie oceny formalnej sprawdzane jest między innymi, czy wniosek został złożony we właściwym miejscu i terminie, czy jest kompletny i odpowiednio podpisany oraz czy dotyczy działań przewidzianych do dofinansowania w programie, a jego treść jest zgodna z instrukcją wypełniania wniosku. Ocena formalna prowadzona jest w trybie zerojedynkowym. Aby przejść ją pozytywnie, wniosek musi spełnić wszystkie kryteria. Jednak niektóre błędy i braki formalne można uzupełnić w trakcie trwania oceny. Instytucja oceniająca projekt informuje pisemnie, co i w jakim terminie należy poprawić.
Ocena merytoryczna natomiast polega najczęściej na przyznawaniu punktacji w zależności od stopnia spełniania wybranego kryterium. Projekt jest oceniany pozytywnie, jeśli uzyska określone w regulaminie konkursu minimum punktowe.
Niezależnie od rodzaju projektu ocenie podlega wykonalność i realność założeń projektu. Brane tu są pod uwagę m.in.:

 • wykonalność techniczna/technologiczna,
 • wykonalność finansowa,
 • wykonalność instytucjonalna/organizacyjna,
 • realność wskaźników,
 • trwałość projektu.

Ocenie podlega też stopień oddziaływania projektu na kwestie istotne w poszczególnych obszarach wsparcia programu, np. czy w wyniku jego realizacji wprowadzone zostaną innowacje, albo jaka liczba osób z problemami na rynku pracy zostanie objęta wsparciem. Lista takich kryteriów merytorycznych zależy od programu i działania, a tym samym jest dostosowana do typu przedsięwzięć, które mają być dofinansowane.
W niektórych konkursach, jako dodatkowy czynnik pomagający wyłonić projekty odpowiadające w jak największym stopniu celom danego programu, bądź też wpływające na bieżące zapotrzebowanie w obszarze objętym dofinansowaniem, wprowadzane są dodatkowe kryteria. Są one weryfikowane tylko w projektach, które uzyskały pozytywny wynik we wszystkich wcześniejszych etapach oceny. Mogą dotyczyć:

 • zakresu oddziaływania projektu, promując np. te o znaczeniu międzynarodowym,
 • liczby lub specyfiki osób dla których stworzone zostaną miejsca pracy, promując np. osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne lub w określonym wieku,
 • terminu zakończenia realizacji projektu, promując np. przedsięwzięcia, które zamkną się w okresie 2 lat.

Projekty ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym trafiają na tzw. listę rankingową, na której klasyfikowane są w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów. Decyzję o wyborze projektów do dofinansowania podejmuje Instytucja Pośrednicząca, na podstawie tej  listy, kierując się ilością punktów uzyskanych przez projekt oraz wysokością limitu środków finansowych przeznaczonych na organizowany nabór wniosków. 
Szczegółowe informacje dotyczące PO Infrastruktura i Środowisko oraz ogłoszenia konkursów w jego ramach można znaleźć na http://www.pois.gov.pl/.

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin


Europe Direct to sieć informacyjna zarządzana przez Komisję Europejską. Działa ona na terenie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej, a w tym również na terenie Polski. Mieszkańcy Szczecina mogą korzystać z jej usług już od 2013 roku.

Fundusze i dotacje unijne - Szczecin

Misją Europe Direct jest przede wszystkim integracja Polski z Unią Europejską oraz przybliżenie jej działalności mieszkańcom Szczecina. Cele te spełniamy między innymi poprzez lekcje europejskie, doradztwo na temat funduszy i dotacji unijnych, udzielanie informacji na temat projektów Erasmus, czyli programów wymiany studenckiej oraz organizacji pozarządowych. Na naszej stronie znajdziecie wiele informacji na temat konkursów oraz możliwości rozwojowych dla osób ze Szczecina i okolic. Zapewniamy fachowe i całkowicie bezpłatne informacje europejskie!
Zapraszamy do kontaktu! Z nami otrzymają Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Unii Europejskiej!


Programy Erasmus SzczecinProgramy Erasmus to szansa dla studentów na przeżycie niezapomnianej przygody, zdobycie nowych doświadczeń, naukę w nowym miejscu, poznanie ciekawych ludzi oraz poszerzenie własnych horyzontów, nie tylko jeśli chodzi o naukę języka obcego!

Chcesz wiedzieć co trzeba zrobić aby dostać się do programu oraz dowiedzieć się jakie konkretnie możliwości otwiera on przez Tobą? Zgłoś się do nas! Odpowiemy na wszystkie pytania. 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.