Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

UE przeciwko unikania opodatkowania

28 stycznia 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet działań mających na celu opracowanie, na szczeblu unijnym, regulacji przeciwdziałających praktykom agresywnej optymalizacji podatkowej. Zgodnie z założeniami Komisji, nowe przepisy mają zostać przygotowane w oparciu o normy OECD, które opracowane zostały pod koniec ubiegłego roku.

Działania zaproponowane przez Komisję Europejską mają na celu utrudnienie praktyk agresywnej optymalizacji podatkowej spółkom funkcjonującym w międzynarodowych strukturach kapitałowych. Realizacja powyższego postulatu ma nastąpić poprzez wprowadzenie pakietu środków, zobowiązujących państwa członkowskie Unii Europejskiej do przyjęcia spójnego i bardziej restrykcyjnego stanowiska względem przedsiębiorstw dopuszczających się praktyk unikania opodatkowania, poprzez lokowanie spółek zależnych w państwach o bardziej przyjaznej polityce podatkowej. Pakiet ten, zgodnie z założeniami Komisji, obejmuje: Dyrektywę w sprawie unikania opodatkowania (Anti Tax - Avoidance Directive), rekomendacje dla państw członkowskich w zakresie treści umów o unikaniu  podwójnego opodatkowania, nowelizację Dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania oraz tzw. Zewnętrzną strategię w sprawie efektywnego opodatkowania.

Przedmiotem Dyrektywy w sprawie unikania opodatkowania będzie wprowadzenie zasady, zgodnie z którą dochody przedsiębiorstw funkcjonujących w międzynarodowych grupach kapitałowych, będą podlegały opodatkowaniu w państwie w którym zostały wygenerowane. Powyższe zmierzać ma do unikania opodatkowania poprzez transfer przychodów do spółek powiązanych, ulokowanych w rajach podatkowych lub państwach o bardziej przyjaznej polityce podatkowej. Dyrektywa w sprawie unikania opodatkowania ma także wprowadzić sześć wiążących mierników w zakresie przeciwdziałaniu praktykom agresywnej optymalizacji podatkowej, które będą podlegały implementowaniu przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Ponadto, w zaleceniu  Komisji Europejskiej w sprawie treści umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, ujęte zostały wytyczne dla państw członkowskich, dotyczące najskuteczniejszych sposobów ochrony postanowień tych umów przed nadużyciami.

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, nowelizacja Dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania opierać się będzie przede wszystkim na wprowadzeniu do jej postanowień regulacji w zakresie automatycznej wymiany raportów CbC (country - by - country reporting) pomiędzy administracjami podatkowymi państw członkowskich Unii Europejskiej. Wzajemne powiadamianie obejmować ma wszystkie informacje, jakie państwa członkowskie uznawać będą za niezbędne w celu wykrywania i zapobiegania unikaniu opodatkowania. Z kolei Zewnętrzna strategia w sprawie efektywnego opodatkowania obejmować będzie współpracę organów Unii Europejskiej z organami państw trzecich w zakresie wspierania przeciwdziałania unikaniu opodatkowania oraz wdrożenie nowej procedury dotyczącej opracowywania wykazu państw trzecich, nieprzestrzegających wskazanych powyżej zasad współpracy.

Jak wynika z komunikatu prasowego Komisji Europejskiej, pakiet zawiera także„komunikat ogólny oraz dokument roboczy służb Komisji, w których wyjaśnia się argumenty polityczne i gospodarcze przemawiające za przyjęciem poszczególnych środków oraz szersze plany Komisji związane ze zwalczaniem omawianego zjawiska. Pakietowi towarzyszy nowe badanie na temat agresywnego planowania podatkowego, w którym przeanalizowano główne kanały wykorzystywane przez przedsiębiorstwa, by nie płacić podatków.”  

Źródło: www.gospodarkamorska.pl
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.