Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

 

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

UE wdraża nowe zasady ochrony handlu

W życie wchodzą nowe unijne przepisy dotyczące ochrony handlu, stanowiące integralną część programu przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera „Europa, która chroni”.

Zmienią one sposób, w jaki UE radzi sobie z przywozem produktów po cenach dumpingowych i towarów subsydiowanych z krajów, w których występują spowodowane ingerencją państwa znaczące zakłócenia rynku.

Komisja opublikowała również swoje pierwsze sprawozdanie dotyczące takich wywołanych przez interwencję państw zakłóceń w funkcjonowaniu rynku.
Po opublikowaniu ich w Dzienniku Urzędowym UE zmienione przepisy wchodzą w życie nieco ponad rok od złożenia przez Komisję odnośnego wniosku. Wprowadzają one nowy sposób obliczania, czy w odniesieniu do danego przywozu do UE z krajów, których gospodarki zakłócone są przez interwencję państwa, doszło do dumpingu.

Celem tych nowych przepisów jest zagwarantowanie, że Europa będzie dysponować instrumentami ochrony handlu, które będą mogły sprostać obecnym realiom, w szczególności zakłóceniom wywołanym przez dane państwo, które często prowadzą w międzynarodowym otoczeniu handlowym do nadwyżek mocy produkcyjnych, przy jednoczesnym całkowitym poszanowaniu międzynarodowych zobowiązań UE wynikających z ram prawnych Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Przewodniczący Jean-Claude Juncker powiedział: UE jest i pozostanie jednym z najbardziej otwartych rynków na świecie. Jesteśmy i pozostaniemy na pierwszej linii obrony otwartego, sprawiedliwego i opartego na jasnych zasadach handlu. Niech nikt jednak nie sądzi, że jesteśmy naiwni. Nasze niezłomne i oparte na faktach przekonanie, że handel przynosi dobrobyt, nie przeszkodzi nam bronić wszelkimi legalnymi środkami naszych pracowników i przedsiębiorstw w przypadkach, kiedy inni nie przestrzegają ustalonych zasad. Z pomocą tych nowych przepisów i nowych, zmodernizowanych instrumentów, którymi wkrótce będziemy dysponować, Europa będzie w stanie dotrzymać kroku konkurencji i skuteczniej radzić sobie z ciągle zmieniającymi się realiami handlu międzynarodowego.

Komisarz UE ds. handlu, Cecilia Malmström, stwierdziła: Z zadowoleniem przyjmujemy dziś do wiadomości wejście w życie nowego unijnego prawodawstwa antydumpingowego i antysubsydyjnego. Obecny okres jest bardzo ważny dla polityki ochrony handlu. Podkreślamy zaangażowanie UE na rzecz stosowania silnych i skutecznych instrumentów ochrony handlu. Unia Europejska jest otwarta na handel. Musimy jednak chronić swój przemysł przed nieuczciwą konkurencją powodowaną szczególnie przywozem z krajów, których gospodarki są znacząco zniekształcone w wyniku interwencji państwa. Publikowanie krajowych sprawozdań pomoże nam zastosować nową metodę w praktyce. Będzie ono również stanowić dla przemysłu UE podstawę do podejmowania działań na rzecz ochrony swoich interesów w odniesieniu do krajów, w których takie zakłócenia występują.

Standardowym sposobem obliczania dumpingu jest porównanie cen eksportowych z cenami lub kosztami krajowymi w kraju wywozu. Jeśli z powodu interwencji państwa w gospodarkę krajowe ceny lub koszty są zakłócone, przy obliczaniu tych wartości krajowych Komisja weźmie to pod uwagę. Będzie ona raczej korzystać z innych wskaźników odzwierciedlających niezakłócone koszty produkcji i sprzedaży.

Nową metodę można stosować do każdego państwa członkowskiego WTO. Przed zastosowaniem nowej metody konieczne będzie wykazanie, że w gospodarce kraju wywozu w wyniku interwencji państwa występują znaczne zakłócenia. W tym celu Komisja rozpatrzy wszelkie przedstawione w trakcie dochodzenia dowody, w tym również te, które zostały dostarczone przez przemysł UE. Komisja może również sporządzać sprawozdania opisujące w tym kontekście gospodarki niektórych państw lub sektorów.

Równolegle z publikacją zmian w unijnych przepisach antydumpingowych Komisja opublikowała dzisiaj pierwsze takie sprawozdanie przewidziane w nowych przepisach. Jako temat pierwszego sprawozdania Komisja wybrała Chiny, ponieważ większość unijnych instrumentów antydumpingowych dotyczy przywozu z tego kraju.

W opublikowanym dziś sprawozdaniu przedstawiono niektóre rzeczywiste aspekty chińskiej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem makroekonomii tego kraju, głównych czynników produkcji stosowanych we wszystkich procesach produkcyjnych (np. praca, energia) oraz niektórych sektorów gospodarki Chin, w tym sektora stalowego i wyrobów ceramicznych.

Inne sprawozdania przygotowywane będą na podstawie tego samego kryterium – ich znaczenia dla działań antydumpingowych UE, a także w celu wskazania, że mogą mieć miejsce zakłócenia związane z interwencją rządową w gospodarkę. Następne sprawozdanie będzie dotyczyć Rosji.

Przemysł unijny może opierać się na sprawozdaniach krajowych, aby wnioskować o stosowanie nowej metody w dochodzeniach antydumpingowych. W trakcie każdego dochodzenia Komisja zbada, czy w oparciu o wszystkie dowody znajdujące się w aktach sprawy należy stosować nową metodę. Wszystkie strony, których dotyczy dochodzenie, w tym rząd danego kraju, jak również producenci eksportujący, będą miały możliwość wypowiedzenia się i zakwestionowania wszelkich ustaleń poczynionych w sprawozdaniach w trakcie odpowiednich dochodzeń.

W ramach tej nowej metody istotną rolę odgrywać mogą normy społeczne i środowiskowe. Przy wyborze odpowiedniego reprezentatywnego kraju trzeciego w celu zastąpienia kosztów, oprócz dochodu narodowego brutto na mieszkańca lub innych istotnych wskaźników ekonomicznych, Komisja uwzględni również poziom ochrony socjalnej i ochrony środowiska w kraju pochodzenia.

Nowa metodologia wzmocni również unijne prawodawstwo antysubsydyjne, dzięki czemu w przyszłości każde nowe subsydia ujawnione w trakcie dochodzenia będą mogły zostać zbadane i odzwierciedlone w nałożonych ostatecznie cłach.

Kontekst
W dniu 9 listopada 2016 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący nowej metody obliczania dumpingu w odniesieniu do przywozu z krajów, w których występują istotne zakłócenia rynku. Po trójstronnych negocjacjach w dniu 3 października 2017 r. Parlament Europejski i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie wniosku Komisji.

Więcej informacji:
Udostępnij
Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.