Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Pilotaż w dziedzinie dobrego rządzenia i budowania zdolności administracyjnych

Komisja Europejska wybrała pięć władz krajowych i regionalnych w Grecji, Polsce, Hiszpanii, Chorwacji i Bułgarii do udziału w nowym działaniu pilotażowym w zakresie dobrego rządzenia i budowania zdolności administracyjnych

Objętych nim jest pięć następujących programów polityki spójności: program „Transport, infrastruktura, środowisko i zrównoważony rozwój” w Grecji, program regionalny dla województwa lubelskiego, program regionalny dla Estramadury w Hiszpanii, program „Konkurencyjność i spójność” w Chorwacji oraz program „Rozwój Regionów” w Bułgarii.

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Crețu powiedziała: Dla pełnego wykorzystania potencjału inwestycji publicznych w zakresie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia równie ważne jak pieniądze są stabilne instytucje i sprawnie funkcjonująca administracja. Wnioski wyciągnięte z tego projektu pilotażowego przyczynią się do zwiększenia skuteczności i efektywności zarówno środków unijnych, jak i publicznych środków krajowych w przyszłości.

Aby poprawić zarządzanie programami finansowanymi przez UE w okresie po 2020 r., eksperci z Komisji i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zapewnią indywidualne wsparcie. Skupią się na budowaniu odpowiednich struktur organizacyjnych i rozwoju odpowiednich umiejętności pracowników. Eksperci wesprą również władze w sprawniejszej koordynacji z innymi podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie programów w ramach polityki spójności, takimi jak przedsiębiorstwa i partnerzy społeczni, agencje rozwoju i organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Pierwszy etap projektu pilotażowego (od lata 2018 r. do marca 2019 r.) ma służyć opracowaniu planu działania na rzecz budowania zdolności administracyjnych. Przy pomocy ekspertów władze przygotują szereg ulepszeń, które powinny zostać wprowadzone w następujących czterech obszarach: 1) struktura organizacyjna i przejrzystość 2) zasoby ludzkie 3) procedury wewnętrzne, narzędzia i systemy ICT 4) dobre rządzenie, w tym współpraca z zewnętrznymi zainteresowanymi stronami.

Następnie na drugim etapie projektu pilotażowego, od 2019 r., władze zarządzające programami będą realizować plan działania. Komisja będzie je w tym aktywnie wspierać, udostępniając dalsze fachowe doradztwo i narzędzia, takie jak ramy kompetencji i instrument służący tworzeniu sieci kontaktów PEER 2 PEER.

Na realizację pierwszego etapu planów działania w pięciu krajach zarezerwowano 900 tys. euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Budżet na drugi etap zostanie ustalony w późniejszym terminie.

Dalsze działania
Do końca 2019 r. Komisja oceni wyniki projektu pilotażowego. Wnioski wyciągnięte z tej oceny zostaną uwzględnione przy opracowywaniu wytycznych dotyczących budowania zdolności administracyjnych instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie programami finansowanymi przez UE w kolejnym okresie długoterminowego finansowania.

Kontekst
Ten projekt pilotażowy stanowi część szerszych starań Komisji o zapewnienie państwom członkowskim i regionom dostosowanej do potrzeb pomocy, tak aby mogły one poprawić sposób zarządzania funduszami polityki spójności i ich wykorzystywania oraz aby w większym stopniu przejęły odpowiedzialność za koordynację i określanie priorytetów w zakresie regionalnych strategii inwestycji i rozwoju.
Od początku okresu budżetowego obejmującego lata 2014-2020 Komisja podjęła szereg inicjatyw mających na celu wspomóc państwa członkowskie w optymalnym wykorzystaniu dostępnych środków finansowych, opracowaniu lokalnych strategii na rzecz wzrostu oraz tworzeniu wysokiej jakości projektów.
Wybranych dziś pięć władz krajowych i regionalnych odpowiedziało na zaproszenie do udziału, które opublikowano pod koniec lutego 2018 r. – zob. tutaj artykuł na ten temat.

Dodatkowe informacje
Zestawienie informacji – Inicjatywy Komisji mające na celu poprawę sposobu, w jaki państwa członkowskie wykorzystują fundusze unijne i nimi zarządzają
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.