Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Komisja zatwierdza polski program wsparcia dla firm dotkniętych epidemią koronawirusa w wysokości 264 mln euro

Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia dla firm dotkniętych epidemią koronawirusa o wartości około 264 mln euro (1,2 miliarda złotych). Program został zatwierdzony na mocy tymczasowych ram prawnych w zakresie pomocy państwa.

Wsparcie publiczne będzie miało formę odroczeń podatkowych i związanych z podatkami środków na rzecz wsparcia płynności (odroczenie spłaty odsetek, rozłożenie podatku na raty). Będzie dostępne dla firm ze wszystkich sektorów (z wyjątkiem sektora finansowego), które w czasie kryzysu odnotowały spadek obrotów o 25%. Celem programu jest zaspokojenie potrzeb przedsiębiorstw w zakresie płynności i pomoc w kontynuowaniu działalności w czasie pandemii i po jej zakończeniu. Oczekuje się, że ze środka skorzysta około 300 000 przedsiębiorstw.

Komisja stwierdziła, że ​​polski program jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych. W szczególności, pomoc zostanie przyznana przed 30 czerwca 2021 r., a data końcowa odroczenia nie będzie późniejsza niż 31 grudnia 2022 r.
Komisja stwierdziła, że ​​środek jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalny, aby zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE i warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych. Na tej podstawie Komisja zatwierdziła środek zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa.
Więcej informacji na temat tymczasowych ram prawnych i innych działań podjętych przez Komisję w celu zaradzenia ekonomicznym skutkom pandemii koronawirusa można znaleźć tutaj. Jawna wersja decyzji zostanie udostępniona pod numerem sprawy SA.57172 w Rejestrze pomocy państwa na stronie internetowej Komisji poświęconej konkurencji po rozwiązaniu wszelkich kwestii związanych z poufnością.

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin


 


 

Fundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.