Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Program prac Komisji 2019: Realizacja obietnic i praca na przyszłość

Komisja Europejska przedstawiła dzisiaj swój program prac na 2019 r., w którym wyróżniono trzy główne priorytety na kolejny rok: szybkie osiągnięcie porozumienia w sprawie wniosków ustawodawczych przedłożonych w ramach realizacji dziesięciu priorytetów politycznych; przyjęcie ograniczonej liczby nowych inicjatyw w celu rozwiązania nierozstrzygniętych problemów; oraz przedstawienie szeregu inicjatyw, które mają zdefiniować przyszłą perspektywę dla Unii złożonej z 27 krajów, wzmacniając fundamenty silnej, zjednoczonej i suwerennej Europy.

Przewodniczący Jean-Claude Juncker powiedział: Za siedem miesięcy Europa spotka się ze swoimi mieszkańcami podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zwróciłem się do Parlamentu Europejskiego i Rady o przyjęcie wniosków ustawodawczych przedstawionych przez Komisję w ciągu ostatnich czterech lat. Dla mieszkańców Europy ważne są obowiązujące przepisy, z których mogą korzystać, a nie propozycje. Powinniśmy udowodnić przyszłorocznym wyborcom, że Unia daje im konkretne, namacalne korzyści.

Pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans dodał: Obecna Komisja zawsze zajmowała się sprawami, które można rozwiązać tylko dzięki działaniom na szczeblu europejskim. W obecnym programie prac nie ma niespodzianek: przedstawiliśmy wszystkie niezbędne propozycje, które muszą obecnie zostać uzgodnione i wdrożone. Zajmiemy się również pracą nad przyszłością Unii złożonej z 27 krajów. Chcemy zapewnić jej optymistyczną wizję sprawiedliwej i zrównoważonej przyszłości dla wszystkich Europejczyków.

W programie prac na 2019 r. skupiono się na zaledwie 15 nowych inicjatywach oraz dodatkowych 10 nowych ocenach w ramach inicjatywy REFIT, które polegają na przeglądzie obowiązujących przepisów i potwierdzeniu, czy nadal odpowiadają one swojemu celowi. Program prac Komisji koncentruje się na finalizacji prac, w związku z czym wskazano w nim również 45 priorytetowych wniosków ustawodawczychobjętych wspólnym oświadczeniem o priorytetach legislacyjnych, które powinny zostać przyjęte przez Parlament i Radę przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Komisja proponuje również wycofanie lub uchylenie 17 wniosków oczekujących na rozpatrzenie lub już obowiązujących przepisów.

Konkretne rezultaty dla mieszkańców Europy
Komisja przedstawiła już wszystkie wnioski ustawodawcze, który były niezbędnym warunkiem realizacji dziesięciu priorytetów Komisji Junckera. Wraz z Parlamentem Europejskim i Radą udało nam się osiągnąć porozumienie co do około połowy tych wniosków. W przypadku jednej piątej z nich procedury ustawodawcze są na zaawansowanym etapie. Naszym priorytetem na nadchodzący rok jest „zielone światło” dla jak największej liczby oczekujących na przyjęcie wniosków.
Komisja przedstawi również ograniczoną liczbę nowych inicjatyw, oferując w ten sposób Europejczykom lepszą perspektywę na przyszłość. Podsumujemy plan inwestycyjny dla Europy i przedstawimy dokument otwierający debatę na temat zrównoważonej przyszłości dla przyszłych pokoleń w Europie. Przedstawimy skoordynowany plan rozwoju sztucznej inteligencji w Europie, przedłożymy plan przeciwdziałania dezinformacji oraz wydamy zalecenie w sprawie utworzenia europejskiej elektronicznej dokumentacji medycznej. Ocenimy również utrzymujące się bariery dla realizacji jednolitego rynku i przedstawimy pomysły na ich zniesienie. Przedstawimy strategię w zakresie substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego. Aby dokończyć budowę unii energetycznej i przeciwdziałać zmianie klimatu, przedstawimy strategię długoterminowego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Przedłożymy również sprawozdanie na temat stanu unii energetycznej i plan działania w zakresie baterii i akumulatorów.

Komisja Europejska opowie się również za rozszerzeniem głosowania większością kwalifikowaną w dziedzinach energii i klimatu, podatków oraz polityki społecznej. Będziemy nadal wzmacniać ramy praworządności oraz międzynarodową rolę euro. Będziemy informować o postępach w zakresie wzajemności wizowej i podzielimy się pomysłami na temat informowania o Europie. Ponadto konieczne będą pewne zmiany w przepisach UE w związku z brexitem. Komisja Europejska dostosuje cele w zakresie efektywności energetycznej do UE złożonej z 27 krajów, przedstawi niezbędne propozycje dotyczące statusu wizowego obywateli Wielkiej Brytanii po brexicie oraz przedstawi przed końcem 2018 r. szereg niezbędnych aktów delegowanych i wykonawczych.

Kontekst
Co roku Komisja przyjmuje program prac, w którym określa listę działań, jakie zamierza podjąć w nadchodzącym roku. Za pośrednictwem programu prac Komisja informuje opinię publiczną i współprawodawców o swoich zobowiązaniach politycznych dotyczących zgłoszenia nowych inicjatyw ustawodawczych, wycofania wniosków oczekujących na przyjęcie oraz przeglądu istniejącego prawodawstwa UE.
Do przygotowania programu prac na rok 2019 Komisja wykorzystała wyniki konsultacji z Parlamentem Europejskim i Radą przeprowadzonych w kontekście Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa i porozumienia ramowego dotyczącego stosunków między Parlamentem a Komisją oraz w oparciu o list intencyjny, który przewodniczący J.C. Juncker i pierwszy wiceprzewodniczący F. Timmermans przedstawili w dniu 12 września po wygłoszeniu orędzia przewodniczącego o stanie Unii Europejskiej.

Komisja Junckera została wybrana przez Parlament Europejski na podstawie jasnych wytycznych politycznych. 10 priorytetów to ramy rocznego planowania Komisji. Od początku prac Komisji pod przewodnictwem Jeana-Claude'a Junckera roczne programy prac koncentrowały się na ograniczonej liczbie najważniejszych inicjatyw, w których wyraźnie widać europejską wartość dodaną i które są niezbędne do realizacji uzgodnionych priorytetów. Roczne programy prac Komisji Junckera zawierały nie więcej niż 26 priorytetowych inicjatyw rocznie, w porównaniu z około 100 inicjatywami w roku poprzedzającym objęcie urzędu przez przewodniczącego Junckera.

Więcej informacji
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.