Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Komisja wspiera normalizację w Grecji, przystępując do stosowania ram prawnych przewidzianych na okres po zakończeniu programu pomocy

Komisja przyjęła decyzję o przystąpieniu do stosowania ram wzmocnionego nadzoru w odniesieniu do Grecji, aby wesprzeć wdrażanie uzgodnionych reform po pomyślnym zakończeniu programu pomocy stabilizacyjnej w ramach Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS).
20 sierpnia Grecja zakończy program pomocy stabilizacyjnej w ramach EMS, który zabezpiecza jej miejsce w samym sercu strefy euro i Unii Europejskiej. To wielkie osiągnięcie jest efektem poświęceń greckiego społeczeństwa, zaangażowania Grecji w reformy oraz solidarności jej europejskich partnerów.
Dzisiejsza decyzja Komisji o przystąpieniu do stosowania ram wzmocnionego nadzoru, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 472/2013 (część tzw. „dwupaku”), ułatwia Grecji powrót do normalności w oparciu o poczynione postępy. Przy pomocy tego narzędzia wspierane będą działania w celu ukończenia i dalszej realizacji reform uzgodnionych w ramach programu, zgodnie ze zobowiązaniami podjętymi przez władze greckie. Ma to zasadnicze znaczenie dla odbudowy zaufania rynku, a co za tym idzie dla konsolidacji procesu odbudowy gospodarczej Grecji, zwłaszcza w okresie bezpośrednio po zakończeniu programu.
Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego, odpowiedzialny także za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, powiedział: 20 sierpnia wyznacza nowy początek dla Grecji. Ważne jest, aby kraj ten kontynuował rozważną politykę fiskalną i makroekonomiczną oraz dokończył uzgodnione reformy. Wzmocniony nadzór ma pomóc Grecji w budowaniu zaufania na rynkach, wśród inwestorów i przedsiębiorców: dla nich wszystkich liczy się stabilność i przewidywalność. Jest to sposób na przyciągnięcie większej liczby inwestycji i zapewnienie zrównoważonego wzrostu. Dzięki temu powstaną nowe miejsca pracy, a obywatele greccy odczują poprawę warunków życia i warunków socjalnych. 
Komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł Pierre Moscovici stwierdził: Grecja jest teraz w stanie samodzielnie podołać wyzwaniom, co nie oznacza, że nie może liczyć na wsparcie. Europa będzie nadal gotowa ją wspierać, podobnie jak Komisja Europejska. Dzisiejsza decyzja to właśnie oznacza. Wzmocniony nadzór nie jest czwartym programem: nie wiąże się z żadnymi nowymi zobowiązaniami ani warunkami. To ramy prawne, które mają stanowić wsparcie działań na rzecz ukończenia bieżących reform. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ odbudowa gospodarcza Grecji nie ma charakteru punktowego: jest to proces.
Decyzja Komisji jest następstwem porozumienia osiągniętego na posiedzeniu Eurogrupy 22 czerwca, na którym potwierdzono, że Grecja wdrożyła wszystkie wcześniejsze działania w ramach czwartego i ostatniego przeglądu programu. Na forum Eurogrupy podjęto także decyzję w sprawie znaczącego pakietu środków okołozadłużeniowych, który pozwoli Grecji ponownie stanąć na własnych nogach, bez wsparcia finansowego ze strony partnerów. W ramach kompleksowego porozumienia osiągniętego przez Eurogrupę władze greckie zobowiązały się do zakończenia wdrażania kluczowych reform uzgodnionych w ramach obecnego programu. Podjęły również konkretne zobowiązania polityczne do sfinalizowania szeregu kluczowych reform strukturalnych, które zostały już rozpoczęte, i zgodziły się na przystąpienie do stosowania ram wzmocnionego nadzoru.
Wzmocniony nadzór to solidne ramy nadzoru po zakończeniu programu, które umożliwią ścisłe monitorowanie sytuacji gospodarczej, budżetowej i finansowej Grecji oraz jej zmiany. Uznano, że należy przystąpić do stosowania tych ram ze względu na przedłużający się charakter kryzysu, z którym zmaga się Grecja, zadłużenie tego państwa, konieczność kontynuowania reform strukturalnych w celu pobudzenia trwałego ożywienia gospodarczego oraz pozostałe słabości.
Wzmocniony nadzór ułatwi Grecji powrót do normalnej sytuacji, w której kraj ten będzie sam wyznaczać cele polityki, a jednocześnie zapewni rozważny kurs polityki wykraczający poza horyzont programu. Zgodnie z porozumieniem Eurogrupy w polityce tej należy utrzymać cele najważniejszych reform podjętych w ramach programu EMS. Porozumienie to nie pociąga za sobą żadnych nowych elementów ani zobowiązań w zakresie reform, a zatem oznacza wyraźny koniec kilkuletniego okresu realizacji programów pomocy finansowej.
W ramach tych przewidziane są kwartalne misje przeglądowe, które mają służyć wczesnej identyfikacji ryzyka, co pozwoli na podjęcie kroków w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom na wczesnym etapie. Komisja przedstawi kwartalne sprawozdania z ustaleń Parlamentowi Europejskiemu, Parlamentowi Grecji oraz Grupie Roboczej Eurogrupy/Komitetowi Ekonomiczno-Finansowemu, jak wskazano w odpowiednim rozporządzeniu. Zastosowanie środków okołozadłużeniowych uzależnionych od prowadzenia odpowiedniej polityki, uzgodnionych na posiedzeniu Eurogrupy 22 czerwca, będzie opierać się na pozytywnych sprawozdaniach, które będą przedstawiane na podstawie ram wzmocnionego nadzoru.
Zgodnie z dzisiejszą decyzją Komisja podejmie wzmocniony nadzór w porozumieniu z EBC oraz, w stosownych przypadkach, z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Uczestniczyć w nim będzie również EMS. Jednocześnie, od zakończenia programu pomocy stabilizacyjnej w dniu 20 sierpnia Grecja zostanie w pełni objęta ramami europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej i społecznej. Aby uniknąć niepotrzebnych obciążeń administracyjnych i zapewnić spójność, w jak największym stopniu zostaną wykorzystane efekty synergii między procesami wzmocnionego nadzoru i europejskiego semestru.
Kontekst:
W sierpniu 2015 r. na wniosek władz greckich kraj ten otrzymał pomoc finansową z EMS w postaci trzyletniego programu pomocy stabilizacyjnej. Program zostanie zakończony 20 sierpnia 2018 r.
Podstawę prawną ram wzmocnionego nadzoru stanowi rozporządzenie (UE) nr 472/2013 (należące do tzw. „dwupaku”).
Dodatkowe informacje:
Notatka prasowa na temat wzmocnionego nadzoru w Grecji
Zestawienia informacji – nowy rozdział dla Grecji
Wsparcie finansowe UE dla Grecji
Oświadczenie Eurogrupy z dnia 22 czerwca 2018 r.
Decyzja o przystąpieniu do stosowania wzmocnionych ram nadzoru
Rozporządzenie (UE) nr 472/2013 w sprawie wzmocnienia nadzoru gospodarczego i budżetowego nad państwami członkowskimi należącymi do strefy euro dotkniętymi lub zagrożonymi poważnymi trudnościami w odniesieniu do ich stabilności finansowej
 
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.