Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Pierwszy plan strategiczny dla programu „Horyzont Europa” na lata 2021–2024

Komisja Europejska przyjęła dziś (tj. 15 marca 2021 r.) pierwszy plan strategiczny dla programu „Horyzont Europa", nowego programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji o wartości 95,5 mld euro w cenach bieżących. Plan strategiczny jest nowością w programie „Horyzont Europa" i określa strategiczne kierunki dla inwestycji w pierwszych czterech latach realizacji programu.

Gwarantuje on, że działania UE w zakresie badań naukowych i innowacji przyczyniać się będą do realizacji priorytetów UE, w tym neutralnej dla klimatu i ekologicznej Europy, Europy na miarę ery cyfrowej oraz Gospodarki służącej ludziom.
Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej, powiedziała: Plan ten zapewnia ramy dla najwyższej jakości badań naukowych i innowacji opartych na doskonałości, które będą realizowane za pośrednictwem programu prac programu „Horyzont Europa". Dzięki temu strategicznemu ukierunkowaniu zapewniamy, by inwestycje w badania naukowe i innowacje przyczyniły się do procesu odbudowy opartego na dwojakiej transformacji – ekologicznej i cyfrowej, odporności i otwartej strategicznej autonomii.
Marija Gabriel, komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, powiedziała: Dzięki kierunkom określonym w planie strategicznym nasze wspólne priorytety polityki UE będą czerpały korzyści z nowej wiedzy, pomysłów i innowacji. To nowe podejście stanowi kolejny sposób na zapewnienie, by badania naukowe i innowacje finansowane przez UE odpowiadały na wyzwania stojące przed Europejczykami.

Ambitny plan dla ambitnego programu
W planie strategicznym określono cztery strategiczne kierunki inwestycji w badania naukowe i innowacje w ramach programu „Horyzont Europa" na najbliższe cztery lata:

  • promowanie otwartej strategicznej autonomii poprzez kierowanie rozwojem kluczowych cyfrowych, wspomagających i powstających technologii, sektorów i łańcuchów wartości;
  • odbudowa ekosystemów i różnorodności biologicznej w Europie oraz zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi;
  • uczynienie z Europy pierwszej cyfrowej gospodarki o obiegu zamkniętym, neutralnej dla klimatu i zrównoważonej;
  • tworzenie bardziej odpornego, integracyjnego i demokratycznego społeczeństwa europejskiego.

Współpraca międzynarodowa stanowi podstawę wszystkich czterech kierunków działania, ponieważ ma zasadnicze znaczenie dla sprostania wielu globalnym wyzwaniom.
W planie strategicznym określono również europejskie współfinansowane i współprogramowane partnerstwa oraz misje UE, które mają być wspierane w ramach programu „Horyzont Europa". Partnerstwa te obejmą kluczowe obszary, takie jak: energia, transport, różnorodność biologiczna, zdrowie, żywność i obieg zamknięty, i uzupełnią dziesięć zinstytucjonalizowanych partnerstw europejskich zaproponowanych przez Komisję w lutym. Misje UE będą podejmować globalne wyzwania, które mają wpływ na nasze codzienne życie, wyznaczając ambitne i inspirujące, ale osiągalne cele, takie jak walka z rakiem, przystosowanie się do zmiany klimatu, ochrona oceanów, uczynienie miast bardziej ekologicznymi oraz zapewnienie zdrowia gleby i żywności. Stosując szeroki wachlarz instrumentów w różnych dyscyplinach i obszarach polityki, misje UE będą zajmować się złożonymi kwestiami za pomocą projektów badawczych, środków z zakresu polityki, a nawet inicjatyw ustawodawczych.
Kierunki określone w planie odnoszą się również do szeregu kwestii horyzontalnych, takich jak płeć. Włączenie aspektu płci będzie domyślnym wymogiem w treści badań naukowych i innowacji w całym programie, chyba że zostanie określone, że płeć biologiczna lub płeć społeczno-kulturowa może nie być istotna dla danego tematu.

Dalsze kroki
Priorytety określone w planie strategicznym dla programu „Horyzont Europa" będą realizowane za pośrednictwem programu prac programu „Horyzont Europa". Określono w nim możliwości finansowania działań w zakresie badań naukowych i innowacji poprzez tematyczne zaproszenia do składania wniosków i tematy. Pierwsze zaproszenia do składania wniosków zostaną ogłoszone wiosną 2021 r. i przedstawione podczas Europejskich Dni Badań i Innowacji 23–24 czerwca.

Kontekst
W następstwie porozumienia politycznego w sprawie programu „Horyzont Europa" z marca i kwietnia 2019 r. Komisja rozpoczęła proces planowania strategicznego. Wyniki przedstawiono w planie strategicznym.
Plan strategiczny przygotowano w następstwie szeroko zakrojonego procesu współtworzenia z udziałem Parlamentu Europejskiego, państw członkowskich, zainteresowanych stron i ogółu społeczeństwa. Na różnych etapach procesu planowania strategicznego przekazano ponad 8 000 uwag. Pluralistyczny proces współtworzenia ma na celu zapewnienie jak najszerszej odpowiedzialności i optymalizację ogólnego wpływu programu „Horyzont Europa".

Dodatkowe informacje
Zestawienie informacji: Plan strategiczny dla programu „Horyzont Europa"
Plan strategiczny dla programu „Horyzont Europa"
Program „Horyzont Europa"
Misje UE
Partnerstwa europejskie
Zobacz zaproszenia do składania wniosków i złóż wniosek o dofinansowanie
Pierwszy plan strategiczny dla programu „Horyzont Europa" na lata 2021–2024 Pobierz (48.57 kB - PDF)

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin


 


 

Fundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.