Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Erasmus Szczecin

Dokąd zmierza Europa? – Orędzie o stanie Unii

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Oredzie_o_stanie_Unii_w_2016.pdf)Orędzie o stanie Unii - broszura1414 Kb

„Kolejne dwanaście miesięcy to decydujący czas, by zbudować lepszą Europę...” – w ten sposób Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claud Juncker nawoływał do działania podczas ostatniego Orędzia o stanie Unii wygłoszonym przed Parlamentem Europejskim w dniu 14 września 2016 r.. Przewodniczący podsumowuje dotychczasowy rok i wyjaśnia między innymi, w jaki sposób Komisja planuje zająć się najważniejszymi wyzwaniami, przed którymi staje Unia Europejska.
 
W KIERUNKU LEPSZEJ EUROPY – EUROPY, KTÓRA CHRONI, WZMACNIA I BRONI
 
J.C. Juncker w swoim orędziu powiedział:
„Kolejne dwanaście miesięcy to decydujący czas, by zbudować lepszą Europę:  
Europę, która chroni;
Europę, która zachowuje europejski styl życia;
Europę, która wzmacnia pozycję swoich obywateli;
Europę, która broni ich w Unii i za granicą;
Europę, która bierze odpowiedzialność.”
 
Każdego roku we wrześniu orędzie podsumowujące osiągnięcia minione­go roku i przedstawiające priorytety na nadchodzący rok jest wygłaszane przez Przewodniczącego KE przed Parlamentem Europejskim. Po przemówieniu następuje debata plenarna. W ten sposób rozpoczyna się dialog pomiędzy Parlamentem i Radą w celu przygotowania programu prac Komisji na kolejny rok.
 
Przedstawiamy Państwu najważniejsze postanowienia Przewodniczącego Komisji Europejskiej.
 
Dla  zwiększenia europejskich inwestycji na rzecz zatrudnienia i wzrostu gospodarczegoKomisja Europejska proponuje:
 
- przedłużyć pomyślnie funkcjonujący Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), stanowiący centralny element jej Planu inwestycyjnego dla Europy, aby zwiększyć jego wydajność i ugruntować mocne strony
- utworzyć nowy Europejski Plan Inwestycji Zewnętrznych (EPIZ), aby zachęcić do inwestycji w Afryce i w krajach sąsiadujących z UE w celu wzmocnienia naszych partnerstw i przyczynienia się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.
Uruchomione w 2015 Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego  służy wsparciem technicznym dla firm i organów publicznych. Dzięki temu projekty są szybciej opracowywane i gotowe do inwestycji.
 
Komisja stworzyła również europejski portal projektów inwestycyjnych, Dzięki temu portalowi inwestorzy mają lepszy obraz możliwości inwestycyjnych w UE.
 
Komisja Europejska przeznacza więcej środków na ważne dziedziny i programy zapewniające doskonałe wyniki:
 
- 2,4 mld euro na dalsze pobudzanie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia,
- 2,5 mld euro na wspieranie prowadzonych obecnie działań w dziedzinie migracji, bezpieczeństwa i kontroli granic zewnętrznych, w tym utworzenie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Agencji UE ds. Azylu,
- 1,4 mld euro na Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju w ramach „planu inwestycji zewnętrznych”.
 
Uproszczenie zasad, w tym:
- łatwiejszy dostęp do funduszy UE,
- ułatwienie współpracy,
- pobudzone zostanie zaangażowanie obywateli,
- zbiór przepisów finansowych będzie czytelniejszy i o 25 proc. krótszy niż obecnie.   
 
Sprawniejszy budżet z nową rezerwą kryzysową UE:
- ustanowienie nowej rezerwy kryzysowej Unii Europejskiej,
- podwojenie budżetu Instrumentu Elastyczności i rezerwy na pomoc nadzwyczajną,
- dopuszczenie funduszy powierniczych na rzecz działań nadzwyczajnych lub szczególnych na terytorium UE.
 
Upowszechnienie i podniesienie jakości dostępu do Internetu dla wszystkich.
 
1. Wszystkie główne podmioty pobudzające rozwój społeczno-gospodarczy, takie jak szkoły, uniwersytety, ośrodki badawcze, węzły transportowe, wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne oraz przedsiębiorstwa oparte na technologiach cyfrowych powinny mieć dostęp do łączności o szczególnie dużej przepustowości – tzw. łączności gigabitowej.
2. Wszystkie gospodarstwa domowe w Europie, na obszarach wiejskich i miejskich, powinny mieć dostęp do połączeń o prędkości pobierania danych wynoszącej co najmniej 100 Mb/s, które można następnie zwiększyć do Gb/s.
3. Wszystkie obszary miejskie, a także główne drogi i koleje powinny mieć niezakłócony zasięg sieci komórkowej piątej generacji (5G). Jako cel pośredni do realizacji w terminie do 2020 r. zasięg 5G powinien być dostępny komercyjnie przynajmniej w jednym z głównych miast europejskich w każdym państwie członkowskim.
 
Komisja zmierza do wzmocnienia granic zewnętrznych poprzez:
 
- europejską straż graniczną i przybrzeżną,
- unijny system wjazdu/wyjazdu (EES),
- europejski system informacji o podróży oraz zezwoleniach na podróż (ETIAS)
- wzmocnienie Europolu,
- do grudnia 2016 r. Komisja przyjmie plan działania w zakresie bezpieczeństwa dokumentów, aby zwiększyć bezpieczeństwo kart pobytu, dokumentów tożsamości i tymczasowych dokumentów podróży (TDP),
- Komisja Europejska przyjęła w dniu 28 kwietnia 2015 r. Europejską agendę bezpieczeństwaokreślającą główne działania mające na celu zapewnienie skutecznego reagowania UE na terroryzm i zagrożenia bezpieczeństwa w Unii Europejskiej w latach 2015–2020.
 
Komisja proponuje nowoczesne przepisy UE dotyczące praw autorskich z myślą o rozwoju i rozpowszechnianiu kultury europejskiej poprzez:
 
1. Większy wybór i dostęp do treści online i za granicą.
2. Ulepszone przepisy dotyczące praw autorskich z myślą o badaniach, edukacji oraz integracji osób niepełnosprawnych.
3. Bardziej sprawiedliwy i zrównoważony rynek dla twórców i prasy.
 
Ukończenie tworzenia unii rynków kapitałowych – Komisja przyspiesza reformy poprzez:
 
Przyspieszenie realizacji następnego etapu unii rynków kapitałowych.
- Komisja przedstawi wkrótce wniosek dotyczący restrukturyzacji i niewypłacalności przedsiębiorstw, aby przyspieszyć odzyskiwanie aktywów i dać drugą szansę tym firmom, które ogłosiły upadłość po raz pierwszy;
- Komisja będzie obalać bariery podatkowe, które utrudniają rozwój rynków kapitałowych.
- Komisja zmieni również przed końcem roku przepisy dotyczące sektora ubezpieczeń i bankowości, aby w większym stopniu uwolnić inwestycje sektora prywatnego w infrastrukturę i MŚP.
 
Wyznaczenie nowych priorytetów w zakresie unii rynków kapitałowych:
- wspieranie  rozwoju rynków emerytur indywidualnych i innych detalicznych usług finansowych;
- opracowanie kompleksowejeuropejskiej strategii na rzecz zrównoważonego modelu finansowania.
 
Komisja przedstawia wyniki lepszego stanowienia prawa poprzez:
 
potwierdzenie swoich zobowiązań do lepszego stanowienia prawa oraz określa najważniejsze działania:
- utrzymanie kursu -  Program prac obejmie wycofanie zdezaktualizowanych wniosków Komisji i nawiąże do pierwszych wniosków platformy REFIT;
- podjęcie odpowiedzialności -  Komisja rozważy wprowadzenie zmian do przepisów regulujących unijne procedury udzielania zezwoleń w niektórych wrażliwych sektorach
- przejrzystość - Komisja zaproponuje nowy rejestr służący przejrzystości obejmujący interakcje zainteresowanych stron z Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją;
- sprawozdawczość w zakresie obciążeń - Pierwsze roczne badanie dotyczące obciążeń zostanie przedstawione przez Komisję w ramach nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa;
- sprawniejsze egzekwowanie przepisów - Komisja przyjmie komunikat w sprawie stosowania prawa Unii.

Europa reaguje na ogólnoświatowe zmiany klimatu – realizacja 3 priorytetu „Planu inwestycyjnego dla Europy”

To już ostatni etap na drodze ku ogólnoświatowemu porozumieniu w dziedzinie klimatu i związanymi z nią ograniczeniami dotyczącymi emisji spalin. 4październikazakończył się proces ratyfikacji porozumienia paryskiego przez Parlament Europejski. Podczas ratyfikacji obecni byli przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker, sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon oraz przewodnicząca COP 21 Ségolène Royal.

W orędziu o stanie Unii wygłoszonym 14 września przewodniczący Jean-Claude Juncker wezwał do szybkiej ratyfikacji porozumienia, stwierdzając: Zbyt powolne wypełnianie obietnic to zjawisko, które coraz bardziej podważa wiarygodność Unii. Weźmy na przykład porozumienie paryskie. My Europejczycy jesteśmy światowymi liderami, jeśli chodzi o działania w dziedzinie klimatu. To Europa wynegocjowała pierwsze w historii prawnie wiążące światowe porozumienie w sprawie klimatu. To Europa zbudowała ambitną koalicję, która umożliwiła zawarcie porozumienia paryskiego.­ Wzywam państwa członkowskie i ten Parlament, aby w najbliższych tygodniach – a nie miesiącach – wypełniły to zadanie. Powinniśmy być szybsi. Dziś życzenie to się spełnia.

Przewodniczący Jean-Claude Juncker powiedział: Ambicje Unii Europejskiej w dziedzinie klimatu przybrały dzisiaj formę konkretnych działań. Porozumienie paryskie jest pierwszym swego rodzaju i nie byłoby możliwe bez Unii Europejskiej.  Dziś nadal jesteśmy liderami i udowadniamy, że Unia Europejska potrafi dotrzymać obietnic.

Wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za unię energetyczną, Maroš Šefčovič, stwierdził: Parlament Europejski posłuchał obywateli. Unia już teraz realizuje własne zobowiązania wynikające z porozumienia paryskiego, ale dzisiejsza szybka ratyfikacja oznacza, że będzie ono realizowane na całym świecie.

Komisarzdo spraw polityki klimatycznej i energetycznej Miguel Arias Cañete powiedział:Naszym wspólnym zadaniem jest przechodzenie od zobowiązań do konkretnych działań praktycznych. Europa zajmuje tutaj czołową pozycję. Mamy strategie i narzędzia umożliwiające nam realizację celów, kierowanie świata na drogę czystej energii i modernizację gospodarki. Świat jedzie do przodu, a Europa siedzi pewnie za kierownicą – dumna z tego, że może przewodzić w walce ze zmianą klimatu.

Do tej pory 62 strony, odpowiadające za prawie 52 proc. emisji na świecie, ratyfikowały porozumienie paryskie. Porozumienie wejdzie w życie 30 dni po jego ratyfikacji przez co najmniej 55 stron, odpowiadających za co najmniej 55 proc. emisji na świecie. Dzięki ratyfikacji porozumienia i złożeniu dokumentów ratyfikacyjnych przez UE przekroczony zostanie próg 55 proc. emisji, co umożliwi wejście w życie porozumienia paryskiego.

UE jest światowym liderem w działaniach w dziedzinie klimatu i odegrała decydującą rolę w tworzeniu ambitnej koalicji, która umożliwiła przyjęcie porozumienia paryskiego w grudniu ubiegłego roku. Komisja Europejska przedstawiła już wnioski ustawodawcze realizujące zobowiązanie UE do ograniczenia emisji o co najmniej 40 proc. do 2030 r.
 
Kolejne etapy
Po dzisiejszym zatwierdzeniu porozumienia przez Parlament Europejski Rada może formalnie przyjąć decyzję. Równocześnie państwa członkowskie UE ratyfikują porozumienie paryskie indywidualnie zgodnie z krajowymi procedurami parlamentarnymi.

Dodatkowe informacje (artykuły w języku angielskim):
Konkluzje Rady ds. Środowiska z nadzwyczajnego posiedzenia w dniu 30 września 2016 r.
Oświadczenie Komisji po zatwierdzeniu ratyfikacji przez ministrów.
Wniosek Komisji dotyczący ratyfikacji porozumienia paryskiego przez UE z czerwca 2016 r.
Przeprowadzona przez Komisję ocena skutków porozumienia paryskiego dla UE z marca 2016 r.
Przemówienie przewodniczącego Junckera na spotkaniu przywódców COP 21 w Paryżu.
Reakcja Komisji na historyczne porozumienie w dziedzinie klimatu osiągnięte w Paryżu 12 grudnia 2015 r.

Preferencyjne finansowanie dla polskich przedsiębiorców – wywiad

Co Europa oferuje przedsiębiorcom? Na pytania dotyczące instrumentów finansowych oraz możliwości korzystania ze wsparcia przez polskich przedsiębiorców dzięki programom UE odpowiada Arkadiusz Lewicki - Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.
 
Pytanie: co oferują instrumenty finansowe UE?
AL: Dzięki wsparciu dostępnemu w ramach szeregu programów Komisji Europejskiej (np. CIP, COSME, Horyzont 2020, EaSI), polscy przedsiębiorcy zyskali dostęp do preferencyjnego finansowania zwrotnego. Pod tym określeniem kryją się kredyty, pożyczki, leasing bądź poręczenia oferowane na bardziej korzystnych warunkach. Głównym celem instrumentów finansowych UE jest udostępnienie finansowania tym przedsiębiorcom, którzy napotykają na bariery w dostępie do oferty rynkowej. Stąd szereg ułatwień, polegających m.in. na zniesieniu standardowych wymagań dotyczących zabezpieczeń, wkładu własnego, okresu działalności przedsiębiorcy, jego historii kredytowej itp. W efekcie przedsiębiorcy, którzy planują nowe inwestycje bądź potrzebują środków na rozwój, zyskują szansę na realizację tych planów.
 
Pytanie: Jak skorzystać ze wsparcia?
AL: Preferencyjna oferta w ramach programów UE jest dostępna u tzw. Narodowych Pośredników Finansowych – działających w Polsce instytucji, oferujących finansowanie dla przedsiębiorców. Taką rolę może pełnić bank, firma leasingowa, fundusz pożyczkowy itp. Aktualnie w Polsce ofertą dysponuje 16 pośredników. Przedsiębiorca musi jedynie zgłosić się do jednego z nich i powołać na odpowiedni program unijny. Skorzystanie z unijnego wsparcia nie wymaga wypełniania żadnych dodatkowych wniosków, co więcej: w tych instrumentach nie występuje tzw. pomoc publiczna.
 
Pytanie: Gdzie znaleźć szczegółowe informacje?
AL: Informacje nt. preferencyjnego finansowania są dostępne w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych. Na stronie internetowej www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl znajduje się m.in. kompletna lista pośredników finansowych, wraz ze szczegółowym opisem ich oferty (dla kogo dostępne jest finansowanie, w jakiej wysokości, na jakie projekty itp.). Zapraszamy także przedsiębiorców do zadawania pytań e-mailem, na adres programy@zbp.pl. Po otrzymaniu podstawowych informacji o firmie oraz jej potrzebach finansowych wskażemy pośredników, dysponujących odpowiednią ofertą. Nasze usługi są bezpłatne.
 
Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych działa na podstawie uchwały Rady Ministrów, w ramach programu wieloletniego realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju. KPK IF ułatwia przedsiębiorcom dostęp do preferencyjnego finansowania, oferowanemu dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wspiera także instytucje finansowe, zainteresowane udziałem w systemie wdrażania instrumentów finansowych programów UE.
Dane kontaktowe: www.InstrumentyFinansoweUE.gov.pl, programy@zbp.pl

Europejski Dzień Języków w Szczecinie

Jak napisać własne imię po japońsku, jak w języku migowym spytać „jak się masz?” i czy kogut rzeczywiście mówi „kuku ryku” a nie „kiki riki” – na te i wiele innych językowych pytań próbowaliśmy odpowiedzieć podczas szczecińskich obchodów Europejskiego Dnia Języków.

Europejski Dzień Języków to wspólna inicjatywa Unii Europejskiej i Rady Europy. Od 16 lat wzbudza zainteresowanie milionów mieszkańców z 47 krajach uczestniczących w tym wydarzeniu. Rozwijanie umiejętności językowych jest zarówno koniecznością, jak i prawem  każdego z nas. Europejski Dzień Języków - obchodzony corocznie 26 września - jest po to, aby przybliżyć Europejczykom ideę poznawania i nauki języków obcych. Jego celem jest także podnoszenie świadomości w zakresie bogactwa i różnorodności  językowej  Europy, w której mówi się w ponad 200 językach.
 
W ramach święta Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Szczecin zorganizował trzy dni pełne różnorodności językowej.
 
Pierwszego dnia obchodów, czyli poniedziałek 26 września, dedykowany był najmłodszym, którzy okazali się prawdziwymi obywatelami świata! Podczas zajęć rozmawialiśmy o tym do czego służy język obcy i po co się go uczyć. Dzieci wymieniały swoje ulubione słowa w różnych językach, wśród których znalazły się także zwroty w języku chińskim czy japońskim.
Gorącą dyskusję wśród uczniów wywołało pytanie o język zwierząt. Dzieciaki próbowały ustalić czy porozumiewają się one językiem gatunku czy też językiem narodowym. Wielkim zaskoczeniem były odmiennie słyszane odgłosy wydawane są przez te same zwierzęta w różnych krajach. Porównując realny dźwięk koguta, dzieci zastanawiały się czy rzeczywiście kogucie „kuku ryku” jest temu bliższe niż włoskie „kiki riki” i czy ptak na pewno mówi „ćwir ćwir”, a nie „piju piju”.
Rozmawialiśmy również z najmłodszymi o tym, że język to nie tylko słowa, dlatego część warsztatu poświęcona była językowi migowemu i wyrażaniu siebie poprzez gesty. Dzieci były żywo zainteresowane nauką pokazywania alfabetu i po kilku próbach umiały przeliterować swoje imię oraz wymigać kilka podstawowych zwrotów.
Dzieci usłyszały także fragment ulubionej bajki przeczytanej w języku niemieckim oraz obejrzały kreskówkę w języku włoskim. Następnym ich zadaniem było opowiedzenie zrozumianej treści. Interpretacja udała się im fantastycznie i niewiele różniła od oryginału, co pokazało, że język nie musi stanowić bariery, a niektórych kwestiach emocje pokazane przez obrazy są uniwersalne.
 
Kolejnego dnia zaprosiliśmy Szczecinian na spotkanie z inicjatywą Szczecin Tandem Meeting. Słysząc słowo "tandem" zazwyczaj w głowach pojawia nam się wizja roweru.
Nie tym razem! Szczecin Tandem Meeting to inicjatywa, która polega to na wzajemnej, bezpłatnej nauce języków obcych na zasadzie współpracy. Tandem przypomina więc handel barterowy - uczeniu się nawzajem języków obcych z native speakerem. Najliczniejszą grupą na cotygodniowych szczecińskich spotkaniach stanową studenci, ale nie brakuje też osób w średnim wieku. Uczestnicy sami ustalają układ spotkań, przez co ta forma nauki daje dużo większą swobodę niż jakikolwiek kurs językowy. Uczestnictwo w Tandemie to także szansa poznania ciekawych ludzi, o czym sami się przekonaliśmy. Stali bywalcy przekonywali, że luźne rozmowy prowadzone w języku obcym z osobami o innej kulturze, nie tylko pomagają nam sprawnie wyrażać swoje myśli w obcym języku, ale również dają możliwość bezpośredniego zapoznania się z nowymi zwyczajami i odmiennym sposobem patrzenia na świat. „Poznając nowy język, wzbogacamy nie tylko nasze słownictwo, ale i nas samych” – mówi jedna z tandemowiczek. Dla niektórych uczestników natomiast, Tandem jest świetnym uzupełnieniem kursu z profesjonalnym lektorem i traktują spotkania jako praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej w szkole językowej. Przychodzą, aby, jak mówią, „podszlifować” język mówiony. A że wszystko odbywa się w przyjaznej i swobodnej atmosferze, to jest to esencja łączenia przyjemnego z pożytecznym.
 
W ostatnim dniu przygotowaliśmy została akcja outdoorowa. Chcąc umilić mieszkańcom Szczecina drogę powrotną z pracy, wraz z zagranicznymi wolontariuszami organizacji AIESEC, w centrum Szczecina rozdawaliśmy przechodniom małe wielojęzyczne upominki. Przechodnie otrzymywali zakładki do książek z kilkoma zwrotami w językach obcych oraz wielojęzyczne przypinki z życzeniami „Miłego Dnia”. Reakcje mieszkańców były różne, ale zawsze towarzyszył im uśmiech, a o to nam właśnie chodziło! Wyjście w przestrzeń miejską było też okazją do porozmawiania z mieszkańcami o ich stosunku do języków obcych i dwujęzyczności. Wśród opinii Szczecinian usłyszeliśmy, żeznajomość języków obcych nie tylko rozwija człowieka ale również poszerza jego horyzonty, daje mu większe możliwości na rynku pracy oraz przydaje się w podróżach i poznawaniu Europy i świata. Odpowiedzi przechodniów były różne, jednak wszystkim poglądom przewodziła jedna myśl - różnorodność językowa pomaga we wzajemnym zrozumieniu się, poznawaniu obcej kultury, zachowań i przyzwyczajeń czy pokonywaniu różnic kulturowych.
 
Po tak dużej dawce pozytywnych i inspirujących emocji mamy głowy pełne pomysłów na kolejne obchody Europejskiego Dnia Języków, które nie możemy doczekać się aby zrealizować w przyszłym roku i na które zapraszamy już dziś!
26 września 2017, Szczecin. Save the date!
 
Obejrzyj krótkie wideo z imprezy.

„Podebatujmy o Europie” – niech zwycięży najlepszy argument!

„Nie podnoś głosu, popraw swój argument" – brzmią zachęcające do debaty słowa Desmonda Tutu - południowoafrykańskiego biskupa anglikańskiego.Dyskusja i dzielenie się własnym know-how były głównym celem weekendowego spotkania młodych ludzi reprezentujących młodzieżowe rady miast i gmin z Białogardu, Kołobrzegu, Polic, Pyrzyc, Choszczna, Myśliborza i Łobza, którzy na początku października przyjechali do Szczecina na zaproszenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin.
 
Pierwszego dnia, 8 października br., uczestnicy wymienili się dobrymi praktykami dot. projektów dofinansowanych ze środków unijnych i promocji tych przedsięwzięć oraz uczestniczyli w warsztacie poświęconym debatom oksfordzkim. Oprócz technicznych wskazówek dotyczących samej debaty, rozwinęli swoje umiejętności w sztuce debatowania - dowiedzieli się jak konstruować silne argumenty by podjąć merytoryczną i kulturalną dyskusję.
 
Na praktyczne wykorzystanie warsztatowej wiedzy uczestnicy nie czekali długo, bo kolejnego dnia, w niedzielę 9 października, w Centrum Dialogu Przełomy odbyła się debata oksfordzka wokół tezy: Wolność to fundamentalna wartość UE. Od samego początku trwała zacięta walka na argumenty. Podczas gdy jedna strona próbowała przekonać publiczność do słuszności tezy, strona Oponentów próbowała ją  podważyć i obalić. Mówcy starali się swoimi wypowiedziami przyciągnąć uwagę słuchaczy i zachęcić ich do przyznania im racji, bo to właśnie publiczność decydowała o ostatecznym wyniku debaty.
 
W społeczeństwie obywatelskim debata, czyli publiczna forma wymiany poglądów i racji odgrywa wielką rolę. Wpływa na kształtowanie opinii publicznej, sprzyja zaangażowaniu obywateli w życie kraju, służy wzajemnej komunikacji na płaszczyźnie społecznej, politycznej i gospodarczej oraz kształtuje umiejętność krytycznego myślenia i oddzielania opinii od faktów.  Z tych to przyczyn naukę debatowania uważa się za istotną dla kształcenia europejskiej młodzieży.
 
Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim uczestnikom i osobom zaangażowanym w spotkanie.
 
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia

Baltic Youth Exchange – o Europie, która budzie emocje

Poważne tematy, dyskusje o współczesnej Europie, nowe przyjaźnie – to wszystko zadziało się za sprawą Baltic Youth Exchange, która odbyła się w Mözen w Niemczech. Młodzież z Pomorza Zachodniego za sprawą Sekretariatu ds. Młodzieży oraz ED-Szczecin także miała swój głos w dyskusji i przywiozła ze sobą nowe doświadczenia i spostrzeżenia.

Pytając Agatę - maturzystkę z XIII LO w Szczecinie, która była liderką grupy – o ważny moment tego międzynarodowego spotkania otrzymaliśmy taką odpowiedź: ,,Według mnie, momentem szczególnie otwierającym oczy było usłyszenie opowiadania dziewczyny, która z powodu wojny w Syrii była zmuszona uciekać do Szwecji, gdzie zaczyna nowe życie. Jej poświęcenie i determinacja w konfrontacji z moim, dość wygodnym, życiem zrobiło na mnie duże wrażenie.
Z BYE wróciłam naładowana energią i pomysłami, a jeden z nich jest nawet w trakcie realizacji (organizujemy w naszej szkole Maraton Pisania Listów Amnesty International). Z wielką chęcią powtórzyłabym ten wyjazd i mam nadzieję, że kiedyś spotkamy się jeszcze raz w tym samym gronie!”
Podczas wymiany spotkali się uczestnicy z Niemiec, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy, Rosji i Polski. Podczas różnych warsztatów i dyskusji, zajmowali się tematem problemów, z którymi musi zmierzyć się współczesna Europa, takich jak edukacja, kryzys ekonomiczny, kryzys uchodźczy i powrót silnego nacjonalizmu. Starali się znaleźć jakieś rozwiązania, porównywali sytuację w swoich krajach i określić dokąd zmierza Europa.
 
Spotkanie było także niepowtarzalną okazją, by spotkać ludzi reprezentujących inne kraje, nacje i kultury. Europa jest zjednoczona w swojej różnorodności! Pod tym hasłem co wieczór odbywały się wieczory międzykulturowe, w tym wieczór polski. Według uczestników1)- takie spotkanie pomogło im stać się bardziej tolerancyjnymi i otwartymi.
 
Głównym organizatorem wymiany było OSTSEE-JUGENDBÜRO DES LANDESJUGENDRINGS SCHLESWIG-HOLSTEIN E.V. oraz BALTIC YOUTH OFFICE. Sekretariat ds. Młodzieży prowadzący Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct-Szczecin był partnerem wymiany.
 
Organizacja wymiany była możliwa dzięki dofinansowaniu z unijnego programu edukacyjnego Erasmus+.

Projekt Fish Markets – nowe spojrzenie na targi rybne

Na Pomorzu Zachodnim istnieje duży potencjał, zarówno w zakresie  małych portów i rynków rybnych, jak i organizacji bezpośrednio związanych z tym działem gospodarki. Rybołówstwo przybrzeżne to także tradycje, które można wykorzystać dla celów turystyczno-promocyjnych. Jest to element cieszący się niezwykle dużym zainteresowaniem ze strony turystów, jednakże nie jest jeszcze kojarzony bezpośrednio z turystyką.
 
Aby zmienić to postrzeganie i utworzyć nowy produkt turystyczny Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego postanowił przystąpić do projektu „Fish markets - Small coastal fishery and its heritage as significant potential for tourism destination development” (Małe rybołówstwo przybrzeżne i jego dziedzictwo jako znaczący potencjał rozwoju turystycznego).
 
Głównym założeniem projektu jest rozwój małych rynków rybnych oraz promocja dziedzictwa opartego na rybołówstwie przybrzeżnym. Oczekiwane rezultaty projektu to głównie:
· Wzmocnienie potencjału gospodarczego małych portów przybrzeżnych
· Wzrost atrakcyjności małych portów przybrzeżnych  i wykorzystanie ich potencjału w celach turystycznych
· Zachowanie dziedzictwa rybołówstwa przybrzeżnego w obszarze południowego Bałtyku, promocja dziedzictwa kulinarnego w oparciu o ryby
· Wykreowanie produktów turystycznych w oparciu o rynki rybne i dziedzictwo rybołówstwa przybrzeżnego
 
Główne cele i produkty mające powstać w wyniku udziału w projekcie:
 
1.   Promocja dziedzictwa rybołówstwa przybrzeżnego pod kątem turystycznego wykorzystania tego potencjału.
 
2.   Nawiązanie bieżącej współpracy przedstawicieli portów i przystani rybackich,  lokalnych grup rybackich, lokalnych organizacji turystycznych wybrzeża oraz restauratorów.
 
3.   Wydanie publikacji “Dobre praktyki w tworzeniu rynków rybnych i wykorzystaniu ich potencjału dla turystyki”. Poradnik będzie zawierał praktyczne porady dotyczące utworzenia, wyposażenia, pracy i promocji takich rynków.
 
4.   Zebranie dokumentacji na temat tradycji rybołówstwa przybrzeżnego (identyfikacja potencjału w zakresie wspólnych dla partnerów projektu tradycji w przybrzeżnym poławianiu ryb, ich przetwórstwie, prowadzenie wywiadów z rybakami, dokumentacja historyczna, szkolenia)
 
5.   Opracowanie publikacji „Ryby od morza do stołu - turystyczny przewodnik po portach i rynkach rybnych, obiektach gastronomicznych, muzeach rybołówstwa”. Publikacja będzie zawierała w swojej treści informacje o:
· pracy i znaczeniu zawodu rybaka,
· rybach występujących i poławianych w obszarze Morza Bałtyckiego (występowanie, obowiązujące okresy ochronne),
· możliwości bezpośredniej sprzedaży ryb „prosto z kutra”,
· istniejących na terenie województwa portach i przystaniach rybnych – jako zorganizowanych miejscach, w których mieszkańcy i turyści mogą kupić ryby,
· możliwościach kulinarnego wykorzystania ryb bałtyckich, przykładowe przepisy
· atrakcjach turystycznych nawiązujących w swojej ofercie do tematyki rybołówstwa
· imprezach odbywających się w regionie promujących „rybę”.
 
Projekt realizowany jest w ramach Programu Południowy Bałtyk 2014 – 2020. Partnerami są podmioty z Polski, Niemiec i Litwy. Liderem projektu jest Uniwersytet w Greifswaldzie (Niemcy). Budżet projektu wynosi prawie 2.000.000 EUR, w tym 150.000 EUR przeznaczone jest na działania Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt w 85% finansowany z budżetu UE. Jego realizacja przewidziana jest na lata 2016 – 2019.

Opracowanie:
Ewa Skowerska
Biuro Turystyki Urzędu Marszałkowskiego

Region Morza Bałtyckiego do 2030 r – szanse i wyzwania

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Report_Looking_towards_2030.pdf)Cały tekst Raportu Looking Towards 20301367 Kb

Jak odpowiedzieć na zmiany demograficzne w regionie? W jaki sposób przygotować region Morza Bałtyckiego do rozwijania nowoczesnych przemysłów i innowacji? Czy powinniśmy zintensyfikować debatę na temat środowiska naturalnego w RMB? W jaki sposób zmiana globalnych trendów podejmowania decyzji politycznych może wpłynąć na współpracę w Regionie Morza Bałtyckiego?  Na te i inne pytania próbuje odpowiadać raport : Region Morza Bałtyckiego do 2030. Przygotowanie do przyszłości, opublikowany jako materiał bazowy dla dyskusji na VII Forum Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, które odbywa  się w dn. 7-9 listopada br.  w Sztokholmie.
 
W tym miejscu chcemy zapoznać czytelników z niektórymi  wynikami analiz przeprowadzonych przez zespół Szwedzkiej Agencji ds. Rozwoju Ekonomicznego i Regionalnego  i zachęcamy do zapoznania się z tym i innymi materiałami analitycznymi dostępnymi na stronie internetowej  Forum Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.
 
Raport  rozpoczyna się przewrotnym stwierdzeniem, iż nie możemy przewidzieć przyszłości, ale możemy się do niej przygotować. Raport analizuje 35 trendów,  które mają wpływ na Region Morza Bałtyckiego, pogrupowanych w cztery obszary tematyczne:
- zmiany demograficzne
- modernizacja przemysłu i innowacje
- pogłębiona debata na temat środowiska naturalnego
- zmiany  mechanizmów podejmowania decyzji politycznych i rządzenia.
 
Zmiany demograficzne – migracje i starzenie się społeczeństw
 
Wzorzec zmian demograficznych  na całym świecie i w Europe jest bardzo zróżnicowany. Niektóre obszary geograficzne  doświadczają problemów związanych ze  starzejącymi się społeczeństwami, podczas gdy inne - wzrostu demograficznego, a co za tym idzie zwiększonej liczby młodych ludzi chcących znaleźć swoje miejsce w społeczeństwie. Te trendy współwystępują z rosnącą urbanizacją, zwiększaniem się liczebności klasy średniej w wielu regionach świata i rosnącymi dysproporcjami geograficznymi w poziomie rozwoju ekonomicznego i społecznego.
 
W ciągu następnych 20 lat populacja świata zwiększy się  do 8.3  mld ludzi, w następstwie czego w wielu rejonach świata, w tym rejonach objętych konfliktami, powstanie duża grupa młodych, ambitnych ludzi szukających dla siebie szans rozwoju. Do 2050 r migracje mogą objąć 400 mln ludzi, w tym wzrastającą liczbę migracji spowodowanych zmianami klimatycznym. Oznacza to dalsze  zwiększenie presji migracyjnej w Europie.  Region Morza  Bałtyckiego powinien się na te tendencje przygotować, aby sytuacja pełnego  zaskoczenia z 2015 r. już się nie powtórzyła.
 
Obserwowany, również w Polsce trend demograficzny jakim jest starzenie się społeczeństw Europy, powoduje  wyzwania dla systemów opieki społecznej, dla pracodawców i  tzw. drenaż mózgów z Europy do bardziej atrakcyjnych, młodych centrów miejskich w innych częściach świata.
 
Czy w związku z tym Region Morza Bałtyckiego może stać się modelem wykorzystania procesów demograficznych dla zmiany społecznej i rozwoju?  Wg autorów raportu jest to możliwe, jeśli zaprzestanie się  określania perspektyw starzejących się społeczeństw w najczarniejszych barwach, a raczej zacznie szukać atutów i dobrych rozwiązań.
 
Modernizacja przemysłu i innowacje
 
Wzorce ekonomiczne na świecie i w Europie ulegną znacznej przemianie w związku z rozwojem nowych technologii i tzw. 4. rewolucji przemysłowej. Rewolucyjne technologie prowadzą do scalania technologii i zacierania granicy pomiędzy systemami fizycznymi, cyfrowymi i biologicznymi. Dokonywane obecnie prognozy sytuacji ekonomicznej przedstawiają szerokie spektrum możliwych scenariuszy - od zapaści ekonomicznej do rozkwitu gospodarki dzięki nowym technologicznym rozwiązaniom. Rewolucja technologiczna, jaka w tej chwili się rozpoczyna zmieni kompletnie sposób w jakim żyjemy, pracujemy i komunikujemy się. Skala, zakres i złożoność tej transformacji będzie czymś, czego ludzkość jeszcze nie doświadczyła.
W tej sytuacji należy odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę będzie odgrywała Europa i RMB w tych procesach? Czy będzie po prostu poddawać się ich oddziaływaniom czy też będzie kształtować przyszłość? Region Morza Bałtyckiego z pewnością może stać się miejscem wdrażania najnowszych produktów, rozwijania innowacyjnych usług i technologii i testowania nowoczesnych modeli społecznych.
Nowe technologie wyznaczają także kierunki tzw. błękitnej i zielonej gospodarki. Błękitna gospodarka czyli biogospodarka oparta  na zrównoważonej eksploatacji biologicznych zasobów wód, staje się coraz bardziej istotna. W niedalekiej przyszłości możliwe będzie użytkowanie materiałów pochodzących z morza dla wytwarzania nowych produktów na skalę przemysłową. Po eksploatacji lądów ludzkość przystąpi do eksploatacji zasobów morskich. Morze Bałtyckie może stać się ważnym czynnikiem  błękitnego rozwoju, szkoda by pozostało jedynie obszarem transportowym i składowiskiem odpadów, stwierdzają autorzy raportu.  
 
Pogłębiona debata na temat środowiska naturalnego
 
Zmiany klimatyczne najprawdopodobniej j będą miały głęboki wpływ na wiele sektorów gospodarki tj. środowisko naturalne, rozwój gospodarczy, decyzje polityczne. Przewiduje się zwiększone zużycie energii w krajach spoza OECD związane ze wzrostem populacji i zarobków w tych krajach. Mimo spowolnienia wzrostu gospodarczego będzie utrzymywać się zwiększony popyt na surowce naturalne. To może powodować niestabilność rynków i napięcia geopolityczne. Jeśli nie zostaną wdrożone odpowiednie rozwiązania w ciągu następnych 20 lat, zmiany klimatu będą w sposób drastyczny oddziaływać na warunki atmosferyczne, biosferę, morza i lądy.  Już teraz obserwujemy ekstremalne zjawiska pogodowe, które są jedynie zapowiedzią tego co może nastąpić. Region Morza Bałtyckiego musi lepiej przygotować się do zmian klimatycznych, jednocześnie należy wzmocnić wysiłki by nie pogłębiać niekorzystnych zmian klimatycznych.
 
Zanieczyszczenie wód Morza Bałtyckiego jest tematem debat od wielu lat. Niestety, niekorzystny trend zwiększania się zanieczyszczeń będzie trwał. Morze  Bałtyckie jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych akwenów morskich na całym świecie i sytuacja nie poprawia się mimo wdrażania licznych polityk, strategii i programów.
Jednocześnie próbuje się prezentować nasz region, jako region czystego powietrza i czystych wód. Do roku 2030 Morze Bałtyckie powinno być naprawdę oczyszczone,  a poziom zanieczyszczeń powietrza obniżony do poziomu niezagrażającego środowisku naturalnemu i jest  to ważne nie tylko ze względów marketingowych.
 
Zmiany mechanizmów podejmowania decyzji politycznych i rządzenia
 
Po okresie wiary w słuszność decyzji podejmowanych na podstawie twardych danych i opinii ekspertów, wahadło wychyliło się w drugą stronę- wzrasta rola przekonań i przeświadczeń zarówno w procesie tworzenia systemów wartości, jak i podejmowania decyzji  politycznych. Także w RMB zróżnicowanie systemów wartości jest teraz wyraźniejsze niż w przeszłości. Dotyczy to zarówno poszczególnych krajów, jak i różnych grup społecznych. Należy więc podjąć dyskusję, na jakie wspólne „ przekonania” i na jaką wspólną wizję przyszłości możemy się wszyscy zgodzić.
Innym wyraźnym trendem jest z jednej strony przedkładanie interesów narodowych nad dążeniem do  wspólnych rozwiązań dla występujących problemów, a z drugiej, potrzeba wzmocnienia działań opartych na sieci współpracy. Napięcie w stosunkach z Rosją to tylko jeden z przykładów występujących obecnie problemów. Jednak w świecie oplecionym siatką ścisłych połączeń  współpraca  makroregionalna, jest nie tylko możliwa, ale wręcz konieczna. Region Morza Bałtyckiego, z jego tradycją współpracy na wszystkich szczeblach, wielką liczbą organizacji międzyregionalnych organizacji pozarządowych i aktywnymi społecznościami,  może stać się  miejscem gdzie współpraca jest kluczem i podstawą budowania modelowych rozwiązań odpowiadających na wyzwania przyszłości.

Innowacyjne rozwiązania w temacie bioenergii poszukiwane

Tematem konkursu proponowanego przez  ERA-NET Bioenergy jest bioenergia jako część inteligentnego i elastycznego systemu energii (Bioenergy as part of a smart and flexible energy system). Od 10 października br. można składać wnioski do kolejnej edycji międzynarodowego programu pn.: 11th Joint Call for Research and Development Proposals of the ERA-NET Bioenergy. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 23.01.2017 r.
 
Do konkursu mogą przystąpić jednostki naukowe (będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę), konsorcja naukowe oraz przedsiębiorcy. Dla jednostek niepodlegających przepisom dotyczącym pomocy publicznej, poziom dofinansowania może wynieść do 100 % planowanych kosztów realizacji projektu.
 
Finansowanie będzie udzielane na projekty badawczo-rozwojowe koncentrujące się na jednym z poniższych tematów:

  • Optimising integration of bioenergy in regional or transregional energy-infrastructure-systems (heat, electricity, mobility) with increasing amounts of variable (renewable) energy production in order to improve system stability, flexibility and energy efficiency;
  • Identification and development of novel technologies and systems for bioenergy exploitation and use with the aim to further improve efficiency, total emissions and GHG-balances in electricity, heat and transport fuel applications.

 
Finansowanie przeznaczone jest tylko na realizację innowacyjnych, istotnych przemysłowo projektów badawczo-rozwojowych. Oznacza to, że bezwzględnym warunkiem, jaki musi być spełniony jest wyjście poza aktualny stan techniki.
 
Nabór wniosków trwa do 23.01.2017 r. Po zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu należy złożyć wspólny pełny wniosek w języku angielskim do 20 czerwca 2017 r.
 
Polscy wnioskodawcy po otrzymaniu rekomendacji na finansowanie badań, dodatkowo muszą złożyć wniosek do NCBR, który przeznaczył na to działanie budżet w wysokości 500 000 euro.
Szczegółowe zasady oraz lista krajów mogących przystąpić do programu znajduje się na stronie NCBR oraz konkursu.  
 
Strona internetowa programu: www.eranetbioenergy.neti www.eranetbestf.net.

„Inwestujemy u siebie” – konkurs dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Co to jest Plan Inwestycyjny? Jak zwiększyć konkurencyjność Europy? Jakie innowacyjne rozwiązania pomogą w tworzeniu nowych miejsc pracy? Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie "Inwestujemy u siebie"! Zaproszenie skierowane jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli oraz całych społeczności szkolnych. Stwórzcie projekt, który warto zrealizować by zmienić na lepsze Wasz kawałek Europy. Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody - tablety i smartfony. Zgłoszenia można nadsyłać do 20 grudnia br.
 
Nawiążcie współpracę z wybraną firmą lokalną i wspólnie zastanówcie się, jak inwestując w innowacje stworzyć nowe miejsca pracy. Następnie nakręćcie film zachęcający inwestorów do finansowego wsparcia Waszego projektu. Pokażcie fakty, perspektywy przyszłego zysku (nie tylko finansowego, ale opowiedzcie też o rozwoju regiony, społeczności, nowej branży). Pokażcie jak Wasz projekt pobudzi gospodarkę w skali mikro, aby pozyskać inwestorów dla swoich działań.
 
Dla kogo?
 
Do konkursu mogą zgłosić się uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Biorą w nim udział trzyosobowe zespoły pod opieką dorosłego opiekuna. Zadaniem uczniów jest przygotowanie i przekazanie - zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi - pracy konkursowej, w której przedstawią własny pomysł na to, jak poprzez inwestycje w innowacyjne rozwiązania stworzyć nowe miejsca pracy w firmie działającej na wybranym lokalnym rynku.
 
Uczniowie i uczennice:
•  przygotują zespołowo pracę konkursową zgodnie z wytycznymi w regulaminie oraz umieszczą ją wraz z odpowiednim opisem we wskazanym serwisie internetowym;
•  wypełnią specjalnie przygotowany formularz: umieszczą link do przygotowanej pracy w formularzu oraz opis projektu i jego realizacji zadania według określonych przez Organizatora kryteriów.
 
W ramach przygotowania do konkursu uczniowie i uczennice uczestniczą w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli na podstawie zaproponowanego przez CEO zestawu materiałów edukacyjnych w celu zrozumienia tematyki konkursu.
 
Organizatorzy zapraszają również do konsultacji projektów z ekspertami. Jeśli macie wątpliwości dotyczące pracy konkursowej piszcie na adres kamila.zaborowska@szkolazklasa.pl.
 
Wszystkie materiały edukacyjne oraz informacje o webinariach pojawią się na stronach:

 
Zadanie konkursowe
Zadanie konkursowe polega na stworzeniu przez uczniów i uczennice – w oparciu o wyznaczone kryteria - innowacyjnego pomysłu na inwestycje w wybranej firmie, które mogą wesprzeć zmiany na lokalnym rynku pracy.
 
W konkursie zespoły uczniowskie nawiązują współpracę z wybraną firmą lokalną/regionalną i zastanawiają się, jak inwestując w innowacje w danej firmie, stworzyć nowe miejsca pracy. Pomysł powinien uwzględniać zastany kontekst: profil, zasoby i możliwości firmy.
Następnie opracowują informacje o własnym pomyśle – innowacyjnym projekcie inwestycyjnym: przygotowują spot zachęcający potencjalnych inwestorów do finansowego wsparcia projektu.
 
Praca prezentująca projekt inwestycyjny powinna zawierać: fakty na temat rynku lokalnego i jego rozwoju, perspektywy przyszłego zysku (nie tylko finansowego, ale też dot. rozwoju regionu, społeczności, nowej branży), informacje na temat efektów projektu dla gospodarki w skali mikro.
 
Zadaniem konkursowym uczniów będzie przygotowanie dwuminutowego spotu, który w prosty i atrakcyjny sposób będzie prezentował pomysł na innowacyjne zmiany w firmie generujące nowe miejsca pracy. Uczniowie będą musieli umieścić swój spot, wraz z odpowiednim opisem w serwisie internetowym (np. serwisie YouTube lub Vimeo).
Dodatkowe informacje dotyczące projektu inwestycyjnego oraz przebieg pracy zespołów uczniowskich należy krótko opisać w formularzu zgłoszeniowym wzorowanym na Europejskim Portalu Projektów Inwestycyjnych, gdzie prywatne przedsiębiorstwa i podmioty publiczne publikują pomysły na projekty, aby pozyskać inwestorów dla swoich działań.
W formularzu tym uczniowie będą zobowiązani także umieścić link do przygotowanego spotu.
 
UWAGA! Na stronie internetowej, na której zostanie zamieszczony zostanie film, należy umieścić następujący opis:
Nasz film bierze udział w konkursie „Inwestujemy u siebie”, ogłoszonym przez Komisję Europejską – Przedstawicielstwo w Polsce. Konkurs nawiązuje do założeń Planu Inwestycyjnego dla Europy. Dowiedz się więcej na: www.facebook.com/komisjaeuropejska, włącz się do dyskusji także na Twitterze lub Instagramie, używając #inwestUjEmy Autorzy: [należy wpisać: Imię i nazwisko/ lub nazwa zespołu, nazwa szkoły, miejscowość.]
 
Jak się zgłosić?
 
Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie do 20 grudnia 2016r. włącznie wypełniając formularz internetowy dostępny na stronach:

 
Dane zamieszczone w formularzu będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby konkursu.
 
Prawa autorskie
 
Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one naruszały majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich. Oznacza też, że osoba przekazująca prace konkursowe uzyskała pisemną zgodę osób, których wizerunki utrwalono na filmach wraz z ewentualną ścieżką dźwiękową oraz posiada uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 1 powyżej.
Nadesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że zespołowi przesyłającemu zgłoszenie konkursowe lub poszczególnym osobom wchodzącym w jego skład przysługują autorskie prawa majątkowe do nadesłanej pracy.
 
Nagrody
 
Autorzy sześciu najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej oraz ich opiekunowie zostaną zaproszeni do Warszawy na uroczysty finał konkursu, połączony z wręczeniem nagród i dyplomów pamiątkowych.
 
Wyróżnione zespoły w każdej kategorii wiekowej otrzymają smartfony o wartości ok. 800 PLN.
 
Zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca w każdej kategorii wiekowej otrzymają smartfony o wartości ok. 1000 PLN.
 
Nagrodami za zajęcie pierwszych miejsc w obydwu kategoriach wiekowych będą tablety o wartości ok. 1200 PLN.
 
Organizatorami konkursu są: Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce oraz Fundacja Szkoła z Klasą we współpracy z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 
Jak to było w poprzednich latach?
 
Zeszłoroczny konkurs, pod hasłem "Rozwój ma wiele twarzy" nawiązywał do założeń Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju 2015. Jego celem była edukacja uczniów w tematyce współpracy rozwojowej; podniesienie świadomości uczniów dot. idei i znaczenia współpracy rozwojowej realizowanej w różnych zakątkach świata przez Unię Europejską; skłonienie do refleksji nad tym, jakie działania rozwojowe warto wspierać. Konkurs miał na celu także zachęcenie do refleksji nt. miejsca Unii Europejskiej w świecie i działań realizowanych przez poszczególne kraje członkowskie.
 
W 2014 roku konkurs nosił nazwę "Strzał w dziesiątkę" i związany był z obchodami dziesięciolecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Miał on zachęcić młodzież do refleksji na temat miejsca Polski i jej roli w UE w przyszłości.
 
Edycja 2013 pt. „Nakręć się na wybory!” związana była z wyborami do Parlamentu Europejskiego. Celem organizatorów było uświadomienie młodym ludziom, że Unii Europejskiej nie można budować bez jej obywateli, a Parlament Europejski jest jedyną instytucją unijną, której przedstawicieli wybieramy w wyborach bezpośrednich.
 
W 2012 roku konkurs nosił nazwę „Bądźmy aktywni RAZEM”. Jego głównym założeniem było zwrócenie uwagi uczniów na wkład, jaki do społeczeństwa wnoszą seniorzy. Co mogą przekazać starsi młodym, ale także młodzi starszym. Jego zamierzeniem było zachęcenie młodzieży do podejmowania działań z myślą o aktywności osób starszych i budowaniu solidarności międzypokoleniowej.
 
Konkurs 2011 nosił nazwę „Mój pierwszy krok w wolontariat”. Zamierzeniem konkursu było promowanie dobrych praktyk i stworzenie swoistego katalogu dobrych rad dla początkujących wolontariuszy.
 
W 2010 konkurs „Nie wykluczam!” poświęcony był walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Było wyjątkowo emocjonująco – nagrodzonych zostało aż 9 zespołów!
 
W 2009 r. rywalizacja odbywała się pod hasłem „Przybij piątkę!” i nawiązywała do piątej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz dwudziestej rocznicy przemian ustrojowych w Europie Środkowo-Wschodniej.
 
Druga edycja konkursu pt. „Europa Wielu Kultur” odbyła się w 2008 r. i była związana z obchodzonym wówczas Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego.
 
Konkurs został zainaugurowany w 2007 r. pytaniem „Co się zmieniło w Twoim życiu dzięki funduszom unijnym?”.
 
Potrzebujesz więcej informacji?
 
Pytania można kierować na adres: kamila.zaborowska@szkolazklasa.pl

Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin

Formularz kontaktowyFundusze Unijne w Szczecinie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin


Europe Direct to sieć informacyjna zarządzana przez Komisję Europejską. Działa ona na terenie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej, a w tym również na terenie Polski. Mieszkańcy Szczecina mogą korzystać z jej usług już od 2013 roku.

Fundusze i dotacje unijne - Szczecin

Misją Europe Direct jest przede wszystkim integracja Polski z Unią Europejską oraz przybliżenie jej działalności mieszkańcom Szczecina. Cele te spełniamy między innymi poprzez lekcje europejskie, doradztwo na temat funduszy i dotacji unijnych, udzielanie informacji na temat projektów Erasmus, czyli programów wymiany studenckiej oraz organizacji pozarządowych. Na naszej stronie znajdziecie wiele informacji na temat konkursów oraz możliwości rozwojowych dla osób ze Szczecina i okolic. Zapewniamy fachowe i całkowicie bezpłatne informacje europejskie!
Zapraszamy do kontaktu! Z nami otrzymają Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Unii Europejskiej!


Programy Erasmus SzczecinProgramy Erasmus to szansa dla studentów na przeżycie niezapomnianej przygody, zdobycie nowych doświadczeń, naukę w nowym miejscu, poznanie ciekawych ludzi oraz poszerzenie własnych horyzontów, nie tylko jeśli chodzi o naukę języka obcego!

Chcesz wiedzieć co trzeba zrobić aby dostać się do programu oraz dowiedzieć się jakie konkretnie możliwości otwiera on przez Tobą? Zgłoś się do nas! Odpowiemy na wszystkie pytania. 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.