Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Regulamin Konkursu z dnia 18 kwietnia 2019 roku

I. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin z siedzibą przy Placu Kilińskiego 3 w Szczecinie.

II. Cel i przedmiot konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie i umieszczenie w komentarzu pod postem na fanpage Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Szczecin - odpowiedzi na pytanie „Czy udział w głosowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego powinien być w Polsce obowiązkowy?”
2. Celem konkursu jest promowanie otwartej debaty o wyborach do Europarlamentu oraz zwiększenie widoczności Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin w mediach społecznościowych.
3. Konkurs trwa od dnia 18 kwietnia, godziny 16:30 do dnia 23 kwietnia do godziny 23:59.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie może wziąć udział każdy. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekunów prawnych na udział w Konkursie, którą należy dostarczyć przy odbiorze nagród.
2. Zadanie zamieszczone zostało w poście konkursowym na fanpage Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin na facebook.com.
3. Swoje propozycje odpowiedzi, w postaci komentarza związanego z  pytaniem konkursowym dla należy zamieścić pod postem o którym mowa w ust. 2 w formie komentarza.
4. Uczestnik może przesłać jeden komentarz bez możliwości edytowania, inaczej komentarz będzie nieważny.
5. Każdy uczestnik uprawniony jest do odebrania tylko jednego pakietu nagród.
6. Odbiór nagród możliwy jest jedynie podczas wydarzenia Organizatora – 24 kwietnia w godzinach 18:00-20:00 w ProMediach (al. Wojska Polskiego 2, 70-471 Szczecin)
7. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu oraz zgodą na ewentualną publikację odpowiedzi konkursowej na profilu ED - Szczecin.

IV. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Odpowiedzi konkursowe należy przesłać w formie komentarza pod postem konkursowym na platformie Facebook do dnia 23 kwietnia  do godziny 23:59.
2. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
3. Odpowiedzi nadesłane po terminie nie będą uwzględniane.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dn. 24 kwietnia do godziny 15:30 w formie posta na profilu ED – Szczecin.
5. Nagrody otrzymają osoby, których komentarze zostaną uznane za najciekawsze przez komisje konkursową. Łącznie Komisja przyzna dwie nagrody.
6. Komisja Konkursowa przy ocenie bierze pod uwagę krytyczne myślenie autora.
7. Dodatkowo dwie nagrody zostaną przyznane osobom, których komentarz otrzyma najwięcej polubień innych użytkowników platformy Facebook.
8. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o możliwości odbioru nagród za pośrednictwem platformy Facebook.

V. Nagrody
1. Organizatorzy przewidują następujący pakiet nagród za udział w konkursie:
 - Koc Piknikowy.
-  Pakiet publikacji Komisji Europejskiej.
-  Kubek termiczny.
 
VI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje z dniem jego uchwalenia.
2. Ostateczna interpretacja regulaminu Konkursu należy do Organizatora.
3. Organizator zastrzega się prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany warunków realizacji Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku otrzymania prac niespełniających wymagań regulaminu konkursu.
5. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani w żaden sposób z nim związany.
 

Pomoc dla Polski: dostaliśmy pięć milionów euro

Na podstawie unijnych zasad pomocy państwa Komisja Europejska zatwierdziła (1) polski program wsparcia wysokosprawnej kogeneracji oraz (2) ulgi w opłatach, które pobiera się odbiorców energochłonnych i przeznacza na finansowanie tego systemu. Komisja (3) wszczęła również postępowanie wyjaśniające w sprawie ulg w opłacie na finansowanie mechanizmu zdolności wytwórczych w Polsce.

Czytaj więcej...

Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.