Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Komisja proponuje 12 nowych działań na rzecz wzmocnienia praw obywateli

Komisja Europejska zaprezentowała dziś nową inicjatywę na rzecz wzmocnienia praw obywateli UE, obejmującą szereg działań w celu rozwiązania problemów, z którymi obywatele wciąż stykają się na co dzień. Sprawozdanie z 2013 r. na temat obywatelstwa UE przedstawia 12 konkretnych sposobów pomocy Europejczykom w lepszym wykorzystaniu ich praw obywatelskich, od szukania pracy w innym państwie UE po zapewnienie większego udziału w demokratycznym życiu Unii.

Kluczowe propozycje dotyczą ułatwiania obywatelom pracy i szkolenia się w innym państwie UE, ograniczania nadmiernej biurokracji dla obywateli UE pracujących i podróżujących w UE oraz zniesienia przeszkód przy dokonywaniu zakupów za granicą. W trwającym Europejskim Roku Obywateli sprawozdanie na temat obywatelstwa UE jest odpowiedzią na liczne sygnały ze strony obywateli UE, którzy donoszą o problemach, jakich doświadczają podczas podróży, przeprowadzki lub dokonywaniu zakupów w innym państwie UE.


„Obywatelstwo UE jest największym atutem integracji europejskiej. Dla unii politycznej jest ono tym, czym euro jest dla unii gospodarczej i walutowej. Dzisiejsze sprawozdanie na temat obywatelstwa stawia obywateli UE na pierwszym planie”, powiedziała wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa. „Obywatelstwo UE ciągle ewoluuje od chwili włączenia go do Traktatów w 1993 r., jednak nie osiągnęło jeszcze dojrzałości: obywatele wciąż doświadczają przeszkód w wykonywaniu swych praw w codziennym życiu. Otrzymujemy rocznie ponad milion zapytań od obywateli w kwestiach związanych z ich prawami. Dlatego też podejmujemy dziś działania w celu wzmocnienia praw obywateli w codziennych sytuacjach, takich jak poszukanie pracy, dokonywanie zakupów przez internet czy udział w europejskim procesie decyzyjnym.”


Od ustanowienia praw obywatelskich UE w traktacie z Maastricht minęło 20 lat, jednak prawa te nie zawsze urzeczywistniają się w codziennym życiu obywateli. Obywatele UE potwierdzili to w szeroko zakrojonych konsultacjach społecznych na temat obywatelstwa UE (IP/12/461), w których 12 000 obywateli UE podało przykłady wciąż doświadczanych utrudnień biurokratycznych, na przykład podczas korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się. Badania Eurobarometru na temat obywatelstwa (IP/13/119) i praw wyborczych (IP/13/215), szereg bezpośrednich dialogów obywateli z politykami szczebla krajowego i europejskiego, jak i duża liczba zapytań na temat praw UE napływających do serwisu informacyjnego Europe Direct potwierdzają, że sporo pozostaje jeszcze do zrobienia. Komisja odpowiada na te obawy.


W kontekście kryzysu finansowego i zadłużeniowego należy rozwiązać problem przeszkód, których doświadczają obywatele UE poszukujący w innych państwach UE miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji i które zniechęcają obywateli do dokonywania zakupów na całym obszarze rynku wewnętrznego. Jest to tym bardziej istotne, że w perspektywie unii politycznej UE podąża w kierunku prawdziwej unii gospodarczej i walutowej.
 
Sprawozdanie z 2013 r. na temat obywatelstwa UE ogłasza 12 nowych działań w sześciu dziedzinach, których celem jest wzmocnienie praw obywateli:
 
Usuwanie przeszkód dla pracowników, studentów i stażystów w UE
poprzez rozważenie przedłużenia prawa osób poszukujących pracy do otrzymywania zasiłków dla bezrobotnych od swojego państwa w okresie poszukiwania pracy w innym państwie członkowskim powyżej aktualnie obowiązującego okresu trzech miesięcy, w celu zwiększenia mobilności pracowników oraz poprzez ustalenie ram jakości dla staży, określających prawa i obowiązki stron, tak by zapewnić, że staże nie będą wykorzystywane jako forma „nieodpłatnej pracy”.
 
Zmniejszenie formalności administracyjnych w państwach członkowskich
poprzez ułatwienie uznawania dokumentów tożsamości i dokumentów pobytowych, gdy obywatele podróżują lub muszą potwierdzić swoją tożsamość w innym państwie UE, między innymi dzięki nieobowiązkowym jednolitym dokumentom europejskim, którymi obywatele mogliby posługiwać się we wszystkich państwach UE orazpoprzez ułatwienie uznawania świadectw przydatności do ruchu drogowego pojazdów w całej UE.
Ochrona najsłabszych w UE poprzez stworzenie karty inwalidzkiej UE uznawanej wzajemnie przez państwa UE, tak by 80 milionów osób niepełnosprawnych korzystających z prawa do przemieszczania się mogło także korzystać z przywilejów zagwarantowanych przez krajowe karty (np. dostęp do transportu, turystyki, kultury i wypoczynku) oraz poprzez propozycję szeregu ustaw mających na celu wzmocnienie praw procesowych obywateli, w szczególności dzieci i najsłabszych grup obywateli, w sytuacji gdy są podejrzani lub oskarżeni o popełnienie przestępstwa.
 
Zniesienie przeszkód podczas dokonywania zakupów w UE
poprzez ulepszenie zasad w zakresie rozwiązywania sporów transgranicznych dotyczących zakupów przez internet lub w innym kraju UE opiewających na niewielką kwotę (europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń może umożliwić konsumentom szybki zwrot pieniędzy) oraz
poprzez pracę nad internetowym narzędziem zapewniającym większą przejrzystość przy zakupie produktów cyfrowych oraz umożliwiającym obywatelom porównywanie ofert z różnych państw.
 
Promowanie dostępności ukierunkowanych i przystępnych informacji na temat UE
poprzez udostępnienie lokalnej administracji narzędzi do e-szkoleń oraz zapewnienie obywatelom przejrzystych informacji objaśniających, do kogo mogą zwrócić się w celu rozwiązania problemów.
 
Zwiększanie udziału obywateli w procesie demokratycznym
poprzez pracę nad możliwościami utrzymania przez obywateli UE prawa do głosowania w krajowych wyborach w ich państwach pochodzenia. Odbieranie przez niektóre państwa członkowskie prawa do głosowania obywatelom, którzy całkowicie przeprowadzili się do innego państwa UE jest równoznaczne z karaniem obywateli za korzystanie z przysługującego im prawa do swobodnego przemieszczania się.
 
Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE jest centralnym elementem Europejskiego Roku Obywateli (2013), a także stanowi bilans postępów od czasu pierwszego sprawozdania na temat obywatelstwa UE z 2010 r. (zob. IP/10/1390 oraz MEMO/10/525), omawiający realizację przez Komisję 25 działań ogłoszonych w październiku 2010 r.
Inicjatywa ta zbiega się z przyjęciem przez Komisję ostatniego sprawozdania na temat stosowania Karty praw podstawowych UE (zob. IP/13/411 i MEMO/13/411), uwzględniającej prawa obywateli, między innymi prawo do ochrony danych osobowych. Inicjatywie Komisji towarzyszy także sprawozdanie dotyczące postępów dokonanych w kierunku skuteczniejszego obywatelstwa UE, stanowiące zapis osiągnięć w zakresie egzekwowania praw obywateli UE, takich jak swobodne przemieszczanie się, prawa polityczne, ochrona konsularna oraz zwalczanie dyskryminacji ze względu na przynależność państwową.

 
Marta Angrocka-Krawczyk
Wydział prasy
Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin


 


 

Fundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.