Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Parlament Europejski chce zmniejszenia zanieczyszczeń z samochodów na drogach UE do 2030

Emisje CO2 z nowych samochodów powinny być zredukowane o 40%, a wzrosnąć powinna liczba pojazdów o zerowej lub niskiej emisji, zdecydowali posłowie w środę.
  1. Sposoby na szybsze wprowadzanie na rynek samochodów elektrycznych
  2.  Wprowadzanie badań emisji CO2 w warunkach rzeczywistych
  3.  Wezwanie do wsparcia produkcji europejskich baterii
W przyjętym projekcie przepisów, posłowie proponują ustanowienie wyższego celu dla redukcji emisji ze wszystkich nowych samochodów na terenie UE o 40% do 2030 roku (w porównaniu do  celu redukcji o 30% do 2021 roku zaproponowanego przez Komisję Europejską), z celem pośrednim o wysokości 20% do 2025 roku. W przepisach ustanowiono też podobne cele dotyczące nowych ciężarówek.

Producenci, których średnia emisja CO2 przekroczy te cele, zapłacą karę do budżetu UE, która zostanie wykorzystana na podnoszenie kwalifikacji pracowników dotkniętych zmianami w sektorze motoryzacyjnym, ustalili posłowie.

Producenci samochodów musieliby również zapewnić, że pojazdy o zerowej i niskiej emisji, emitujące mniej niż 50 g CO2 na kilometr, osiągną 35% udział w rynku sprzedaży nowych samochodów osobowych i dostawczych do 2030 roku oraz 20% udział do 2025 roku.

Badanie emisji CO2 w warunkach rzeczywistych do 2023
Parlament wzywa Komisję Europejską do przedłożenia w ciągu dwóch lat planów dotyczących testów rzeczywistych emisji CO2 przy użyciu urządzenia przenośnego, takiego jak niedawno wprowadzone dla NOx. Do tego czasu emisje, CO2 muszą być mierzone na podstawie danych z liczników zużycia paliwa przez samochody. Posłowie uważają, że, od 2023 roku, muszą zostać wprowadzone testy rzeczywistych emisji zanieczyszczeń pochodzących z jazdy.

Społeczne skutki dekarbonizacji
Posłowie zdaja sobie sprawę, że, że społecznie akceptowalne i sprawiedliwe przejście do mobilności bez emisji wymaga zmian w całym łańcuchu wartości w sektorze motoryzacyjnym, co może mieć negatywne skutki społeczne. UE powinna zatem promować rozwój umiejętności i realokację pracowników w sektorze, szczególnie w regionach i społecznościach najbardziej dotkniętych transformacją. Posłowie wzywają również do wsparcia europejskiej produkcji baterii.

Oznakowania oraz emisje w cyklu życia
Do końca 2019 roku Komisja Europejska będzie musiała przedstawić projekt przepisów o dostarczeniu konsumentom dokładnych i porównywalnych informacji na temat zużycia paliwa, emisji CO2 i zanieczyszczeń przez nowe samochody.

Od 2025 roku producenci samochodów będą musieli składać sprawozdania cyklu życia emisji CO2 z nowych samochodów wprowadzanych na rynek, stosując wspólną metodologię.

Kolejne kroki
Sprawozdanie przyjęto 389 głosami, do 239, przy 41 wstrzymujących się od głosu. Ministrowie UE przyjmą wspólne stanowisko 9 października. Negocjacje z posłami w sprawie porozumienia w pierwszym czytaniu rozpoczną się 10 października.

Informacje pogłębione
Transport jest jedynym z głównych sektorów gospodarki UE, w którym emisje gazów cieplarnianych wciąż rosną, stwierdzono w tekście. Aby wypełnić zobowiązania podjęte na COP21 w 2015 roku, dekarbonizacja całego sektora transportu musi ulec przyspieszeniu, na drodze do zerowych emisji w połowie wieku.

Jednocześnie światowy sektor motoryzacyjny szybko się zmienia, szczególnie w zakresie elektrycznych układów napędowych. Jeśli europejscy producenci samochodów zbyt późno zaangażują się w niezbędne przemiany energetyczne, ryzykują utratę wiodącej roli, stwierdzono w sprawozdaniu.

Więcej informacji

Przyjęty tekst dostępny będzie tutaj (03.10.2018) 
 http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html Sprawozdawca: Miriam Dalli (S&D, MT)  http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/124970/MIRIAM_DALLI_home.html Biuro Analiz PE: Standardy CO2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614689/EPRS_BRI(2018)614689_EN.pdf Studium: Cele ograniczenia emisji z samochodów osobowych i dostawczych po 2020 - Właściwy poziom ambicji?  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/618992/IPOL_STU(2018)618992_EN.pdfUdostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.