Centrum Europejskie - Europe Direct - Szczecin

Sekretariat ds. Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego

Europedirect
Połączenie bezpłatne.
Niektórzy operatorzy telefonii komórkowej (również aparaty w budkach telefonicznych i w hotelach) nie udostępniają połączeń z numerami 00 800 lub mogą pobierać za nie opłaty.

Europejski Dzień Języków – podsumowanie

Tegoroczna edycja Europejskiego Dnia Języków – pierwsza, w której wziął udział Europe Direct – Szczecin – już za nami! Od 21 września do 1 października trwały w naszym mieście różnorodne spotkania językowe, za które dziękujemy naszym partnerom: Alliance Française, Centrum Egzaminacyjnemu Goethe-Institut InBIT oraz szkołom językowym Profi - Lingua oraz Władcy Języków.
Europe Direct – Szczecin we współpracy z gośćmi z Obwodu Kaliningradzkiego porwał emocjonalnie i intelektualnie uczniów z Zespołu Szkół nr 2 w Szczecinie podczas Językowych Gier Logicznych. Młodzież podzielona na siedem zespołów toczyła między sobą bój o zwycięstwo w kilku kategoriach. Przy dźwiękach muzyki klasycznej drużyny sprawdziły nie tylko swoją wiedzę językową, ale również kulturową, geograficzną, czy historyczną. Niestety zwycięzca mógł być tylko jeden – serdecznie gratulujemy Bielecka Team!
Zapraszamy do obejrzenia galerii z tego wydarzenia!

Polskie euro – galeria prac

W ramach wrześniowego konkursu zachęciliśmy uczniów zachodniopomorskich szkół podstawowych i gimnazjalnych do przedstawienia swojej wizji euro, kiedy Polska przystąpi do europejskiej wspólnoty walutowej. Każda praca plastyczna została nagrodzona Europejskim Kalendarzem Szkolnym 2015/2016.
Zachęcamy do obejrzenia twórczości uczniów!

Centrum Opieki nad Dzieckiem:


Szkoła Muzyczna I stopnia:

Szkoła Podstawowa nr 1, Choszczno:

Zespół Szkół nr 9, Szczecin:

Zespół Szkół, Grzmiąca:

Horyzont 2020 / profesjonalne wsparcie w RCTiTT

Unijny program w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” działa od 2014 roku. Od tego czasu wspiera projekty z zakresu badań naukowych i innowacji, które mają na celu zwiększenie konkurencyjności gospodarczej Europy. W ostatnich siedmiu latach w ramach programu zainwestowano 77 mld euro. W połowie października Komisja Europejska ogłosiła, iż w kolejnych dwóch latach przeznaczy na ten program 16 mld euro. Dotychczasowe środki wydatkowano na prace w takich dziedzinach jak zdrowie, ochrona środowiska, transport, żywność i energia. W ramach przedstawionego programu prac na lata 2016 – 2017 otworzą się nowe możliwości na finansowanie badań naukowych i innowacji, które docelowo mają doprowadzić do pozytywnych zmian w życiu obywateli.
Nowe możliwości finansowania oferowane w ramach programu są związane bezpośrednio z priorytetami polityki Komisji pod przewodnictwem Jeana-Claude'a Junckera i w znacznym stopniu przyczynią się do realizacji założeń w zakresie tworzenia miejsc pracy, wzrostu gospodarczego i pakietu inwestycyjnegojednolitego rynku cyfrowegounii energetycznej i przeciwdziałania zmianom klimaturynku wewnętrznego z silniejszym przemysłem oraz wzmocnienia pozycji Europy na arenie międzynarodowej.
Zgodnie ze strategicznymi priorytetami komisarza Carlosa Moedasa, komisarza ds. badań, innowacji i nauki, program „Horyzont 2020” będzie otwarty na innowacje, otwarty na naukę i otwarty na świat. Nowy program prac na lata 2016–2017 stwarza możliwości finansowania poprzez szereg zaproszeń do składania ofert, zamówienia publiczne i inne działania, takie jak nagrody Horyzont, i obejmuje łącznie niemal 600 tematów. Struktura programu prac odzwierciedla ogólną elastyczność programu „Horyzont 2020”, skoncentrowanego na długoterminowych priorytetach UE i najbardziej palących problemach społecznych, a jednocześnie stwarza możliwości szybkiego reagowania na nowe wyzwania, takie jak ogniska chorób lub szkodników.
Program zapewni wsparcie różnorodnych przekrojowych inicjatyw, takich jak modernizacja europejskiego przemysłu wytwórczego (1 mld euro); technologie i normy zautomatyzowanego prowadzenia samochodu (ponad 100 mln euro); Internet przedmiotów (139 mln EUR) podejmujący zadanie digitalizacji europejskich gałęzi przemysłu; Przemysł 2020 w gospodarce o obiegu zamkniętym (670 mln EUR) w celu rozwinięcia silnej i zrównoważonej gospodarki oraz inteligentny i zrównoważony rozwój miast (232 mln EUR) na rzecz lepszej integracji ochrony środowiska, transportu, energii oraz sieci cyfrowych w środowisku miejskim w UE.
Ponadto co najmniej 8 mln euro zostanie udostępnione na badania nad bezpieczeństwem granic zewnętrznych UE, mające pomóc w wykrywaniu przypadków handlu ludźmi i ich przemytu oraz w zapobieganiu tym zjawiskom; 27 mln euro zostanie przeznaczone na opracowanie i zastosowanie nowych technologii wykorzystywanych do zapobiegania przestępczości i terroryzmowi, a kwotą 15 mln euro zostaną wsparte badania nad przyczynami i skutkami przepływów migracyjnych w Europie. Nowy program prac będzie też nawiązywać do sukcesów w zakresie badań w dziedzinie zdrowia, takich jak przełomowe odkrycia związane z wirusem Ebola już wspierane w ramach programu „Horyzont 2020”, dzięki przeznaczeniu 5 mln euro na inwestycje mające na celu zaradzenie krytycznemu wystąpieniu ognisk szkodnika drzew oliwnych Xylella fastidiosa.
Celem nowego programu prac jest również zwiększenie wpływu finansowania ze środków programu „Horyzont 2020”. Po pierwsze, oprócz ponad 740 mln euro przeznaczonych na wsparcie działań badawczych i innowacyjnych w prawie 2000 małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zwiększy on pulę środków dostępnych dla innowacyjnych przedsiębiorstw dzięki nowym możliwościom lewarowania wspieranym z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Wzrosną także możliwości zwiększenia synergii z innymi unijnymi programami finansowania, co podkreślił przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker w swoim orędziu o stanie Unii, jak również udzielenia naukowcom wsparcia przy składaniu wniosków poprzez jaśniejsze wytyczne i kryteria oceny.
W kontekście korzyści jakie obywatele mogą czerpać z funkcjonowania programu ,,Horyzont” ważna jest także informacja o  ustanowienia ,,Pieczęci doskonałości”(Seal of Excellence). Będzie ona przyznawana obiecującym projektom złożonym w ramach programu „Horyzont 2020”, którym nie można było zapewnić finansowania ze względu na ograniczenia budżetowe, które jednak uzyskały wysoki wynik punktowy w procesie wymagającej i niezależnej oceny. W fazie pilotażowej, „Pieczęć doskonałości” będzie początkowo przyznawana propozycjom przedłożonym przez małe i średnie przedsiębiorstwa w oparciu o instrument przeznaczony dla MŚP w ramach programu „Horyzont 2020”. Działanie takie mogłoby zostać później rozszerzone na więcej dziedzin programu „Horyzont 2020”.
Przedsiębiorcy i uczelnie z Pomorza Zachodniego mogą liczyć na wsparcie w ubieganiu się o dofinasowanie w ramach programu ,,Horyzont 2020” w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT) działającym przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Centrum oferuje bogatą ofertę jesiennych warsztatów, na które mogą zgłaszać się przedsiębiorcy i pracownicy administracyjni uczelni.
27 października odbędą się warsztaty: „Zaprojektuj swój sukces - Tajemnice przygotowania wniosku do Horyzontu 2020, podczas których uczestnicy dowiedzą się, jak podejść do przygotowania wniosku, by nie popełnić częstych błędów, które skutkują odrzuceniem aplikacji.
5 listopada br. odbędzie się szkolenie z zakresu zatrudniania naukowców-cudzoziemców i wysyłania Polaków za granicę.Uczestnictwo w spotkaniu jest idealną okazją do pozyskania informacji na temat wszelkich formalności związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców oraz wysyłania polskich naukowców za granicę.
RCIiTT zaprasza także na Spotkanie brokerskie dla programu Horyzont 2020, które odbędzie się 4 listopada w Rydze (Łotwa).  Spotkania brokerskie są znakomitą okazją do pozyskania zagranicznych partnerów w celu zbudowania konsorcjum projektowego. Udział w konferencji jest bezpłatny (czytaj więcej...)
Na wszystkie spotkania obowiązuje wcześniejsza rejestracja poprzez stronę RCIiTT. Centrum można odwiedzić przy ul. Jagiellońskiej 20 w Szczecinie.
Źródła:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5831_pl.htm
http://ec.europa.eu/polska/news/151013_innowacje_pl.htm
http://www.innowacje.zut.edu.pl/

INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020

W dniach 2 i 3 października 2015 odbyło się w Gdańsku I posiedzenie Komitetu Monitorującego dla Programu INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020.Podczas obrad gremium podjęło decyzję o otwarciu I naboru wniosków. Nabór odbędzie się w dniach od 2 listopada 2015 do 18 grudnia 2015. Otwarty będzie dla wszystkich osi programu. I będą to następujące Osie Tematyczne i Priorytety Inwestycyjne.
1. Wzmocnienie aktywności międzynarodowej oraz zdolności innowacyjnej niebieskiej  i zielonej gospodarki Południowego Bałtyku                    
1.1 Zwiększanie obecności niebieskiego i zielonego sektora MŚP z obszaru Południowego Bałtyku na rynku międzynarodowym poprzez wspólne działania transgraniczne
1.2 Poprawa transferu innowacji na rzecz niebieskiego i zielonego sektora MŚP poprzez wspólne działania transgraniczne
2. Wykorzystanie środowiskowego i kulturowego potencjału Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu
2.1 Wzmocnienie rozwoju zasobów dziedzictwa naturalnego i kulturowego Południowego Bałtyku celem tworzenia obszarów zrównoważonej turystyki
2.2 Zwiększenie wykorzystania ekologicznych technologii w celu redukcji zanieczyszczeń
 w obszarze Południowego Bałtyku
3. Poprawa transgranicznej sieci połączeń funkcjonalnego na rzecz niebieskiego i zielonego transportu
3.1 Poprawa jakości oraz środowiskowe zrównoważenie usług transportowych w obszarze Południowego Bałtyku
4. Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich na rzecz niebieskiego i zielonego sektora gospodarki
4.1 Zwiększenie udziału wykwalifikowanej siły roboczej w niebieskim i zielonym sektorze gospodarki poprzez wspólne działania transgraniczne
5. Zwiększenie zdolności współpracy instytucjonalnej lokalnych podmiotów w obszarze Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu
5.1 Poprawa zdolności współpracy instytucjonalnej lokalnych podmiotów w obszarze Południowego Bałtyku poprzez uczestnictwo w sieciach międzynarodowych
Na cały program przeznaczono 83 MEUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania zależy od kraju pochodzenia partnera:
•Litwa, Niemcy, Polska - 85%;
•Dania, Szwecja - 75%.
Pozostała kwota jest wkładem własnym każdego z partnerów projektu, przy czym obowiązuje zasada refundacji poniesionych kosztów.
Obszar tego programu transgranicznego jest bardzo rozległy i obejmuje :
•Niemcy - północne powiaty landu Meklemburgia-Pomorze Przednie;
•Dania - Zelandia oraz Bornholm;
•Litwa - zachodnie okręgi;
•Polska - województwo pomorskie i zachodniopomorskie oraz subregion elbląski;
•Szwecja - południowo-wschodnie regiony

Stąd, wychodząc naprzeciw wszystkim instytucjom, które biorą pod uwagę aplikowanie już  do najbliższego naboru  w roli partnera wiodącego, Wspólny Sekretariat Programu wraz z Regionalnym Punktem Kontaktowym w Szczecinie zaprasza na konsultacje projektowe w dniach 3 i 4 listopada 2015 w Szczecinie.Konsultacje są BEZPŁATNE i OTWARTE dla całego obszaru wsparcia, tzn., że można wybrać inny dogodny termin oraz inną lokalizację zgodnie z preferencjami.
Nabór na konsultacje prowadzi Wspólny Sekretariat.  Po wybraniu preferowanego dnia i wypełnieniu skróconego formularza, który będzie podstawą do konsultacji, zostaniecie Państwo poinformowani bezpośrednio przez Wspólny Sekretariat o dokładnej godzinie i miejscu konsultacji (w przypadku Szczecina będzie to: ul. Piłsudskiego 40-42- siedziba Urzędu Marszałkowskiego, sala 400, 3 piętro).
Na stronie znaleźć można dodatkowe informacje o programie.
Termin na zgłaszanie pomysłów do konsultacji w Szczecinie upływa dnia 27 października, więc czasu jest niewiele!
Inną formą pomocy do zbliżającego się I naboru w programie (2 listopad - 18 grudzień br.) może być platforma online South Baltic SMART Alliance (wirtualne miejsce do zamieszczania swoich pomysłów projektowych oraz nawiązywania kontaktów).
Kto może ubiegać się o dofinansowanie z programu? 
Mogą to być organy administracji publicznej, instytucje publiczne, izby handlowe, klastry i organizacje otoczenia biznesu, środowisko akademickie oraz organizacje infrastruktury badawczo-rozwojowej. Ponadto stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, operatorzy transportu publicznego, etc.
Program Interreg Południowy Bałtyk jest instrumentem finansowania, który ma na celu wzmocnić potencjał niebieskiego i zielonego wzrostu (blue and green growth) w ramach współpracy transgranicznej między podmiotami lokalnymi i regionalnymi. Niebieski wzrost odnosi się do potencjału gospodarczego Morza Bałtyckiego i regionów przybrzeżnych oraz rozwoju w harmonii ze środowiskiem morskim. Zielony wzrost to termin opisujący ścieżkę wzrostu gospodarczego, która wykorzystuje zasoby naturalne w sposób zrównoważony.  Oczekuje się, że każdy przygotowywany projekt będzie odnosił się przynajmniej do jednego z dwu potencjałów.
Program jest nadzorowany przez Wspólny Sekretariat z siedzibą w Gdańsku. Językiem obowiązującym w programie jest angielski.
Dalszych informacji udzielają pracownicy Regionalnego Punktu Kontaktowego w Wydziale Współpracy Terytorialnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pod nr telefonu 91 44 67 210 lub 94 317 74 08. Polecamy również naszą stronę www.ewt.wzp.pl.

Anna Błeszyńska
Wydział Współpracy Terytorialnej
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Konsultacje publiczne na temat obywatelstwa europejskiego

Do 7 grudnia 2015 r. każdy obywatel UE może wyrazić swój głos w sprawie obywatelstwa europejskiego.To wyjątkowa okazja, aby poinformować o przeszkodach, jakie napotykamy w życiu codziennym, mieszkając, podróżując, ucząc się, głosując lub kandydując w wyborach w innym kraju UE.
Dzięki opiniom Komisja Europejska zyska dużo lepszy obraz sytuacji w terenie i pomoc w rozwiązywaniu stwierdzonych problemów. Odpowiedzi na pytania mogą również udzielać organizacje pozarządowe i wszelkie zainteresowane strony, opierając się na wspólnych doświadczeniach swych członków. Do zgłaszania Komisja zaprasza także władze lokalne lub regionalne, przedsiębiorstwa, środowiska akademickie oraz inne podmioty zainteresowane kwestią obywatelstwa UE.
Opinię bada Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów Komisji Europejskiej. By wyrazić swój głos należy odwiedzić stronę www.

Europejskie Ramy Kwalifikacji

Europejska Rama Kwalifikacji to pierwsze narzędzie, dzięki któremu można porównać, jakie wykształcenie i umiejętności kryją się za dyplomami z 27 państw. To taki rodzaj tłumacza dla wszystkich kwalifikacji uzyskanych w krajach UE. Dzięki temu powstaje jeden spójny, unijny rynek pracy, w którym zdobywane w Polsce dyplomy czy certyfikaty będą zrozumiałe i przejrzyste dla pracodawców z innych państw naszego kontynentu. W praktyce oznacza to zwiększenie możliwości przemieszczania się studentów i pracowników pomiędzy krajami UE w ramach otwartego rynku pracy.
Polacy pracujący za granicą często są zatrudnieni poniżej swojej wiedzy i umiejętności. Nie dlatego, że są obcokrajowcami. Powodem jest to, że nikt nie wie ile warte są ich dyplomy. W niektórych krajach, które mają już swoje ramy kwalifikacji, jak w Szkocji czy Irlandii, służby zatrudnienia próbowały już porównywać polskie dyplomy do irlandzkich. Jednak dopiero istnienie Polskiej Ramy Kwalifikacji i jej powiązanie z Europejską Ramą Kwalifikacji umożliwia w pełni ten proces. Możliwości sprawdzenia, jaki poziom ma przypisany polska kwalifikacja (czyli dyplom) będzie oznaczać np. to, że ktoś pracujący, np. w Irlandii będzie zarabiał tyle samo, co Irlandczyk z dyplomem na odpowiadającym poziomie ramy.
Dla poszukujących pracy poza własnym krajem, jak i dla pracodawców zatrudniających obcokrajowców, możliwość obiektywnego porównania dyplomów wydawanych w różnych krajach jest sprawą kluczową. Dlatego na wprowadzenie ram zdecydowało się już 135 krajów na świecie, w tym wszystkie kraje europejskie.
Trwające prace nad Polską Ramą Kwalifikacji są więc  częścią  procesu, który obejmuje całą Unię Europejską od roku 2004.
Polska Rama Kwalifikacji
Kwalifikacja to dyplom, świadectwo, certyfikat lub zaświadczenie, które gwarantuje, że posiadasz wiedzę i konkretne umiejętności, czyli potrafisz wykonać określone rzeczy, a także jesteś w takim lub innym stopniu zdolny do samodzielnej pracy, kooperacji, kierowania zespołem i ponoszenia odpowiedzialności. W Polsce kwalifikacje są nadawane w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego, a także poza nimi – w ramach różnych struktur, instytucji i organizacji. Funkcjonują na podstawie rozmaitych ustaw lub innych regulacji ustanowionych przez korporacje zawodowe, organizacje, instytucje szkoleniowe, przez co trudno jest je zestawiać według jednolitych kryteriów. Dlatego w celu uporządkowania i porównania posiadanych umiejętności powstała Polska Rama Kwalifikacji (PRK).
Prace nad Polską Ramą Kwalifikacji
Nad przygotowaniem i wdrożeniem PRK Polska pracuje od 2006 roku. W I etapie powstał ekspercki model ramy. Aktualnie prace nad PRK prowadzone są przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach projektu systemowego „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie”, który potrwa do 30 czerwca 2015 roku.
Główne efekty projektu:

 1. Polska Rama Kwalifikacji, jeden z głównych elementów krajowego systemu kwalifikacji, która w spójny oraz harmonijny sposób łączy i porządkuje efekty uczenia się zdobywane
  na różnych poziomach edukacji ogólnej, wyższej i zawodowej.
 2. Polski raport referencyjny, czyli opis tego, jak PRK odnosi się do Europejskiej Ramy Kwalifikacji.
 3. Założenia krajowego systemu kwalifikacji z uwzględnieniem zasad zapewniania jakości kwalifikacji, opisywania kwalifikacji i zgłoszenia do rejestru, zasad uzyskiwania do rejestru, zasad uzyskiwania (walidowania) uzyskanych kompetencji itp. Celem projektu jest również opracowanie i przygotowanie do wdrożenia zintegrowanego rejestru kwalifikacji (ZRK), w którym będą wpisywane kwalifikacje spełniające właściwe warunki. Z rejestrem powiązany będzie ściśle portal krajowego systemu kwalifikacji, umożliwiający również obsługę klientów – osób, które chcą uzyskać kwalifikacje.
 4. Badania i analizy empiryczne oraz pilotaże związane z elementami systemu kwalifikacji.
 5. Współpraca z rozmaitymi grupami ekspertów i praktyków jest dobrą praktyką projektu,
  w szczególności prowadzona jest debata społeczna – uczestniczą w niej reprezentanci różnych grup zawodowych oraz środowisk zainteresowanych systemem kwalifikacji: przedstawiciele pracowników i pracodawców oraz innych instytucji rynku pracy, nauczyciele, wykładowcy, uczniowie i studenci, agencje zatrudnienia, a także firmy szkoleniowe.

Poziomy kwalifikacji w PRK
Podstawowym narzędziem nowego systemu kwalifikacji  jest Polska Rama Kwalifikacji. PRK, podobnie jak Europejska Rama Kwalifikacji (ERK), składa się z ośmiu poziomów kwalifikacji. Każdy z poziomów PRK jest opisywany za pomocą ogólnych stwierdzeń charakteryzujących efekty uczenia się, jakie musi potwierdzać kwalifikacja, aby znaleźć się na danym poziomie. PRK uwzględnia efekty uczenia się osiągnięte w ramach edukacji formalnej oraz w inny sposób.
Poziom PRK odzwierciedlają postępy osiągane przez osobę uczącą się w trzech zakresach:

 • wiedzy – czyli to, co ktoś zna i rozumie,
 • umiejętności – czyli to, co ktoś potrafi,
 • kompetencji społecznych – czyli to, do czego ktoś jest gotów.

Unikatowym rozwiązaniem zastosowanym w Polsce jest wprowadzenie zasady, że opisy wymagań
na każdym poziomie mają różne stopnie szczegółowości:

 • po pierwsze, są to uniwersalne charakterystyki poziomów, czyli takie, które dotyczą wszystkich rodzajów edukacji,
 • po drugie, są to bardziej szczegółowe charakterystyki poziomów typowe dla kształcenia: ogólnego, zawodowego lub wyższego,
 • po trzecie, są to zapisy najbardziej szczegółowe, a więc np. w szkolnictwie wyższym odnoszące się do jednego z ośmiu obszarów kształcenia, a także ramy sektorowe
  (np. dla budownictwa, opieki zdrowotnej).

Zakłada się, że kwalifikacje nadawane w systemie oświaty oraz szkolnictwie wyższym będą miały odnotowany poziom PRK od roku szkolnego 2013/2014 jeszcze przed wdrożeniem krajowego rejestru kwalifikacji na podstawie rozporządzeń wydanych przez właściwych ministrów.
Termin, do którego włączone do rejestru dyplomy, świadectwa, dokumenty Europass oraz odnoszące się do kwalifikacji będą zawierały informacje o poziomie PRK, zostanie ustalony po zatwierdzeniu przez odpowiednie władze publiczne scenariusza wdrożenia zintegrowanego systemu kwalifikacji. Scenariusz wdrożenia jest przedmiotem dyskusji i uzgodnień w gronie przedstawicieli resortów reprezentowanych w rządowym Komitecie Sterującym do spraw Krajowych Ram Kwalifikacji.
Zintegrowany rejestr kwalifikacji
Rejestr gromadzić będzie wiarygodne informacje na temat kwalifikacji zarejestrowanych, to znaczy takich, które spełniają warunki właściwe dla przyszłego zmodernizowanego krajowego systemu kwalifikacji określone w przepisach prawa ustanawiających zasady funkcjonowania tego systemu.
Zintegrowany rejestr będzie obejmował kwalifikacje niezależne od rejestrów i spisów kwalifikacji już istniejących i tworzonych w przyszłości w Polsce, na potrzeby poszczególnych resortów, branż, środowisk i instytucji. Dzięki temu informacje te będą łatwo dostępne w jednym miejscu dla wszystkich zainteresowanych. Proponowany poziom kwalifikacji w PRK w zależności od typu szkoły przedstawione jest w poniższych tabelach.
Jakość kwalifikacji wpisanych do rejestru będzie zapewniana poprzez określone procedury. Wpisanie kwalifikacji do zintegrowanego rejestru będzie się wiązać z nadaniem jej poziomu.
W rejestrze najpierw znajdą się kwalifikacje zdobyte w ramach edukacji formalnej – oświaty, szkolnictwa zawodowego oraz szkolnictwa wyższego. W drugiej kolejności wpisane zostaną kwalifikacje uzyskiwane poza edukacją formalną, nadawane przez różne instytucje i organizacje branżowe. Różne świadectwa i certyfikaty, które nie znajdą się w rejestrze, będą mogły funkcjonować na dotychczasowych zasadach, o ile nadal będzie na nie zapotrzebowanie społeczne. Jednakże nie będą one mogły mieć oznaczonego poziomu PRK.
Informacje zgromadzone w zintegrowanym rejestrze będą udostępnione za pośrednictwem portalu internetowego. Portal KSK, podobnie jak portale pozostałych krajów UE, będzie powiązany z portalem Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK).

Typy szkoły   Proponowany poziom PRK
Szkoła podstawowa Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 1
Gimnazjum Świadectwo ukończenia gimnazjum 2
Zasadnicza szkoła zawodowa Świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe 3
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe 3
Technikum Świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe 3 lub 4 zależne od kwalifikacji
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe 4
Świadectwo dojrzałości (matura) 4
Liceum ogólnokształcące Świadectwo dojrzałości (matura) 4

Rodzaj studiów Nazwa kwalifikacji Punkty ECTS Planowany poziom kwalifikacji PRK
Studia pierwszego stopnia (pierwszy stopień w systemie bolońskim) Dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego Licencjata/inżyniera lub tytułu równoważnego Przynajmniej 180 6
Studia drugiego stopnia (drugi stopień w systemie bolońskim) lub jednolite studia magisterskie Dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu  zawodowego
Magistra/magistra inżyniera lub tytułu równoważnego
(np. Lekarz)
Studia drugiego stopnia – przynajmniej 90
Jednolite studia magisterskie: Przynajmniej 300 (studia 5-letnie), 360 (studia 6-letnie)
7
Studia trzeciego stopnia (trzeci stopień w systemie bolońskim) Dyplom potwierdzający uzyskanie stopnia naukowego doktora w określonej dyscyplinie 45-60 8
Dodatkowo:
Podyplomowe studia niezakończone przyznaniem tytułu naukowego Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Przynajmniej 60; (studia nie powinny trwać krócej niż dwa semestry) Zależne od programu

Portal krajowego systemu kwalifikacji
Na portalu znajdują się informacje:

 • merytoryczne o kwalifikacji – oficjalna nazwa, poziom w PRK, który jest przypisany do kwalifikacji oraz efekty uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne), które trzeba osiągnąć, aby ją otrzymać (wymagane kompetencje),
 • uzupełniające o kwalifikacji – wykształcenie (lub kwalifikacje) stanowiące podbudowę dla danej kwalifikacji, dodatkowe warunki, możliwości zdobywania kolejnych kwalifikacji, uprawnienia związane z kwalifikacją, okres ważności kwalifikacji, rodzaj dokumentu poświadczającego kwalifikację,
 • związane z wykorzystywaniem kwalifikacji – rodzaje działalności (w tym zawodowej),
 • w których posiadanie danej kwalifikacji jest wymagane, pożądane predyspozycje, przeciwwskazania zdrowotne, szczególne warunki wykonywania typowych zadań zawodowych dla kwalifikacji itp.,
 • o sposobach uzyskiwania kwalifikacji, w tym o instytucjach nadających kwalifikacje.

Co zmieni Polska Rama Kwalifikacji
Jeden zawód, klika kwalifikacji, wiele możliwości
PRK nie tylko zachęca do uczenia się przez całe życie, ale także umożliwia szybkie zdobycie nowych specjalizacji (przez dodanie kolejnych kwalifikacji do już posiadanych), łatwe przekwalifikowanie się, bez potrzeby rozpoczynania drugiego kierunku studiów lub szkoły o innym profilu zawodowym. Pozwala uniknąć zbędnego powtarzania zajęć i kursów na różnych poziomach uczenia się. Można będzie pójść na egzamin, zdać lub uzyskać informacje, jakiej wiedzy lub jakich umiejętności brakuje do uzyskania kwalifikacji i nauczyć się tylko tego, zamiast iść na cały kurs od początku i uczyć się ponownie tego, co już umiemy. Dzięki temu proces nauki poszczególnych umiejętności ulegnie uproszczeniu, a to w sytuacji szybko zmieniającego się rynku pracy jest niezwykle istotne. Da to również o wiele więcej możliwości i sposobów kształcenia się tym, którzy stracili pracę, albo są zagrożeni bezrobociem. Formalne potwierdzenie kwalifikacji pozwoli także świadomie zaplanować i stworzyć własną ścieżkę edukacyjną. Będąc ekspertem w jednej dziedzinie, dalej można zdobywać dyplomy czy certyfikaty w innych obszarach tworzące kompletną ofertę dla tych, którzy chcą korzystać z naszej wiedzy i umiejętności.
Dyplom w języku pracodawcy
Wkrótce w Polsce na świadectwach i dyplomach absolwentów szkół pojawią się numery w skali 1-4, a dla edukacji wyższej 6-8. Będą oznaczały, jaki poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji jest przypisany do dyplomu.
Taki sposób porządkowania kwalifikacji pozwoli ocenić i porównać umiejętności pracowników i kandydatów do pracy w sposób przejrzysty i zrozumiały dla pracodawcy. Sprawi, że umieszczony na świadectwie, dyplomie lub certyfikacie numer odpowiadający konkretnemu poziomowi kwalifikacji będzie jasnym i wiarygodnym komunikatem, definiującym wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne osoby legitymującej się tym dokumentem. 
Szansa na sukces
Polska Rama Kwalifikacji oraz związany z nią krajowy system kwalifikacji znacznie ułatwią młodym osobą zdobywanie zawodu oraz kolejnych umiejętności, dadzą możliwość szybkiego dokształcenia się czy przekwalifikowania, również dzięki również dzięki kształceniu pozaformalnemu (kursy, szkolenia) lub nieformalnemu (w pracy, w drodze e-learningu, w internecie). Uczenie się przez całe życie jest szczególnie ważne teraz ze względu na coraz większą specjalizację poszczególnych zawodów oraz ogrom wiedzy płynącej z różnych źródeł. Nabywając kolejne umiejętności, które przekładają się na możliwości  pracy zarobkowej, zmniejszamy bezrobocie, podnosząc jakość życia
w Polsce.

Źródło: Instytut Badań Edukacyjnych www.kwalifikacje.edu.pl

Europejski Konkurs Kosmiczny

Uczniowie (w kategoriach wiekowych 7-13 lat, 14-18 lat) i studenci do 22. roku życia mogą wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania jest wyjazd do Centrum Kosmicznego w Gujanie Francuskiej oraz staże w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Zadaniem uczestników jest przygotowanie projektu dotyczącego przestrzeni kosmicznej. Zgłaszane pomysły powinny skupiać się na europejskich projektach kosmicznych i na korzyściach płynących z eksploracji kosmosu.
Konkurs przeprowadzany jest oddzielnie w trzech kategoriach wiekowych. Uczniowie w wieku 7-13 lat mogą rywalizować w kategorii Skywalkers, a ci między 14. a 18. rokiem życia - w kategorii Pioneers. Kategoria Explorers przeznaczona jest dla studentów w wieku 17-22 lata.
Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie się za pomocą portalu projektu Odysseus II, wypełnienie formularza rejestracyjnego i zaakceptowanie regulaminu konkursu. Następnie uczestnicy muszą wybrać jedną z pięciu kategorii tematycznych. Do wyboru mają: Galileo: Codzienne korzyści płynące z wykorzystania przestrzeni kosmicznej; Copernicus: Obserwacje Ziemi; Misja Rosetta: Eksploracja kosmosu; Misja Gaia: Obserwacje gwiazd oraz Ustalanie związków między danymi satelitarnymi a danymi terenowymi. Powinni również wybrać formę projektu, może to być np. eksperyment, film wideo, prototyp czy prezentacja.
Po wyborze tematu i typu projektu uczestnicy mogą przejść od fazy badawczej i zaprojektować rozwiązanie albo ostateczny produkt ich pracy. W tej fazie mogą konsultować się z mentorami na temat wykonalności i wartości naukowej ich pomysłów. Następnie mogą rozpocząć realizację projektu. Koszt materiałów do jego wykonania nie może przekroczyć 150 euro.
Po ewentualnych konsultacjach i poprawkach, uczniowie i studenci mogą złożyć swój projekt na stronie Odysseus II. Można zrobić to w jednym z 24 oficjalnych języków Unii Europejskiej, czyli również w języku polskim. Uczestnicy indywidualni i zespoły mają czas na zgłoszenia prac w terminach określonych dla poszczególnych kategorii wiekowych. W kategorii Skywalkers do 31 marca 2016 r., a w kategoriach Pioneers i Explorers do 15 stycznia 2016 r. Nagrodą główną w kategoriach Explorers i Pioneers jest wyjazd do Centrum Kosmicznego w Gujanie Francuskiej. Oprócz tego przewidziano nagrody dodatkowe, nagrody dla zwycięzców etapów regionalnych i narodowych konkursu m.in. staże w Europejskiej Agencji Kosmicznej, teleskopy.
Projekt edukacyjny Odysseus II finansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont 2020. Koordynatorem projektu na terenie Polski oraz Litwy, Łotwy i Estonii jest Centrum Badań Kosmicznych PAN. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie konkursu.

Źródło: Eurodesk

Konkurs E(x)plory dla młodych odkrywców

E(x)plory to konkurs skierowany do młodych ludzi pasjonujących się nauką, którzy chcą zgłosić swoje pomysły na projekty badawcze. Nagrody są warte zaangażowania -  na najlepszych czeka stypendium w wysokości 10 tys. złotych, a także szansa na reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej.
Konkurs organizowany jest przez Fundację Zaawansowanych Technologii w ramach programu E(x)plory. Swoje pomysły ze wszystkich dziedzin naukowych mogą zgłaszać młode osoby zafascynowane nauką między 13 a 20 rokiem życia, pojedynczo lub w dwu- i trzyosobowych zespołach. "Jeśli obserwujesz to, co się wokół Ciebie dzieje, jesteś ciekawy świata, często pytasz „jak?” „dlaczego?” i „po co?”, zastanawiasz się jak działa sztuczna inteligencja, szukasz rozwiązań związanych z zanieczyszczeniem środowiska, badasz otaczającą Cię przyrodę albo masz pomysł na niezwykły projekt społeczny, to znaczy, że Konkurs Naukowy E(x)plory jest właśnie dla Ciebie!" - zachęcają organizatorzy konkursu.
Zgłoszenia są przyjmowane do 25 stycznia 2016 r. poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.explory.pl/rekrutacja. W regionalnym etapie konkursu podczas Festiwali Naukowych E(x)plory w pięciu miastach weźmie udział 150 projektów wybranych przez ekspertów. Młodzi badacze zaprezentują swoje pomysły przed naukowcami oraz przedstawicielami innowacyjnych firm. Będzie to także okazja do udziału w ciekawych warsztatach i niezwykłych pokazach naukowych oraz poznania rówieśników, którzy, tak jak oni, pasjonują się nauką. Regionalny etap odbędzie się w marcu i kwietniu 2016 roku.
Około 30 najlepszych projektów wybranych przez jury będzie można zobaczyć w finale konkursu podczas Gdynia E(x)plory Week, który odbędzie się między 21 a 24 września 2016 r. Laureaci zdobędą stypendia naukowe. Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma 10 tys. zł, drugiego - 7 tys. zł, a trzeciego 5 tys. zł. Poza tym laureaci będą reprezentowali Polskę w najbardziej prestiżowych zagranicznych konkursach naukowych dla młodzieży: Intel ISEF w USA, Expo-Sciences International w Brazylii, INESPO w Holandii oraz Infomatrix w Rumunii.
Doceniając pracę nauczycieli i mentorów przygotowujących uczniów do E(x)plory organizatorzy zdecydowali się także nagrodzić laptopami szkołę oraz opiekuna naukowego największej liczby projektów zakwalifikowanych do regionalnego etapu.
Więcej informacji na temat Konkursu Naukowego E(x)plory można znaleźć na stronie konkursu oraz w filmie na Youtube.

Źródło: Eurodesk

Rusza Interreg VA

Nastąpiło oficjalne rozpoczęcie naszego transgranicznego Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska: w dniu 30. września 2015 w Szczecinie przedstawione zostały główne założenia współpracy transgranicznej w regionie. „Program transgraniczny przyczynia się do europejskiej stabilności gospodarczej w regionie przygranicznym Polski i Niemiec. Z powodzeniem zbliża on ludzi i jest doskonałym przykładem dla współczesnej Europy”, powiedział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Budownictwa i Turystyki Meklemburgii-Pomorza Przedniego dr Stefan Rudolph.
Na Konferencji otwierającej przekazano informację Komisji Europejskiej o zatwierdzeniu Programu. Pan dr Walter Deffaa - Dyrektor Generalny ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej – gratulował naszemu Programowi oficjalnego zatwierdzenia oraz rozpoczęcia Programu.
Tematycznym punktem ciężkości okresu wsparcia jest współpraca transgraniczna powiatów  z Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Brandenburgii oraz Województwa Zachodniopomorskiego w Polsce. „W porównaniu do wcześniejszej perspektywy finansowej środki przeznaczone na ten Program zostały zwiększone. Za pomocą poszczególnych projektów pieniądze te zostaną wykorzystane na wzmocnienie gospodarki oraz polepszenie infrastruktury. Efektem tego będzie znaczna poprawa perspektyw życiowych dla mieszkańców regionów przygranicznych” – podkreślił Rudolph. Pozostałe tematy Programu to: Natura i kultura, Transport i mobilność oraz Edukacja. Od 2014 do 2020 roku Program ma do dyspozycji łącznie 134 miliony euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).
Dr Walter Deffaa stwierdził: „W ciągu ostatnich 25 latach w ramach Interregu osiągnięto wiele w europejskich regionach przygranicznych: ludzie po obu stronach granicy lepiej się rozumieją, powstały transgraniczne połączenia drogowe oraz osiągnięto dużo w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wiele projektów przyczyniło się do zwiększenia wzrostu oraz poprawy jakości życia. Pomimo tego w regionach przygranicznych wciąż funkcjonują różnorodne utrudnienia i przeszkody, których nie można przezwyciężyć tylko za pomocą środków unijnych. Właśnie dlatego Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne, za pomocą których chce dowiedzieć się od mieszkańców, firm oraz organizacji zaangażowanych we współpracę ponad granicami, jakie to przeszkody i w jaki sposób należałoby je usunąć. Konsultacje potrwają do 21. grudnia br.”    
Przy okazji Konferencji otwierającej Sekretarz Stanu dr Rudolph, Dyrektor Generalny dr Deffaa jak również Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz ds. Europy i Ochrony Konsumentów Brandenburgii Anne Quart odwiedzili na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym projekt „Transgraniczne badania przesiewowe noworodków”. Projekt ten służy prewencji wczesnego rozpoznawania schorzeń z grupy wrodzonych wad metabolizmu oraz zaburzeń hormonalnych. Te tak ważne dla życia badania zostały przeprowadzone po raz pierwszy w ujęciu transgranicznym za pomocą zrealizowanego projektu. „Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wybitnych naukowców i lekarzy ze Szczecina, Greifswaldu i Warszawy dokonano czegoś wspaniałego. Od roku 2011 przebadano ponad 60.000 noworodków” – wyjaśnił Rudolph.
 
Źródło: Interreg VA

Włączanie młodych ludzi w ramach kampanii Youth UP

Europejskie Forum Młodzieżowe wraz z Ligą Młodych Wyborców ogłasiły kampanię „Youth UP” promującą działania na rzecz włączania społecznego młodych ludzi i zapobiegania ich marginalizacji.Jej celem jest zainicjowanie ogólnoeuropejskiej debaty na temat polityki młodzieżowej. Będzie się ona opierać na zasadach crowsourcingu (społecznościowego poszukania rozwiązań), aby znaleźć i wypromować najlepsze przykłady zaangażowania społecznego młodych Europejczyków.
Wraz z początkiem kampanii opublikowany został raport pt. "Young People and Democratic Life in Europe - What next after the 2014 European Elections?". Według publikacji pomimo tego, że młodzi głosują niechętnie, bardzo interesują się polityką. Często włączają się w różnego rodzaju akcje, kampanie i manifestacje oraz podpisują się pod petycjami internetowymi. Badania wykazują natomiast, że młodzi są mało aktywni w tradycyjnych instytucjach rządowych. Tylko 0,5 proc. europejskich parlamentarzystów to osoby poniżej 30 roku życia. Wśród osób w wieku od 18 do 30 lat zaledwie 5 proc. zaangażowało się w działalność partii politycznych w ostatnim roku. A niewiele ponad 14 proc. młodych Europejczyków rozważałoby kandydowanie w wyborach. Więcej informacji na stronie organizatorów - Youth UP.
Źródło: Eurodesk

Sekretariat ds. młodzieży województwa zachodniopomorskiego
Europedirect Szczecin


 


 

Fundusze Unijne w Szczecinie

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin


Europe Direct to sieć informacyjna zarządzana przez Komisję Europejską. Działa ona na terenie wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej, a w tym również na terenie Polski. Mieszkańcy Szczecina mogą korzystać z jej usług już od 2013 roku.

Fundusze i dotacje unijne - Szczecin

Misją Europe Direct jest przede wszystkim integracja Polski z Unią Europejską oraz przybliżenie jej działalności mieszkańcom Szczecina. Cele te spełniamy między innymi poprzez lekcje europejskie, doradztwo na temat funduszy i dotacji unijnych, udzielanie informacji na temat projektów Erasmus, czyli programów wymiany studenckiej oraz organizacji pozarządowych. Na naszej stronie znajdziecie wiele informacji na temat konkursów oraz możliwości rozwojowych dla osób ze Szczecina i okolic. Zapewniamy fachowe i całkowicie bezpłatne informacje europejskie!
Zapraszamy do kontaktu! Z nami otrzymają Państwo odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące Unii Europejskiej!


Programy Erasmus SzczecinProgramy Erasmus to szansa dla studentów na przeżycie niezapomnianej przygody, zdobycie nowych doświadczeń, naukę w nowym miejscu, poznanie ciekawych ludzi oraz poszerzenie własnych horyzontów, nie tylko jeśli chodzi o naukę języka obcego!

Chcesz wiedzieć co trzeba zrobić aby dostać się do programu oraz dowiedzieć się jakie konkretnie możliwości otwiera on przez Tobą? Zgłoś się do nas! Odpowiemy na wszystkie pytania. 

Korzystając z naszej strony, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobne mechanizmy zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w załączonym dokumencie . Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności.

Akceptuję pliki cookie na tej stronie.