Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Migracja siłą napędową rozwoju

Komisja Europejska przedstawia swoje stanowisko dotyczące sposobów, w jakie migracja i mobilność mogą przyczynić się do sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społeczno-gospodarczego oraz sposobów wzmocnienia globalnej współpracy w tej dziedzinie.

Komunikat Komisji „Maksymalizacja wpływu migracji na rozwój” będzie stanowił podstawę dla wypracowania wspólnego stanowiska przez UE i jej państwa członkowskie w ramach dialogu na wysokim szczeblu w sprawie migracji międzynarodowej i rozwoju, który odbędzie się podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w dniach 3-4 października 2013 r. Dialog ten stanowi niepowtarzalną okazję dla decydentów politycznych i osób pracujących w dziedzinie rozwoju, aby rozpatrzyć możliwe kierunki działań na rzecz światowego programu sprzyjającego włączeniu społecznemu i opartego na prawach zarządzania migracją, a także aby zastanowić się nad sposobami promowania roli migracji jako siły napędowej innowacji i rozwoju.

„Migracja i mobilność są kluczowymi czynnikami zrównoważonego rozwoju, jednak międzynarodowa współpraca w tej dziedzinie musi nabrać rozpędu. Październikowy dialog ONZ na wysokim szczeblu będzie niepowtarzalną okazją do przedstawienia globalnego programu w zakresie migracji i rozwoju oraz do promowania konkretnych środków, które w istotnym stopniu mogą poprawić warunki życia migrantów”, powiedziała komisarz do spraw wewnętrznych Cecilia Malmström.

Andris Piebalgs, komisarz UE ds. rozwoju, podkreślił, że „migracja powinna zostać uznana za istotny czynnik sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju gospodarczego, społecznego i ekologicznego, a co za tym idzie, za priorytet w ramach agendy rozwoju ONZ po 2015 r.”.
Mając na uwadze propagowanie migracji i mobilności jako siły napędowej rozwoju zarówno dla krajów pochodzenia, jak i krajów przeznaczenia o niskich i średnich dochodach, Komisja wzywa wszystkie zainteresowane podmioty do wykorzystania możliwości związanych z migracją międzynarodową oraz stawienia czoła wyzwaniom w tej dziedzinie, a w szczególności do:

  • zapewnienia, aby w strategiach w dziedzinie rozwoju uznawano migrację i mobilność za czynniki wspomagające rozwój;
  • poszanowania godności oraz zapewnienia przestrzegania praw podstawowych i praw człowieka migrantów niezależnie od ich statusu prawnego;
  • poświęcenia większej uwagi wzajemnym powiązaniom kwestii zmian klimatu, degradacji środowiska naturalnego i migracji;
  • dostrzeżenia wyzwań związanych z postępującą urbanizacją oraz wzrostem migracji dla miast i regionów miejskich;
  • usprawnienia zarządzania migracją w ramach współpracy dwustronnej i regionalnej, w tym poprzez współpracę z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego;
  • sprzyjania międzynarodowej i regionalnej mobilności pracowników.

 
Ponadto w komunikacie przedstawiono również sposób, w jaki w polityce i w praktyce UE można by przyjąć bardziej ambitne podejście do zagadnień migracji i rozwoju, w szczególności w ramach globalnego podejścia do kwestii migracji i mobilności, unijnej polityki rozwoju, a także Programu działań na rzecz zmian. W celu dokonania bardziej wyczerpującej analizy roli migracji i mobilności dla zrównoważonego rozwoju, określono pewną liczbę nowych priorytetów, w tym promowanie pozytywnego wpływu migracji między krajami rozwijającymi się w zakresie zarządzania i rozwoju, a także włączenie migracji do agendy rozwoju. Ponadto Komisja zobowiązuje się do zwiększenia wsparcia na rzecz inicjatyw dotyczących migracji i rozwoju, w tym poprzez wspieranie państw partnerskich UE w zakresie odpowiedniego zarządzania migracją.

 
Marta Angrocka-Krawczyk
Wydział prasy
Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.